Narystė

NARYSTĖ NACIONALINĖSE IR TARPTAUTINĖSE ORGANIZACIJOSE

 

Kolpingo kolegijos narystė nacionalinėse ir tarptautinėse organizacijose bei tinkluose

FEECA – Europos katalikų suaugusiųjų švietimo federacija (The European Federation for Catholic Adult Education), įsteigta 1963 m. Šios federacijos nariais yra nacionalinės skėtinės katalikų suaugusiųjų švietimo organizacijos iš Vokietijos, Prancūzijos, Austrijos, Rumunijos, Šveicarijos, Čekijos, Vengrijos, Liuksemburgo ir kt. FEECA suteikia galimybę keistis patirtimi tarp narių, organizuoja konferencijas, simpoziumus ir seminarus, kviečia dalyvauti švietimo programose ir plėtoja savo projektus Europos katalikų suaugusiųjų švietimo srityje. FEECA palaiko ryšius su nacionalinėmis ir tarptautinėmis bažnyčios ir valstybinėmis institucijomis bei aktyviai dalyvauja švietimo politikoje. Kolpingo kolegija FEECA nare yra nuo 2013 m.

https://feeca.org/en/

IFCU – Tarptautinė katalikiškų aukštųjų mokyklų federacija (The International Federation of Catholic Universities), įkurta 1965 m. Federacija vienija virš 200 katalikiškų aukštųjų mokyklų visame pasaulyje. IFCU nariai glaudžiai bendradarbiauja atliekant mokslinius tyrimus, viešinant jų rezultatus, dalinantis gerąja patirtimi. Federacija atstovauja katalikiškas aukštąsias mokyklas tarptautinėse organizacijose ir asociacijose, prisideda prie katalikiško aukštojo mokslo plėtros ir jos specifinės tapatybės įtvirtinimo. IFCU veikla koncentruojasi keturiose pagrindinėse srityse: moksliniai tyrimai, prognozavimo studijos, projektai ir mokymai. Kolpingo kolegija bendradarbiauja su IFCU nuo 2018 m.

http://www.fiuc.org/index_en.html

ERIS – Europos socialinio darbo tyrimų institutas (The European Research Institute for Social Work), kurio pagrindinis tikslas – inicijuoti ir vykdyti aukštos kokybės socialinio darbo mokslinių tyrimų veiklą Europos šalyse. ERIS taip pat aktyviai prisideda socialinio darbo mokymo ir metodinės medžiagos rengime. Organizuoja kasmetines tarptautines konferencijas, rengia monografijas, organizuoja socialinio darbo studentų pavasario tarptautines mokyklas. Kolpingo kolegija ERIS nare yra nuo 2013 m.

https://eris.osu.eu/

UASNET – taikomųjų mokslų universitetus vienijantis tinklas (The Universities of Applied Sciences network), kurio narys yra Lietuvos kolegijų direktorių konferencija. UASNET dalyvauja taikomųjų mokslų universitetų asociacijos iš Suomijos, Airijos, Portugalijos, Lietuvos, Estijos, Nyderlandų, Danijos. Partneriai bendradarbiauja stiprindami taikomųjų mokslų universitetų integraciją ir indėlį į Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų sritį. Veikla orientuota į taikomuosius ir į praktiką orientuotus tyrimus bei inovacijų kūrimą.

http://www.uasnet.eu/

LKDK – Lietuvos kolegijų direktorių konferencija. LKDK yra ne pelno siekianti asociacija, kurią sudaro Lietuvos koleginio sektoriaus aukštosios mokyklos, atstovaujamos kolegijų direktorių. LKDK buvo įkurta 2002 m. birželio 5 d. LKDK koordinuoja kolegijų tarpusavio ryšius, taip pat ryšius su centrinės ir vietos valdžios ir valdymo institucijomis ir yra kompetentinga aukštųjų koleginių studijų, taikomųjų mokslinių tyrimų ir profesionaliojo meno, politikos klausimais. Pagrindiniai LKDK tikslai yra koordinuoti Lietuvos kolegijų veiklą rengiant aukštos kvalifikacijos specialistus, plėtojant taikomąjį mokslą bei profesionalųjį meną, skatinti kolegijų tarpusavio ir tarptautinį bendradarbiavimą bei bendradarbiavimą su valdžios ir valdymo bei vietos savivaldos institucijomis. Kolpingo kolegija LKDK nare yra nuo 1999 m.

http://www.kolegijos.lt/

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai (Kauno PPA rūmai) – didžiausia Kauno ir Marijampolės regionų verslo bendruomenę telkianti ir paslaugas verslui plėtojanti organizacija. Kauno PPA rūmai vienija apie 420 įmonių Kauno, Kauno rajono, Marijampolės, Kėdainių, Jonavos, Kaišiadorių, Raseinių, Prienų, Birštono, Šakių, Vilkaviškio, Kazlų Rūdos, Kalvarijos savivaldybėse. Kauno PPA rūmai yra tarptautinių verslo paramos organizacijų ir tinklų (Eurochambres, Europos amatų, smulkaus ir vidutinio verslo asociacijos (UEAPME), Baltijos jūros šalių prekybos rūmų asociacijos, Europos įmonių tinklo (Enterprise Europe Network) dalis. Kolpingo kolegija Kauno PPA rūmų nare yra nuo 2000 m.

https://chamber.lt/

Iniciatyva „Baltoji banga“ – iniciatyvos tikslas yra skatinti skaidrią Lietuvos verslo praktiką. Iniciatyvoje dalyvaujančios bendrovės įsipareigoja veikti skaidriai, o savo pavyzdžiu aktyviai skatina taip elgtis ir kitus rinkos dalyvius. „Baltoji banga“ įkurta 2007 m., o šiuo metu ji vienija apie 60 bendrovių, atstovaujančių tiek stambų, tiek vidutinį ir smulkų verslą. Kolpingo kolegija prie iniciatyvos prisijungė 2012 m.

http://www.baltojibanga.lt/

Asociacija „Rotušės aikštės draugija“ – 2009 m. įsteigtos draugijos veikloje dalyvauja Kauno Rotušės aikštėje veikiantys ūkio subjektai, institucijų atstovai, specialistai, taip pat kiti senamiestyje veikiantys fiziniai ir juridiniai asmenys. Neformalią organizaciją vienija gera valia ir rūpestis Kauno senamiesčiu. Kolpingo kolegija yra viena iš organizacijų steigėjų.

https://radraugija.wordpress.com/

Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos (eLABa) konsorciumas – tai 48 Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, veikiančios jungtinės veiklos pagrindu. eLABa konsorciumo tikslai palaikyti ir plėtoti informacinės infrastruktūros paslaugas Lietuvos mokslo ir studijų dalyviams. Pagrindinis kuriamas ir plėtojamas produktas – Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacinė sistema eLABa, kuri veikia pažangių programinės įrangos sprendimų pagrindu. Kolpingo kolegija LMBA nare tapo 2011 m.

https://www.elaba.lt/elaba-portal/pradzia

Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija (LMBA) – mokslines bibliotekas ir mokslines bibliotekas turinčias institucijas vienijanti organizacija, įkurta 2001 m. gruodžio 4 d. Kolpingo kolegija LMBA nare tapo 2012 m.  Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos tikslas – prenumeruoti elektronines duomenų bazes Asociacijos nariams ir kitoms bibliotekoms, skatinti virtualių bibliotekų kūrimą, bibliotekose rengti ir diegti pažangias technologijas ir inovacinius projektus, koordinuoti užsienio periodinių leidinių komplektavimą mokslinėse bibliotekose, plėtoti Asociacijos narių informacinius mainus, sudaryti galimybes vartotojams naudotis bibliotekose sukauptais informaciniais ištekliais ir nuotolinio naudojimo duomenų bazėmis, skatinti bibliotekininkų kvalifikacijos kėlimą ir kita.

http://www.lmba.lt/

EASSW – Europos socialinio darbo mokyklų asociacija (European Association of Schools of Social Work), vienijanti daugiau nei 300 skirtingų socialinio darbo mokymo įstaigų visoje Europoje. EASSW tikslai: skatinti socialinio darbo ugdymo plėtrą Europoje; prisidėti prie socialinio darbo ugdymo kokybės gerinimo; skatinti tarptautinius mainus; rengti forumus, skirtus socialinio darbo tyrimų apžvalgai ir aptarimui. Kolpingo kolegija EASSW nare tapo 2020 m.

https://www.eassw.org/

Eko mokyklų tinklas – Lietuvos ugdymo įstaigas vienijantis tinklas, kuriame siekiama darnos su supančia aplinka, puoselėjamos ekologinės aplinkos kūrimo idėjos, ugdomos bendruomenės ekologinės kompetencijos. Eko mokyklų tinklo nariai: ragina  kurti sveiką ir darnią aplinką, plėtojant ekologines iniciatyvas, siekiant realaus rezultato ir veiklų praktinio pritaikymo; skatina ir ieško būdų, kaip patenkinti žmogaus poreikius nesukeliant neigiamų žmogaus veiklos pasekmių juos supančiai aplinkai; ugdo sąmoningumą, kaip atsakingai elgtis, tausoti gamtinius ir energetinius išteklius; prisideda ir kuria įvairias ekologines iniciatyvas. Kolpingo kolegija Eko mokyklų tinko nare tapo 2019 m.

 

kppar

rotuses aukste draugija

feeca

baltoji banga

Liet kolegiju direktoriu konferencija

UASneteLABaIFCU

logo-eassw

LMBA

ERIS

 

eko_tinklas

 

 

 

 

 

 


Individuali akademinio personalo narystė nacionalinėse ir tarptautinėse organizacijose bei tinkluose