Kolpingo kolegijos biblioteka yra kolegijos padalinys, teikiantis informacines paslaugas, kaupiantis dokumentų fondą bei padedantis įgyvendinti studijų ir mokymosi tikslus – užtikrinti kolegijos prioritetinių studijų krypčių informacinį ir dokumentinį aprūpinimą, padaryti prieinamais vidinius ir išorinius mokymo ir mokymosi išteklius bei teikti paslaugas, atitinkančias studentų, dėstytojų ir administracijos poreikius.

Bibliotekos fondas pradėtas formuoti nuo 1996 metų. Jį sudaro socialinių ir humanitarinių mokslų (filosofijos, teisės, ekonomikos, verslo, politikos, istorijos ir kt.) spaudiniai, periodika, metodinė medžiaga, susijusi su kolegijoje vykdomomis studijų programomis.

Bibliotekos skaitytojai (nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai, dėstytojai bei kitas personalas, užtikrinantis kolegijos veiklą) turi teisę naudotis visa bibliotekoje saugoma literatūra bei teikiamomis paslaugomis nustatyta tvarka.

 • Siekti, kad kolegijos biblioteka taptų moderniu aukštosios mokyklos padaliniu, pasižyminčiu jame kaupiamų informacijos išteklių gausa;
 • Diegti ir pritaikyti savo poreikiams modernias technologijas, pasižymėti teikiamų paslaugų įvairove ir kokybe;
 • Siekti aukštos aptarnavimo kultūros;
 • Atsižvelgiant į Europos integracijos procesus, orientuotis į mokymosi visą gyvenimą programą.

2011 m. biblioteka tapo elektroninių Lietuvos akademijos bibliotekų asociacijos (eLABa) nare.  Pradėta įsisavinti bibliotekinių procesų automatizavimo bibliotekinė sistema ALEPH 500 (Izraelio firma ExLibris).

VšĮ Kolpingo kolegijos dokumentų įkėlimo į Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacinės sistemos talpyklą tvarkos aprašas (žiūrėti čia)

Naudojantis bendruoju Lietuvos mokslo ir studijų virtualios bibliotekos portalu (www.lvb.lt) interneto vartotojai gali naršyti LABT bibliotekų, nacionalinės bibliotekos, žymiausių užsienio bibliotekų el. katalogus, daugelio Lietuvos ir užsienio mokslo leidinių duomenų bazes.

Nuo 2012 m. vasario 22 d. kolegijos biblioteka tapo Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos (LMBA)  nare ir nuo šiol gali naudotis LMBA Lietuvai prenumeruojamomis duomenų bazėmis. Narystė asociacijoje suteikia mums prieigą prie populiariausių akademinėje bendruomenėje EBSCO Publishing, Taylor&Francis (humanitarinių, socialinių ir kitų mokslų viso teksto mokslinių straipsnių) ir Emerald Management e. Journals Collection (verslo, vadybos, marketingo, informacijos ir komunikacijos mokslų viso teksto mokslinių žurnalų) duomenų bazių ne tik bibliotekoje, bet ir namuose. 2016 m. pradėtas elektronių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai (eMoDB.LT3) – trečiasis etapas. Įgyvendinant projektą, užtikrinama prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros veiklai būtina prieiga prie paklausių, labiausiai cituojamų eMoDB leidinių.

 • Aprūpinti visas kolegijos studijų kryptis informaciniais leidiniais, kaupti ir nuolat atnaujinti fondą;
 • Sudaryti sąlygas kolegijos bendruomenei naudotis bibliotekoje turimais ir išoriniais informacijos ištekliais (pradėta įsisavinti bibliotekinė informacinė sistema ALEPH 500 (Izraelio firma ExLibris);
 • Sudaryti sąlygas savarankiškoms bei individualioms studijoms;
 • Analizuoti vartotojų informacinius poreikius;
 • Remti kolegijos strateginės veiklos programas.

PATVIRTINTA
Kolpingo kolegijos direktorės
2019  m. balandžio 08 d. įsakymu Nr. Įsak-47

NAUDOJIMOSI VŠĮ KOLPINGO KOLEGIJOS BIBLIOTEKA TAISYKLĖS

Užsienio prenumeruojamos duomenų bazės
EBSCO Publishing (eIFL.net duomenų bazių paketas) Humanitariniai, socialiniai mokslai, medicina, sveikatos apsauga ir kt.

http://search.epnet.com/

Prenumeruojama iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Daugiau informacijos: https://www.kolpingokolegija.lt/wp-content/uploads/2020/08/EBSCO-Publishing.pdf

Viso teksto mokslinių straipsnių duomenų bazių paketas. Naudotis iš kolegijos kompiuterių arba su slaptažodžiu iš namų.
Taylor&Francis Humanitariniai, socialiniai mokslai, medicina, sveikatos apsauga ir kt. Žurnalų sąrašas.

https://www.tandfonline.com/

Prenumeruojama iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Viso teksto mokslinių žurnalų duomenų bazė. Naudotis kolegijos kompiuterių tinkle.

 

Išsamiai apie įvairias duomenų bazes, o kartu ir apskritai apie mokslinės informacijos paiešką yra parašyta mokymosi moduliuose. Šiuos modulius galite rasti adresu http://www.lmba.lt/node/8177.

Dėl prisijungimui prie prenumeruojamos duomenų bazės iš namų reikalingo slaptažodžio krepkitės į bibliotekos darbuotoją.

 

Daugiau prenumeruojamų ir atviros prieigos duomenų bazių galite rasti:

 • Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka

Atviros prieigos duomenų bazės: https://www.lnb.lt/atradimai/duomenu-bazes/atvirosios-prieigos-istekliai

 • Kauno apskrities viešoji biblioteka

Atviros prieigos duomenų bazės:  https://www.kvb.lt/lt/visos-paslaugos/2016-11-24-22-11-14/nemokamos-paslaugos/laisvosios-prieigos-duomenu-bazes

Oxford Scholarship Online https://www.oxfordscholarship.com/

Duomenų bazė, suteikianti prieigą prie tūkstančių elektroninių knygų, įvairiomis temomis: socialiniai, humanitariniai, gamtos, medicinos, teisės mokslai ir kt.

 

HighWire.

 

http://portal.highwire.org/lists/browse.dtl

Nemokamai ir laisvai prieinama duomenų bazė, pateikiami straipsniai įvairiomis temomis.

 

BASE

 

https://www.base-search.net/

BASE yra viena didžiausių pasaulyje paieškos sistemų, skirta akademiniams interneto ištekliams. BASE pateikia daugiau nei 150 milijonų dokumentų iš daugiau nei 7000 šaltinių. Galite nemokamai naudotis apie 60% indeksuotų dokumentų.

 

DART-Europe

 

http://www.dart-europe.eu/basic-search.php

Elektroninių dokumentų talpykla, suteikianti atvirą prieigą prie tezių ir disertacijų iš daugiau kaip 500 Europos universitetų (iš 27 valstybių).

 

CORE

 

https://core.ac.uk/

Atviros prieigos mokslo informacijos paieškos įrankis, kuris sujungia pasaulinio tyrimo rezultatus iš skirtingų saugyklų ir žurnalų ir padaro juos prieinamus visuomenei. Pateikiami milijonai visateksčių straipnsių įvairiomis temomis.

 

EBSCO Open Dissertations

 

https://biblioboard.com/opendissertations/ Atviros prieigos elektroninių tezių ir disertacijų talpykla.
 

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

 

 

https://www.doaj.org/

 

Bendruomeninis internetinis katalogas, kuriame pateikiami atviros prieigos recenzuojami žurnalai įvairiomis temomis.

 

EUROSTAT

 

https://ec.europa.eu/eurostat

Europos statistikos tarnyba. Eurostat teikia aukštos kokybės statistiką Europai.

 

EUR-Lex

 

https://eur-lex.europa.eu/homepage.html Europos Sąjungos teisės dokumentai.
 

OpenEdition Books

 

 

https://books.openedition.org/

 

Socialinių ir humanitarinių mokslų el. knygų platforma. Šiuo metu yra virš 1500 knygų, iš kurių daugiau nei pusė atviros prieigos.

 

 

SAGE Open

 

https://journals.sagepub.com/home/sgo

Atviros prieigos moksliniai straipsniai socialinių ir humanitarinių mokslų temomis.

ScienceDirect Open Access https://www.sciencedirect.com/browse/journals-and-books?accessType=openAccess

Atviros prieigos moksliniai referuojami žurnalai.

UNESCO Open Access Publications https://en.unesco.org/open-access/search_unesdoc

Atviros prieigos straipsniai, elektroninės knygos ir ataskaitos.

 

WorldWideScience

 

https://worldwidescience.org/

Jungtinė paieškos sistema, kurioje paieška vienu metu atliekama daugiau kaip 90 atvirosios prieigos talpyklų ir duomenų bazių.

 

IntechOpen

 

https://www.intechopen.com/

Pirmaujanti pasaulyje atviros prieigos knygų ir straipsnių duomenų bazė. Vyraujančios temos: logistika, valdymo grandinės, transportas, verslas, valdymas, ekonomika, kompiuterių ir informatikos mokslai ir kt.

 

Civil Engineering Database

 

https://cedb.asce.org/CEDBsearch/

Civilinės inžinerijos duomenų bazė, suteikianti atvirą prieigą prie pilnateksčių straipsnių ir knygų. Duomenų bazė rekomenduojama transporto logistikos studentams.

 

Logistics Journal

 

https://www.logistics-journal.de/recent_articles_by_section

Logistikos žurnalas yra tarptautinis mokslinis elektroninis žurnalas apie medžiagų srautus ir logistiką, jį leidžia „Wissenschaftliche Gesellschaft für Technische Logistik (WGTL)“.

 

MDPI

 

https://www.mdpi.com/journal/logistics

Atviros prieigos, pilnateksčiai žurnalai, straipsniai logistikos ir transporto tematika.

Tourism Management Open Access Articles https://www.journals.elsevier.com/tourism-management/open-access-articles Atviros prieigos žurnalai turizmo tematika.
 

Google Mokslinčius

 

https://scholar.google.lt/

Duomenų bazės paieškos rezultatai nukreipia į mokslinius straipsnius ir kitokio pobūdžio mokslinę literatūrą lietuvių ir anglų kalba (bet ne visada atvira prieiga).

 

MRU E-books

 

https://ebooks.mruni.eu/catalog/show/teis%C4%97/18/1/title_asc/undefined/all/list

Atviros prieigos pilnatekstės elektroninės knygos įvairiomis temomis.

E-terminai http://e-terminai.lt/

Ekonomikos, vadybos, rinkodaros, finansų ir  kt. terminai.

MRU tezės ir disertacijos https://repository.mruni.eu/handle/007/10513

Atviros prieigos MRU duomenų bazė, pateikiamos tezės ir disertacijos.

Vilniaus universiteto leidykla https://www.zurnalai.vu.lt/

Vilniaus universiteto leidyklos mokslo periodika.

Teisės aktų registras https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActSearch Teisės aktų registras.
 

VDU e-knygos

 

http://ebooks.vdu.lt/

Elektroninės knygos įvairiomis mokslo temomis.

 

ES teisės aktai

 

https://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.forma_l ES teisės aktų paieškos sistema
 

Aruodai

 

http://www.aruodai.lt/ Lituanistikos paveldo informacinė sistema
Kultūros vertybių registras https://kvr.kpd.lt/#/ Kultūros vertybių registras
Lituanistika https://aleph.library.lt/F?func=find-b-0&local_base=litli

Humanitarinių ir socialinių mokslų tyrimai, kurių objektas Lietuvos valstybės, visuomenės, kultūros, lietuvių tautos, kalbos raida ir dabartis.

 

Lietuvos virtuali biblioteka

 

https://www.lvb.lt/primo-explore/search?vid=ELABA&lang=lt_LT&sortby=rank  

Integrali paieškos sistema, leidžianti ieškoti Lietuvos akademinių bibliotekų kataloguose ir kitose duomenų bazėse.

 

Kolpingo kolegijos Virtuali biblioteka

Paieškos laukelis: vb.kolpingokolegija.lt

Prisijungimas su slaptažodžiais iš namų ir kolegijos kompiuterių.

Slaptažodžių teirautis kolegijos bibliotekos administratorės.

 

Naudojimosi Virtualia biblioteka instrukcija

http://tools.elaba.lt/primonui/primo_nui_lt_LT.html

IEŠKOTI KOLPINGO KOLEGIJOS VIRTUALIOJE BIBLIOTEKOJE