SOCIALINĖS STIPENDIJOS

Socialines stipendijas gali gauti visi Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos studentai,  taip pat studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas (išskyrus rezidentūrą), studijuojantys tiek valstybės finansuojamose vietose, tiek už studijas mokantys savo lėšomis, išskyrus studentus, kurie:

 • Neturi teisės į valstybės finansuojamą studijų vietą ar į studijų kainos kompensavimą pagal LR mokslo ir studijų įstatymo 72 straipsnį;
 • Laikinai sustabdę studijas Kolpingo kolegijoje arba yra akademinėse atostogose;
 • Aukštosios mokyklos nustatyta tvarka turi daugiau kaip 1 akademinę skolą.

Paraiškos socialinėms stipendijoms gauti yra teikiamos elektroniniu būdu Valstybinio studijų fondo interneto tinklalapyje www.vsf.lt autorizuojantis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemas, t.y. studentas turi prisijungti prie Stipendijų ir finansinės paramos sistemos (IS „PARAMA“) ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos paraišką (Išsamią informaciją apie paraiškų pildymo tvarką rasite prieš prisijungdami prie IS „Parama“ (puslapyje su gaubliu), viršutiniame kampe dešinėje spragtelėję nuorodą ,,Pagalba“. Studentams pateiktame IS „Parama“ naudotojo vadove detaliai aprašyti paraiškų pildymo etapai kartu su vaizdine informacija).

Paraiškos, kurią studentas pildo Valstybės studijų fondo interneto tinklalapyje, nereikia  atsispausdinti ir pristatyti į Fondą.

Kviečiame baigiamųjų kursų studentus į diplomų įteikimo šventę

Kaip prisijungti prie IS "PARAMA"

Pagrindiniai paraiškų priėmimai vyksta du kartus per metus:

 • Rudens semestrui (įskaitant  žiemos atostogų laikotarpį):
  2020 m. rugsėjo 15 d. – spalio 10 d. (įskaitytinai)
 • Pavasario semestrui (įskaitant vasaros atostogų laikotarpį):
  2021 m.  sausio 20 d. – vasario 20 d. (įskaitytinai)
 • Likus lėšų, papildomi paraiškų priėmimai vyksta kiekvieną mėnesį. Apie juos skelbiame Kolpingo kolegijos tinklapyje „Naujienų“ skiltyje, Kolpingo kolegijos Facebook paskyroje, taip pat informaciją galite rasti Valstybinio studijų fondo interneto tinklalapyje www.vsf.lt

Norintys gauti socialinę stipendiją studentai turi atitikti bent vieną iš šių kriterijų:

 • Yra iš nepasiturinčios šeimos ar vienas gyvenantis asmuo, turintis teisę gauti arba gaunantis socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą;
 • Turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį (Aprašo 4.2. punktas);
 • Yra ne vyresnis kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę (Aprašo 4.3. punktas).

Studentai, norėdami gauti socialinę stipendiją pagal 1 ir 2  punktuose (Aprašo 4.1. ir 4.2. punktai) pateiktus socialinius kriterijus, neturi dokumentais jų patvirtinti. Fondas turi prieigą prie duomenų bazių)

Studentai, norėdami gauti socialinę stipendiją pagal 3  punkte (Aprašo 4.3. punkte) nurodytą socialinį kriterijų, privalo iki paraiškų pateikimo termino pabaigos (iki spalio 10 d. arba vasario 20 d.) pateikti dokumentus (dokumentų originalus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas kopijas), patvirtinančius šį kriterijų.


Socialinės stipendijos dydis – 6,5 BSI (šiuo metu 273 Eur. per mėnesį). Studentui gali būti skiriama viena socialinė stipendija per studijų semestrą. Socialinė stipendija yra pervedama į asmeninę studento sąskaitą kiekvieno mėnesio pabaigoje (iki 27 d.) iki Kolpingo kolegijos nurodytos semestro pabaigos datos. Už pirmąjį semestro mėnesį socialinė stipendija gali būti išmokama iki semestro antrojo mėnesio 27 d.

Socialines stipendijas aukštųjų mokyklų studentams skiria ir administruoja Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas). Fondas paskirsto lėšas, skirtas socialinėms stipendijoms teikti, priima sprendimus dėl socialinių stipendijų skyrimo ar mokėjimo nutraukimo, organizuoja ir vykdo socialinių stipendijų skyrimą ir išmokėjimą.

Socialinės stipendijos mokėjimas nutraukiamas:

 • Studentui baigus studijas pirma numatytos studijų baigimo datos;
 • Nutraukus studijas ar pašalinus studentą iš Kolpingo kolegijos;
 • Suteikus studentui akademines atostogas ar laikinai sustabdžius studijas;
 • Atsiradus ir (arba) paaiškėjus Socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo 5 punkte nustatytoms aplinkybėms, dėl kurių studentui negalėjo būti skirta socialinė stipendija.

Socialinę stipendiją gavęs studentas, nutraukęs studijas, išbrauktas iš studentų sąrašų, baigęs studijas pirma numatytos studijų baigimo datos, sustabdęs studijas ar išėjęs akademinių atostogų, taip pat pakeitęs studijų programą, privalo raštu apie tai pranešti fondui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šių aplinkybių atsiradimo.


Papildomą informaciją Jums suteiks:

Jurgita Medaišienė
Vyriausioji specialistė
Stipendijų ir finansinės paramos skyrius,
Valstybinis studijų fondas
El. p.  jurgita.medaisiene@vsf.lt
Tel. (8 5) 264 7153