Tikslinės išmokos


Tikslines išmokas (220 Eur per mėnesį) turi teisę gauti Lietuvoje veikiančių aukštųjų mokyklų filialų studentai, turintys negalią, atitinkantys šiuos reikalavimus:

1. Lietuvos Respublikos piliečiai arba kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;

2. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį (DĖMESIO: neįgalieji studentai, turintys teisę gauti tikslines išmokas, gali pretenduoti ir į socialinę stipendiją:  http://vsf.lrv.lt/lt/studentams/soc-stipendijos);

3. aukštojoje mokykloje po negalios nustatymo pirmą kartą studijuoja (išskyrus atvejus kai neįgalusis, prieš tai nutraukęs studijas arba pašalintas iš aukštosios mokyklos, vėl pradeda studijuoti. Šios tikslinės išmokos neteikiamos už laikotarpį, už kurį buvo mokėtos išmokos iki studijų nutraukimo arba pašalinimo iš aukštosios mokyklos dienos):
3.1. pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro arba bakalauro) studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą;
3.2. pagal antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą;
3.3. pagal profesinių studijų programą;
3.4. trečiojoje pakopoje (doktorantūroje);
3.5. pagal trumpųjų studijų programą.
4. neturi akademinių skolų pagal studijuojamą studijų programą ir (arba) aukštosios mokyklos nustatyta tvarka skirtų nuobaudų.

Tikslines išmokas gali gauti VISŲ aukštųjų mokyklų studentai, nepriklausomai nuo to, ar jų aukštoji mokykla yra projekto partnerė.

Tikslinės išmokos yra skiriamos kas semestrą (įskaitant atostogų laikotarpį).


Studentai, siekiantys gauti tikslinę išmoką, prašymus teikia elektroniniu būdu Valstybinio studijų fondo internetinėje svetainėje jungdamiesi prie informacinės sistemos „Parama“. Prisijungti galima su banko, kurio elektroninėmis paslaugomis naudojasi, prisijungimo duomenimis, elektroniniu arba mobiliu parašu. Prisijungus reikia pasirinkti formą „Tikslinė išmoka“ ir ją užpildyti.

Kasmet paraiškų pildymas pavasario semestre pagrindinio priėmimo metu vyksta nuo vasario 1 iki kovo 16 dienos, rudens semestre pagrindinio priėmimo metu – nuo rugsėjo 1 iki spalio 16 dienos.

Pasibaigus pagrindiniam priėmimui, papildomi priėmimai vyksta pavasario semestre nuo einamųjų metų balandžio 1 iki rugpjūčio 31 d., rudens semestre – nuo lapkričio 1 iki kitų metų sausio 31 dienos.

Papildomų priėmimų metu tikslinę išmoką pageidaujantys gauti studentai prašymus teikia kiekvieną mėnesį nuo to mėnesio 1 iki 16 dienos.


Tikslinės išmokos mokėjimas sustabdomas:

  • jei pasikeičia studento darbingumas (nustatomas didesnis nei 45 procentų darbingumo lygis);
  • studentas įgyja akademinių skolų ar nuobaudų aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.

Tikslinės išmokos mokėjimas nutraukiamas:

  • studentui baigus studijas pirma numatytos studijų baigimo datos, aukštosios mokyklos nustatyta tvarka nutraukus studijas ar pašalinus studentą iš aukštosios mokyklos;
  • studentui išėjus į akademines atostogas ar laikinai sustabdžius studijas;
  • studentui mirus.

Papildomą informaciją Jums suteiks:

Asta Motiejūnienė

Tikslinės išmokos

Valstybinis studijų fondas

www.vsf.lrv.lt

El. p. [email protected]

Tel. 8 615 17312

Neįgaliųjų studentų rėmimas


Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM, vadovaujantis Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašu , nuo 2006 m teikia finansinę pagalbą neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, ir kontroliuoja lėšų tikslinį panaudojimą.

Finansinę pagalbą gali gauti studentai, turintys sunkų arba vidutinį neįgalumo lygį arba 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį, pirmą kartą studijuojantys pagal neuniversitetinių, I, II ar III pakopos arba vientisųjų universitetinių studijų programą ir neturintys įsiskolinimų bei drausminių nuobaudų.


Skiriamos šios finansinės pagalbos priemonės:

1) išmokos specialiesiems poreikiams tenkinti – (50 proc. bazinės socialinio draudimo pensijos dydžio kas mėnesį – 134,88 Eur);

2) tikslinės išmokos studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti (3,2 BSI dydžio per semestrą – šiuo metu  176 Eur).

Pažangūs studentai, kuriems nustatytas 45 proc. ir mažesnis darbingumo lygis gali gauti tikslinę išmoką (152 Eur per mėnesį) studijų prieinamumui užtikrinti. Ši parama yra skiriama įgyvendinant Europos socialinio fondo paremtą projektą „Studijų prieinamumo didinimas“. Projektą įgyvendina Valstybinis studijų fondas su partnerėmis – Lietuvos aukštosiomis mokyklomis.


Daugiu informacijos suteiks Studentų paslaugų centro koordinatorė – Rima Masionienė :
Mob.tel.: 8 616 37151
Tel.: (8-37) 22 00 30
El. paštas: [email protected]