valstybes paskolos

Kolpingo kolegijos studentai gali gauti valstybės remiamas paskolas studijų kainai sumokėti ir gyvenimo išlaidoms.

SVARBU!

 • Paskolų studijų kainai sumokėti ir paskolų gyvenimo išlaidoms išdavimo tvarka nesikeičia – studentai gali dalyvauti konkurse palūkanoms studijų metu apmokėti.
 • Į Valstybės remiamas paskolas pretenduoti gali visi Kolpingo kolegijos studentai.
 • Net ir pasirašęs kredito sutartį, studentas bet kada gali atsisakyti neišmokėtos paskolos dalies.
 • Jei studentas pats negali tvarkyti paskolos dokumentų, tai Fondui turi būti pateiktas notaro patvirtintas įgaliojimas valstybės remiamų paskolų gavimo dokumentų tvarkymui (įgaliojimo forma yra Fondo tinklalapyje).

 

Rudenį teikiamos visų rūšių paskolos. Valstybės remiamos paskolos studijų kainai sumokėti dydis negali viršyti už studijas mokamos kainos, o paskolos gyvenimo išlaidoms – 3 920 eurų. Dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis studentai gali pasiskolinti iki 2 940 eurų. Visos paskolos teikiamos tik einamiesiems studijų metams. Pavasarį vyksta konkursas valstybės remiamoms paskoloms gauti tik pavasario semestrui.

Prašymų valstybės remiamoms paskoloms priėmimo terminai:

 • Ne vėliau kaip einamųjų metų rugpjūčio 20 d. Fondas savo interneto svetainėje skelbia rudens semestro paskolų teikimo pradžią, prašymų teikimo termino pradžios ir pabaigos datas, numatomą pasiūlymo sudaryti paskolų sutartis datą ir standartines paskolos sutarties su studentu sąlygas. Einamųjų metų pavasario semestrą ši informacija paskelbiama ne vėliau kaip iki einamųjų metų vasario 1 d.

Kiekvienais mokslo metais studentas gali kreiptis dėl naujos paskolos. PRAŠYMUS PASKOLAI GAUTI REKOMENDUOJAMA teikti už abu semestrus – tuomet pavasario semestre tereiks nuvykti į banką ir pratęsti sutartį. Paskolos dalis už pavasario semestrą yra išmokama nuo vasario 1 d. iki liepos 1 d., bankui gavus iš studento prašymą pervesti likusią paskolos dalį – to nepadarius, antra paskolos dalis neišmokama.

Studentai, imantys PASKOLAS STUDIJŲ KAINAI sumokėti, gali pasiskolinti tiek, kokia yra jų programos metinė studijų kaina. Paskola bus pervesta tiesiai į Kolpingo kolegijos sąskaitą:

 • pirmoji paskolos dalis, lygi studento už rudens semestrą mokamai studijų kainai ar jos daliai, pervedama ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo paskolos sutarties pasirašymo.
 • antroji paskolos dalis studento prašymu pervedama per 3 darbo dienas nuo prašymo pateikimo kredito įstaigai, bet ne vėliau kaip iki tų studijų metų pavasario semestro pabaigos.

DĖMESIO. Paskolos gavėjai, sudarę paskolos studijų kainai sutartis rudens semestre, privalo pavasario semestre pateikti bankui prašymą išmokėti pavasarinę paskolos dalį. Nepateikus prašymo, paskolos dalis nėra išmokama.

PASKOLOS GYVENIMO IŠLAIDOMS suma (iki 3920 Eur per vienerius studijų metus) pervedama į asmeninę paskolos gavėjo sąskaitą lygiomis dalimis kas mėnesį, bet ne vėliau kaip iki tų studijų metų liepos 1 d. Pirma šios paskolos dalis pervedama ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo.

Primename, kad paskolų gavėjai, nedelsiant nuo aplinkybių atsiradimo privalo informuoti Valstybinį studijų fondą apie studijų pasikeitimus: pasikeitusią studijų baigimo datą (jei sutartyje su kredito įstaiga nurodyta kitaip), studijų kainą, studijų nutraukimą, laikiną studijų sustabdymą, studijų atnaujinimą.

Valstybės remiamos paskolos neturi teisės gauti studentai:

 • kurių bendra jau gautų Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų ir prašomos valstybės remiamos paskolos suma, neįskaičiuojant palūkanų, viršytų 505 BSI (24 745 Eur). Šis limitas gali būti padidintas išskirtiniais atvejais (pvz. aukšta studijų kaina). Raštiškus studentų prašymus dėl limito didinimo nagrinėja Paskolų komisija. Prašymai dėl limito didinimo teikiami tik vieniems studijų metams prašymų-anketų paskolai gauti pildymo laikotarpiu. Kartu su prašymu studentas privalo pateikti aukštosios mokyklos išduotą dokumentą, kuriame nurodyta jo bendra metinė studijų kaina ir praėjusio semestro rezultatų vidurkis;
 • kurie sustabdę studijas Kolpingo kolegijoje ar yra akademinėse atostogose;
 • kurie nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus pagal anksčiau suteiktas valstybės ar valstybės remiamas sutartis;
 • kurie yra užsieniečiai, išskyrus išeivius ir lietuvių kilmės užsieniečius, ES ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečius, nuolatinius Lietuvos gyventojams;
 • Paskolos gavėjai, kurie pageidauja, kad už juos palūkanos nebūtų apmokamos, privalo fondui pateikti prašymą raštu.

Bendrosios valstybės remiamų paslaugų teikimo sąlygos:

 • Studijų metu  palūkanos už studentą  gali būti apmokamos  iš valstybės lėšų, kuriomis disponuoja Fondas. Sustabdžius studijas ar akademinių atostogų metu palūkanas mokėti privalo pats paskolos gavėjas;
 • Net ir pasirašęs kredito sutartį, studentas bet kada gali atsisakyti neišmokėtos paskolos dalies;
 • Paskolos grąžinimo pradžia – metai po studijų baigimo ar nutraukimo;
 • Paskolos grąžinimo trukmė – 15 metų;
 • Paskolos teikiamos kintamomis palūkanomis: EURIBOR (euro tarpbankinės rinkos palūkanų norma, apskaičiuota Europos bankų federacijos) + banko marža, nustatyta kredito sutartimi;
 • Palūkanos mokamos linijiniu metodu, t. y. jos skaičiuojamos nuo išmokėtos ir negrąžintos paskolos sumos. Pvz.: 1) paėmus paskolą gyvenimo išlaidoms ir kas mėnesį studentui pervedant nustatytą paskolos dalį, palūkanų suma vis didėja; 2) po kiekvieno mokėjimo, grąžinus dalį paskolos, palūkanų suma vis mažėja;
 • Grąžinant paskolą anksčiau laiko netaikomi jokie papildomi mokesčiai ar baudos;
 • Prasidėjus grąžinimo laikotarpiui leidžiama atidėti paskolos grąžinimą. Paskolos gavėjas privalo tartis su banku. Nepavykus susitarti dėl paskolos grąžinimo atidėjimo su banku, paskolos gavėjas, kurio šeimos pajamos per mėnesį vienam šeimos nariui paskutinius 6 mėnesius buvo ne daugiau kaip 50 procentų didesnės už valstybės remiamų pajamų dydį (šiuo metu – 157 Eur), gali kreiptis į Fondą.

Daugiau informacijos apie paskolas galite rasti tinklalapyje http://vsf.lrv.lt/lt/studentams/vrpaskolos

Papildomą informaciją Jums suteiks:
Vyriausioji specialistė Sandra Stukaitė

Tel. +370 5 255 3371, +370 658 31004

EL. p. [email protected]