Tvaraus verslo vadyba

Tvaraus verslo vadybos studijų programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos verslo vadybos specialistus, gebančius realizuoti tvaraus verslo idėjas, savarankiškai ir kūrybiškai planuoti, organizuoti bei vystyti verslo įmonės veiklą, tirti ir analizuoti verslo aplinką, panaudojant šiuolaikinius mokslo pasiekimus ir technologijas, įgyvendinant tvarius ekonominius, socialinius bei aplinkosauginius tikslus.

Sėkmingai baigę Tvaraus verslo vadybos studijų programą absolventai galės dirbti privataus verslo sektoriuje vadybininkais, konsultantais ir vadovais arba kitų sričių įmonėse, įstaigose, organizacijose, kurti ir vystyti nuosavą verslą, diegiant tvaraus verslo iniciatyvas bei derinant ekonominius, aplinkosauginius ir socialinius verslo veiksnius.

Baigus šią programą, suteikiamas verslo vadybos profesinio bakalauro laipsnis

Valstybinis kodas: 6531LX132
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis / profesinė kvalifikacija: Verslo vadybos profesinis bakalauras
Studijų krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba Programa registruota: 2023 m. birželio 20 d.
Studijų kryptis: Vadybos studijų kryptis
Studijų trukmė: NL – 3 metai, I – 4 metai
Programos apimtis kreditais: 180


TARPTAUTINIŲ MAINŲ GALIMYBĖS

Kipras, Graikija, Malta, Latvija, Ispanija, Čekija, Vokietija, Lenkija, Pietų Afrikos respublika ir kt. (visą sąrašą galite rasti čia).

Studentai taip pat turi galimybę atlikti praktikas įvairiose pasaulinio Kolpingo tinklo organizacijose.

BAIGIAMASIS DARBAS 

Vadybos studijų krypties TVV programą numatoma užbaigti baigiamojo darbo rengimu (9 kreditai) ir viešu gynimu. Rengdamas baigiamąjį darbą, studentas turės galimybę pademonstruoti studijų metu įgytas teorines ir praktines žinias individualiai pasirinkta tema.

PRAKTIKOS APIBŪDINIMAS

Studijuojant Tvaraus verslo vadybos studijų programą teorinės žinios derinamos su praktiniais įgūdžiais. Kolpingo kolegija glaudžiai bendradarbiauja su socialiniais partneriais, kurių įmonės įgyvendina tvarumo sprendimus, todėl jau praktikų metu studentai yra kviečiami pasilikti ir dirbti šiose įmonėse. Studijų metu atliekamos penkios skirtingos praktikos: Profesinės veiklos  praktika I  (Pažintinė); Profesinės veiklos praktika II (Verslumo ugdymo praktika); Profesinės veiklos praktika III  (Tvaraus verslo vadybos praktika įmonėje); Profesinės veiklos praktika IV  (Tvaraus verslo procesų praktika įmonėje); Baigiamoji praktika.

Studijų metu sudaromos galimybės praktikas atlikti užsienyje.

 

TOLESNIŲ STUDIJŲ IR KARJEROS GALIMYBĖS

Absolventai gali tęsti studijas antrojoje studijų pakopoje, aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.

Sėkmingai baigę studijų programą absolventai galės ne tik organizuoti, vadovauti ar steigti tvaraus verslo įmonę, bet gebės dirbti vadybininkais ar konsultantais. Įvertinus tai, kad tvarumas yra plati sritis, todėl tvarumo specialistai gebės identifikuoti, suprasti ir vertinti platų ir sudėtingą tvarumo kontekstą, o studijų metu įgytos žinios ir praktiniai gebėjimai suteiks įmonei naudingų ir unikalių įžvalgų, reikalingų spręsti iškylančius tvarumo iššūkius versle. Studijų metu didelis dėmesys skiriamas lyderystei, gebėjimui bendrauti ir bendradarbiauti įvairiais lygmenimis bei užsienio kalba, komandinio darbo supratimui bei lankstumui, iniciatyvumui, greitų sprendimų priėmimui, tvarumo principų išmanymui.

Bendrieji studijų dalykai (I dalykų grupė, 23 kreditai). Dalykai orientuoti į bendrąsias kompetencijas, lavinančias loginį analitinį mąstymą, užsienio kalbų tobulinimą bei ugdančias plačios pasaulėžiūros pagrindų formavimą. Šią grupę sudaro humanitariniai ir Kolegijos misiją atliepiantys (rengti specialistus savo veiklą grindžiančius krikščioniška morale) dalykai, kurių nėra kitose studijų programos dalyse, bei dalykai, apimantys studijuojamos srities filosofinius pagrindus, ugdančius kritinį mąstymą. Į šią studijų dalykų grupę įtraukti Kalbos kultūros, I-oji ir II-oji užsienio kalbos, Krikščioniškas socialinis mokymas ir Filosofijos  dalykai. Šios grupės dalykai dėstomi I – IV semestruose.

Studijų krypties dalykai (II dalykų grupė, 157 kreditai). Tvaraus verslo vadybos studijų programos studijų pagrindų dalis skirta įgyti žinioms ir gebėjimams, kurie būtini studijų krypties specialaus ugdymo dalykų studijavimui. Tai pagrindiniai studijų krypties pagrindų dalykai ir tų dalykų studijoms reikalingi kitų mokslo krypčių dalykai. Studijų krypties pagrindų dalykai programoje yra šie: Taikomoji matematika, Ekonomikos pagrindai, Verslumo pagrindai, Verslo santykių kultūra. Verslo etika, Informacinės technologijos versle, Tvaraus verslo statistika, Rinkodara ir rinkotyra, Socialinės medijos versle, Socialinių tyrimų metodologija, Vadyba, Verslo apskaita ir finansai, Verslo mokesčiai, Verslo teisė, Tvarios gamybos vadyba, Darnios plėtros strategijos, Tvarūs finansai ir investicijos, Žmonių išteklių vadyba, Inovacijos ir tvarių projektų valdymas, Komandinis darbas, Organizacijos psichologija.

Studentai turi galimybę laisvai pasirinkti 2 studijų dalykus (10 kreditų) iš Kolegijos pateikiamo laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.

Vadybos studijų krypties TVV programą numatoma užbaigti baigiamojo darbo rengimu (9 kreditai) ir viešu gynimu. Rengdamas baigiamąjį darbą, studentas turės galimybę pademonstruoti studijų metu įgytas teorines ir praktines žinias individualiai pasirinkta tema.

Studijų programa Pirmasis dalykas Pirmojo dalyko svertinis koeficientas Antrasis dalykas

 

Antrojo dalyko svertinis koeficientas Trečiojo dalyko, nesutampančio su kitais dalykais, svertinis koeficientas Lietuvių kalbos ir literatūros

svertinis koeficientas

Tvaraus verslo vadyba Matematika 0,4 istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba 0,2 0,2 0,2

Daugiau informacijos:
[email protected]
+370 37 201528 arba +370 620 30636

Baigę šią studijų programą studentai žinos ir gebės:

 1. Žinos ir supras socialinės aplinkos sudėtingumą, individo pasaulietiškumo ir visuomeniškumo problemas.
 2. Žinos ir supras tvaraus verslo organizavimo bei funkcionavimo ypatumus, išmanys bei gebės kritiškai vertinti verslo subjektų elgseną realizuojant socialinius, ekonominius ir aplinkosauginius tikslus.
 3. Gebės praktiškai pritaikyti ekonomikos, rinkodaros, apskaitos ir vadybos teorines žinias ir funkcijas bei šiuolaikinių / informacinių technologijų galimybes realizuojant inovatyvius tvaraus verslo vadybos sprendimus.
 4. Gebės identifikuoti bei analizuoti problemas, susijusias su tvaria gamyba bei vartojimu, efektyviu darbo išteklių naudojimu, aplinkos išteklių planavimu ir tausojimu, rinkos tyrimais.
 5. Išmanys ekonominių, finansinių, matematinių bei statistinių metodų taikymo galimybes, gebės rinkti informaciją, susijusią su tvaraus verslo veikla, ją sisteminti, tinkamai apdoroti, tinkamai pasirenkant metodus ir informacines technologijas.
 6. Supras tvaraus verslo reglamentavimą bei gebės vadovautis tvarų verslą reglamentuojančiais dokumentais regiono, šalies ir tarptautinėje erdvėje.
 7. Žinos ir supras apsirūpinimo atsinaujinančiais ištekliais šaltinius, jų atsakingo naudojimo galimybes bei gebės priimti pagrįstus sprendimus, atitinkančius aplinkos ir socialinio teisingumo nuostatas.
 8. Išmanys finansų, rinkodaros, apskaitos, žmonių išteklių vadybos, procesų valdymo pagrindus taikant informacines sistemas ir šiuolaikinius vadovavimo metodus bei socialinės vadybos koncepcijos principus, gebės dirbti individualiai ir komandoje.
 9. Gebės taikyti įgytas žinias steigiant tvaraus verslo įmonę arba jau veikiančioje įmonėje plėtoti socialiai atsakingos veiklos nuostatas, prisiimant atsakomybę už savo sprendimus.
 10. Gebės bendrauti su specialistais ir kitais asmenimis spręsdamas profesinės veiklos uždavinius, perteikti žinias ir supratimą vadovaudamasis profesine etika ir pilietiškumu lietuvių ir užsienio kalba.
 11. Gebės atsakingai, kritiškai, nuosekliai reikšti mintis, iškelti problemas ir jas spręsti, lanksčiai, nestereotipiškai vertinti reiškinius, siekdamas visapusiško pažinimo.
 12. Gebės savarankiškai tobulintis profesinės veiklos srityje, suvoks atsakomybę už savo veiklos rezultatų poveikį tvarios visuomenės, ekonomikos, kultūros raidai, gerovei ir aplinkai.
 13. Supras poreikį mokytis ir plėtoti savo profesinį kompetentingumą visą gyvenimą tam, kad gebėtų konkuruoti ir realizuoti save darbo rinkoje, prisitaikyti prie naujų, nuolat kintančių reikalavimų regiono, šalies ir tarptautinėje erdvėje.