Mokslinių tyrimų kryptys

Taikomųjų mokslinių tyrimų kryptys, tematika, apimtis ir trukmė nustatoma atsižvelgiant į tyrimų svarbą Lietuvos bei tarptautinės visuomenės ūkiui, švietimui bei kultūrai, Kolpingo kolegijos taikomųjų mokslinių tyrimų galimybes, mokslo darbuotojų kvalifikaciją, turimus finansinius išteklius, mokslinio bendradarbiavimo su Lietuvos ir užsienio partneriais poreikius.

Remiantis 2019 m. sausio 11 d. Akademinės tarybos nutarimu Nr. 20 ir Kolpingo kolegijos 2021-2023 m. strateginiu planu, Kolpingo kolegijoje taikomieji moksliniai tyrimai vykdomi šiose kryptyse:

  • Socialiai atsakingas verslas ir tvarus augimas nuolat kintančioje visuomenėje.

Už mokslinės veiklos organizavimą ir tyrimų vykdymą atsakingas Ekonomikos ir verslo centras.

  • Socialinis ir pilietinis dalyvavimas šiuolaikinės visuomenės kontekstuose.

Už mokslinės veiklos organizavimą ir tyrimų vykdymą atsakingas Socialinės gerovės centras.

  • Kolegijos valdymas ir vidinė kokybė.

Atsakingas Kokybės ir tyrimų skyrius.

Kolegijos akademinis personalas aktyviai dalyvauja tarptautiniuose mokslinių tyrimų tinkluose: EDalyvavome IFCU mokymuose RomojeRIS – Europos socialinio darbo tyrimų institutas (ang. The European Research Institute for Social Work); EERA – Europos edukacinių tyrimų asociacija (ang. European Educational Research Association; FCRN – Globos tyrimų tinklas (ang.  Foster Care Research Network). Kolegija taip pat yra Europos taikomųjų mokslų universitetų UASNET tinklo narė.

Kolegija atlieka taikomuosius mokslinius tyrimus pagal privataus bei viešojo sektoriaus institucijų užsakymus.

Atliktų taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatai publikuojami mokslo žurnaluose, pristatomi nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose, panaudojami studijų procese.

Kolegija skatina studentų taikomąją mokslinę veiklą: studentai kasmet organizuoja tarptautinę studentų konferenciją, leidžia konferencijos straipsnių medžiagą, taip pat jie raginami dalyvauti kitų aukštųjų mokyklų organizuojamose konferencijose, įtraukiami į bendrus projektus.