BENDRA INFORMACIJA

PRIĖMIMAS

Kolpingo kolegija yra nevalstybinė aukštoji mokykla, kurioje vykdomos pirmosios pakopos studijų programos, suteikiančios profesinio bakalauro laipsnį.

Priėmimas vykdomas į:

 • valstybės nefinansuojamas studijų vietas (Vnf);
 • valstybės nefinansuojamas studijų vietas (Vnf), kurios dalinai finansuojamos STEIGĖJO STUDIJŲ STIPENDIJA (daugiau informacijos Kolpingo kolegijos tinklalapyje – http://www.kolpingokolegija.lt/steigejo-stipendija/).

VšĮ Kolpingo kolegijoje vykdomos nuolatinės (NL) studijos su dienine tvarkaraščio forma, ištęstinės (I) studijos su sesijine tvarkaraščio forma bei ištęstinės nuotolinės (In) studijos su sesijine nuotoline tvarkaraščio forma.

Studentų priėmimas į VšĮ Kolpingo kolegiją vykdomas dviem būdais:

 1. ANKSTYVASIS PRIĖMIMAS vykdomas nuo 2024 m. balandžio 1 d. iki 2024 m. gegužės 31 d. Ankstyvąjį priėmimą organizuoja ir vykdo VšĮ Kolpingo kolegijos direktorės įsakymu paskirta Priėmimo komisija, kuri dirba VšĮ Kolpingo kolegijoje adresu: Raguvos g. 7, LT-44275 Kaunas, tel. (8-37) 20 15 28 arba (8-37) 22 00 30, tel. +370 620 30636; el. paštas: [email protected]. Ankstyvasis priėmimas vykdomas ir internetu (spausti čia).
 1. PAGRINDINIS IR PAPILDOMAS PRIĖMIMAI vykdomi ir prašymai studijuoti teikiami LAMA BPO sistemoje (lamabpo.lt), prisijungus prie Bendrojo priėmimo informacinės sistemos (toliau – BPIS)  2024 m. birželio 1 d. iki 2024 m. rugpjūčio 22 d. Vykdomo priėmimo metu yra galimybė rinktis valstybės nefinansuojamas studijų vietas (Vnf) visoms studijų programoms. Studijų kainai apmokėti studentas gali gauti valstybės remiamą paskolą.

CENTRALIZUOTO PRIĖMIMO DATOS  (per LAMA BPO sistemą) 2024-2025 m. m. (spausti čia)

Minimalūs reikalavimai pretenduojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas:

1. Asmenys, vidurinį išsilavinimą įgiję 2024 m., konkurso būdu priimami, jei yra išlaikę tris valstybinius brandos egzaminus: 1) lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis brandos egzaminas; 2) matematikos valstybinis brandos egzaminas; 3) laisvai pasirenkamas valstybinis brandos egzaminas. Trijų valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka prilygsta brandos egzaminų programose nustatytam patenkinamam mokymosi pasiekimų lygiui (turi būti ne mažesnis nei 16 balų).
2. Asmenys, vidurinį išsilavinimą įgiję 2018 m. – 2023 m. laikotarpiu, konkurso būdu priimami, jei yra išlaikę vieną valstybinį brandos egzaminą ir turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą;
3. Asmenims, vidurinį išsilavinimą įgijusiems 2017 metais ir anksčiau, taip pat atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų bei asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą užsienio šalių institucijose pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas, minimalus reikalavimas yra vidurinį išsilavinimą liudijantis dokumentas

STUDENTŲ PRIĖMIMO Į VŠĮ KOLPINGO KOLEGIJĄ 2024 METAIS TAISYKLĖS


Vykdomas ankstyvasis priėmimas į studijų programas:


Papildoma informacija

Informacija apie studijas ir priėmimą teikiama kolegijoje (Raguvos g. 7, Kaunas) darbo dienomis:

pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 9 iki 16 val.;
penktadieniais – nuo 9 iki 15 val.;
pietų pertrauka: 12–13 val.

Kontaktai:
Tel. +370 620 30636
El. p. [email protected]


STEIGĖJO STIPENDIJA

VŠĮ Kolpingo kolegijos STEIGĖJO STIPENDIJA STUDIJOMS – tai steigėjo skiriama parama studijų kainos kompensavimui.

Steigėjo stipendijos studijoms gavimui pretenduoti gali asmenys stojantys į 1 kursą, nepriklausomai nuo pasirinktos studijų programos ir formos (nuolatinės / ištęstinės / ištęstinės nuotolinės).

Stipendija skiriama, atsižvelgiant į:

 • stojančiojo motyvaciją;
 • įsipareigojimą stropiai mokytis;
 • stojančiojo socialinės paramos poreikį;
 • įsipareigojus tinkamai atstovauti Kolpingo kolegiją ir dalyvauti jos organizuojamuose renginiuose;
 • konkursinį balą.

Prašymai steigėjo stipendijai studijoms gauti priimami iki rugsėjo 14 d. (imtinai), Studijų skyriuje (Raguvos g. 7, 2 aukštas), pateikiant:

 • užpildytą prašymo formą;
 • motyvacinį laišką;
 • papildomus dokumentus.

Skiriamas stipendijos dydis skiriamas atsižvelgiant į steigėjo stipendijai gauti reikalingų kriterijų atitikimą. Stipendijos dydžiai yra nustatomi Kolegijos visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu.

PRAŠYMO FORMA

STIPENDIJOS KRITERIJŲ ATITIKIMO FORMA

STIPENDIJOS SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

diplomu iteikimai KOK