Studentų paslaugų centras

STUDENTŲ PASLAUGŲ CENTRAS KURUOJA VEIKLĄ, SUSIJUSIĄ SU PASLAUGŲ STUDENTAMS ORGANIZAVIMU IR VALDYMU:
.

 • Teikia studentams informaciją bendraisiais klausimais.
 • Teikia informaciją apie tęstines studijas Lietuvos aukštosiose mokyklose.
 • Padeda studentams planuoti savo karjerą besikeičiančioje darbo rinkoje ir sėkmingai joje integruotis:
  – skatina studentų, absolventų ir socialinių partnerių bendradarbiavimą;
  – informuoja ir konsultuoja profesinės karjeros klausimais;
  – organizuoja renginius, susijusius su studentų karjera bei įsidarbinimu;
  – bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, Studentų atstovybe, Kolegijos katedromis organizuoja karjeros dienas ar kitus projektus;
  – organizuoja individualias konsultacijas darbo dokumentų rengimo, karjeros planavimo ir įgyvendinimo klausimais;
  – kaupia ir sistemina informaciją apie studentus, ieškančius darbo.
 • Informuoja studentus apie Valstybės remiamas paskolas.
 • Informuoja studentus apie Valstybės skiriamų socialinių stipendijų sąlygas.
 • Inicijuoja finansinę paramą našlaičiams ir socialiai remtiniems studentams.
 • Teikia informaciją ir pagalbą negalią turintiems studentams.
 • Teikia konsultacijas studentams, turintiems mokymosi sunkumų.
 • Organizuoja ir koordinuoja mokymus studentams, turintiems mokymosi sunkumų.
 • Organizuoja ir koordinuoja mokymus dėstytojams negalios etiketo bei darbo su negalią ar mokymosi sunkumų turinčiais studentais.
 • Skatina ir telkia studentus bei dėstytojus bendram dialogui.
 • Organizuoja studentų mokslines – praktines konferencijas  ir seminarus, bendradarbiaujant su Studentų atstovybės nariais.
 • Bendradarbiauja su universitetais ir kitomis aukštosiomis mokyklomis ieškant galimybių studentų akademinei raiškai.
 • Konsultuoja studentus rengiant viešas prezentacijas.