Kolpingo kolegijos biblioteka yra kolegijos padalinys, teikiantis informacines paslaugas, kaupiantis dokumentų fondą bei padedantis įgyvendinti studijų ir mokymosi tikslus – užtikrinti kolegijos prioritetinių studijų krypčių informacinį ir dokumentinį aprūpinimą, padaryti prieinamais vidinius ir išorinius mokymo ir mokymosi išteklius bei teikti paslaugas, atitinkančias studentų, dėstytojų ir administracijos poreikius.

Bibliotekos fondas pradėtas formuoti nuo 1996 metų. Jį sudaro socialinių ir humanitarinių mokslų (filosofijos, teisės, ekonomikos, verslo, politikos, istorijos ir kt.) spaudiniai, periodika, metodinė medžiaga, susijusi su kolegijoje vykdomomis studijų programomis.

Bibliotekos skaitytojai (nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai, dėstytojai bei kitas personalas, užtikrinantis kolegijos veiklą) turi teisę naudotis visa bibliotekoje saugoma literatūra bei teikiamomis paslaugomis nustatyta tvarka.

  • Siekti, kad kolegijos biblioteka taptų moderniu aukštosios mokyklos padaliniu, pasižyminčiu jame kaupiamų informacijos išteklių gausa;
  • Diegti ir pritaikyti savo poreikiams modernias technologijas, pasižymėti teikiamų paslaugų įvairove ir kokybe;
  • Siekti aukštos aptarnavimo kultūros;
  •  Atsižvelgiant į Europos integracijos procesus, orientuotis į mokymosi visą gyvenimą programą.

2011 m. biblioteka tapo elektroninių Lietuvos akademijos bibliotekų asociacijos (eLABa) nare.  Pradėta įsisavinti bibliotekinių procesų automatizavimo bibliotekinė sistema ALEPH 500 (Izraelio firma ExLibris).

VšĮ Kolpingo kolegijos elektroninių dokumentų įkėlimo į Lietuvos akademinės bibliotekos (eLABa) informacinę sistemą tvarkos aprašas.

Naudojantis bendruoju Lietuvos mokslo ir studijų virtualios bibliotekos portalu (www.lvb.lt) interneto vartotojai gali naršyti LABT bibliotekų, nacionalinės bibliotekos, žymiausių užsienio bibliotekų el. katalogus, daugelio Lietuvos ir užsienio mokslo leidinių duomenų bazes.

Nuo 2012 m. vasario 22 d. kolegijos biblioteka tapo Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos (LMBA)  nare ir nuo šiol gali naudotis LMBA Lietuvai prenumeruojamomis duomenų bazėmis. Narystė asociacijoje suteikia mums prieigą prie populiariausių akademinėje bendruomenėje EBSCO Publishing, Taylor&Francis (humanitarinių, socialinių ir kitų mokslų viso teksto mokslinių straipsnių) ir Emerald Management e. Journals Collection (verslo, vadybos, marketingo, informacijos ir komunikacijos mokslų viso teksto mokslinių žurnalų) duomenų bazių ne tik bibliotekoje, bet ir namuose. 2016 m. pradėtas elektronių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai (eMoDB.LT3) – trečiasis etapas. Įgyvendinant projektą, užtikrinama prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros veiklai būtina prieiga prie paklausių, labiausiai cituojamų eMoDB leidinių.

•    Aprūpinti visas kolegijos studijų kryptis informaciniais leidiniais, kaupti ir nuolat atnaujinti fondą;
•   Sudaryti sąlygas kolegijos bendruomenei naudotis bibliotekoje turimais ir išoriniais informacijos ištekliais (pradėta įsisavinti     bibliotekinė informacinė sistema ALEPH 500 (Izraelio firma ExLibris);
•    Sudaryti sąlygas savarankiškoms bei individualioms studijoms;
•    Analizuoti vartotojų informacinius poreikius;
•    Remti kolegijos strateginės veiklos programas.

PATVIRTINTA
Kolpingo kolegijos direktorės
2019  m. balandžio 08 d. įsakymu Nr. Įsak-47

NAUDOJIMOSI VŠĮ KOLPINGO KOLEGIJOS BIBLIOTEKA TAISYKLĖS

Užsienio prenumeruojamos duomenų bazės
EBSCO Publishing (eIFL.net duomenų bazių paketas) Humanitariniai, socialiniai mokslai, medicina, sveikatos apsauga ir kt.http://search.epnet.com/

Prenumeruojama iki 2021 m. kovo 31 d.

Viso teksto mokslinių straipsnių duomenų bazių paketas Naudotis iš kolegijos kompiuterių arba su slaptažodžiu iš namų
Emerald Management eJournals Collection Į Emerald Management eJournals Collection duomenų bazę įeina verslo, vadybos, marketingo, informacijos ir komunikacijos mokslų viso teksto žurnalai.

http://www.emeraldinsight.com/ft

Prenumeruojama iki 2021 m. kovo 31 d.

Viso teksto mokslinių žurnalų duomenų bazė. Naudotis iš kolegijos kompiuterių.
Taylor&Francis Humanitariniai, socialiniai mokslai, medicina, sveikatos apsauga ir kt. Žurnalų sąrašas.

http://www.informaworld.com/

Prenumeruojama iki 2021 m. kovo 31 d.

Viso teksto mokslinių žurnalų duomenų bazė. Naudotis kolegijos kompiuterių tinkle

 

Išsamiai apie įvairias duomenų bazes, o kartu ir apskritai apie mokslinės informacijos paiešką yra parašyta mokymosi moduliuose. Šiuos modulius galite rasti adresu http://www.lmba.lt/node/8177.

Dėl prisijungimui prie prenumeruojamos duomenų bazės iš namų reikalingo slaptažodžio krepkitės į bibliotekos darbuotoją.

Naudojimosi EBSCO duomenų baze instrukcija.

Lietuvos prenumeruojama duomenų bazė
Infolex. Teismų praktika Tai duomenų bazė, kurioje skelbiami visi aukštesniųjų teismų procesiniai sprendimai, o taip pat konsultacijos, apžvalgos ir kita; vykdoma nauja, išsami teisės aktų paieška.

Prenumeruojama iki 2020 m. kovo 31 d.

Naudotis kolegijos kompiuterių tinkle su slaptažodžiu

 

Atviros prieigos duomenų bazės
Euroverslo Naujienos Informuoja Lietuvos verslo visuomenę apie prekybos normas ir sąlygas Lietuvoje ir Europos Sąjungoje (ES) bei supažindina juos su teisės aktais
Educator’s Reference Desk Tai vienas didžiausių pasaulyje švietimo šaltinių, kuriame pateikta virš milijono referatų, žurnalų ir straipsnių nuo 1966 m.
ERIC Digests Visatekstė edukologijos išteklių duomenų bazė.
Oxford Scholarship Online Duomenų bazė, siūlanti laisvą prieigą prie 2763 pilnateksčių Oxford knygų.
The European Library Europos šalių nacionalinių bibliotekų portalas. Paieška nacionalinių bibliotekų kataloguose, visateksčiuose ištekliuose, natų, vaizdų, rankraščių kolekcijose
ES teisės aktai http://www3.lrs.lt/n/eu/DPaieskaeu.html
Lietuvos Respublikos teisės aktų duomenų bazė http://www3.lrs.lt/DPaieska.html
Lietuvos nacionalinė M.Mažvydo biblioteka  http://www.lnb.ltInformacijos ieškoti:

1.  Duomenų bazės  – laisvai prieinamos duomenų bazės

2.  Nuorodos (nuorodų katalogas)

P.S.Nacionalinės bibliotekos virtualiems vartotojams siūloma paslaugą – prisiregistravus su vienu slaptažodžiu, naršyti Nacionalinės bibliotekos prenumeruojamas ir terminuotos prieigos užsienio duomenų bazes ne bibliotekoje.

Šiomis duomenų bazėmis galite naudotis iš bet kurio kompiuterio.

Pateikiame aktualių ir naudingų mokslinių šaltinių sąrašą pagal temas:

TEISĖ

VERSLAS, EKONOMIKA

SOCIALINIS DARBAS, VAIKO GEROVĖ

EKOTURIZMAS

ĮVAIRŪS

IEŠKOTI KOLPINGO KOLEGIJOS VIRTUALIOJE BIBLIOTEKOJE

Ekoturizmo literatura
anglu kalba
teisinis aptarnavimas