MOKSLAS

Taikomųjų mokslinių tyrimų plėtojimas Kolpingo kolegijoje prisideda prie Kauno regiono ir šalies darnios raidos (VŠĮ Kolpingo kolegijos Strateginis veiklos planas 2021-2023 metams).

Kolpingo kolegijos taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklos tikslas – vykdyti taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtros darbus, įtraukiant į juos Kolegijos akademinę bendruomenę, verslo ir kitus socialinius partnerius, užtikrinant taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatų bei pažangiausių mokslo žinių bei inovacijų integraciją studijų procese.

Taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklos uždaviniai:

  • vystyti Kauno regionui aktualius taikomuosius mokslinius tyrimus, ypatingą dėmesį skiriant visuomenės eko sąmoningumo didinimui, darnios plėtros vystymui;
  • vykdyti užsakomuosius įmonių, organizacijų tyrimus, publikuojant ir viešinant tyrimų rezultatus;
  • skatinti Kauno regionui ir visos šalies raidai aktualių temų įtraukimą į baigiamųjų darbų temas;
  • stiprinti bendradarbiavimą su Kauno regiono ir Lietuvos darbdaviais aktualiais specialistų rengimo klausimais;
  • rengti bendrus mokslo populiarinimo, kultūros ir socialinius projektus / akcijas, skirtas Kauno miesto ir regiono gyventojams ir juos viešinti.