Lietuvos mokslo tarybos projektai

Lietuvos mokslo tarybos projektai: „Geocaching“ kaip aktyvaus keliavimo būdo kuriama vertė skirtingų amžiaus grupių turistams“ ir „Ornitologinio turizmo skatinimas UNESCO paveldo sąrašo teritorijose“

ES fondas

Projekto numeris 09.3.3-LMT-K-712-25-0014

Projekto pavadinimas: „,Geocaching” kaip aktyvaus keliavimo būdo kuriama vertė skirtingų amžiaus grupių turistams“

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2021-09-01 iki 2022-03-31

Projekto mokslinio tyrimo vadovas: doc. dr. Rūta Meištė

Santrauka: Šio projekto tikslas yra nustatyti ,,Geocaching” kuriamą vertę skirtingo amžiaus grupių turistams, taikant šiuos tyrimo metodus turinio analizę, kiekybinį tyrimą – anketinę apklausą ir kokybinį tyrimą – eksperto interviu. Remiantis  išsikeltais uždaviniais bus renkama teorinė medžiaga apie lobiavimą, ji sisteminama, apibendrinama ir praktiškai susipažįstama su L.ietuvoje esančiais lobiais. Šia veikla siekiama ugdyti gebėjimą susirasti bei atsirinkti mokslinę literatūrą, ją analizuoti, sisteminti bei formuluoti išvadas. Po to bus sudaromos tyrimui reikalingos anketos remiantis teorine medžiaga. Taip bus ugdoma kompetencija formuluoti anketos klausimus remiantis įgytomis teorinėmis žiniomis, nes tyrėja turi būti teoriškai pasirengusi išmanyti teorinius šių klausimų aspektus ir galimų atsakymų praktinį reikšmingumą.  Gavus tyrimo duomenis jie bus sisteminami, grafiškai vaizduojami formuluojant mokslines įžvalgas, išvadas bei praktines rekomendacijas.

Siekiamas rezultatas: Šiuo projektu siekiama išsiaiškinti „,Geocaching”, kaip aktyvaus keliavimo būdo kuriamą vertę skirtingų amžiaus grupių turistams, nes tai yra ne tik galimybė keliauti savarankiškai naudojantis informacinėmis technologijomis, bet ir gauti skirtingoms amžiaus grupėms skirtingas vertes.

Projektas finansuojamas/finansuotasEuropos socialinio fondo lėšų pagal priemonės Nr. 09.33.3-LMT-K-712 veiklą „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“

Projekto vykdytojas: VšĮ Kolpingo kolegija

Nuoroda į Europos Sąjungą: https://europa.eu/european-union/index_lt

ES fondas

Projekto numeris 09.3.3-LMT-K-712-25-0049

Projekto pavadinimas: „Ornitologinio turizmo skatinimas UNESCO paveldo sąrašo teritorijose“

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2021-09-01 iki 2022-03-31

Projekto mokslinio tyrimo vadovas: doc. dr. Regina Navickienė

Santrauka: Šio projekto tikslas yra išanalizuoti ornitologinio turizmo skatinimo galimybes Žuvinto biosferos rezervate ir Juodkrantės pilkųjų garnių ir didžiųjų kormoranų stebykloje, taikant šiuos tyrimo metodus: turinio analizę, kiekybinį tyrimą – anketinę apklausą ir kokybinį tyrimą – eksperto interviu. Remiantis išsikeltais uždaviniais bus renkama teorinė medžiaga apie ornitologinį turizmą, ji sisteminima, apibendrinama. Taip pat norint pasiekti išsikeltą tiklsą bus praktinis susipažinimas su Žuvinto biosferos rezervatu bei Juodkrantės pilkųjų garnių ir didžiųjų kormoranų stebykla, siekiant ugdyti gebėjimą susirasti bei atsirinkti mokslinę literatūrą, ją analizuoti, sisteminti bei formuluoti išvadas.  Remiantis teorine medžiaga bus sudaryta tyrimo anketa bei eksperto interviu klausimynas bei atliekamas empirinis tyrimas. Gavus tyrimo duomenis jie bus sisteminami, grafiškai vaizduojami formuluojant mokslines įžvalgas, išvadas bei praktines rekomendacijas.

Siekiamas rezultatas: Šiuo projektu siekiama išsiaiškinti Ornitologinio turizmo skatinimo galimybes UNESCO paveldo sąraše esančiose teritorijose, nes ornitologinis turizmas turi didelį potencialą Lietuvoje, kuris yra neišnaudotas.

Projektas finansuojamas/finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų pagal priemonės Nr. 09.33.3-LMT-K-712 veiklą „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“

Projekto vykdytojas: VšĮ Kolpingo kolegija

Nuoroda į Europos Sąjungą: https://europa.eu/european-union/index_lt