Kokybė

KOKYBĖS POLITIKA

VšĮ Kolpingo kolegija įgyvendina kokybės politiką ir plėtoja veiklą, padedančią užtikrinti studijų, mokslo ir kitos veiklos kokybę.

Vidinė kokybės užtikrinimo sistema atitinka kiekvieną Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo nuostatų ir gairių (toliau ESG) I dalies nuostatą bei apima visas Kolegijos veiklas, kurių procesai sugrupuoti į keturias procesų grupes: valdymo procesai, pagrindiniai veiklos procesai, palaikomieji procesai ir tobulinimo procesai. Ši sistema užtikrina kiekvieno darbuotojo įsitraukimą į Kokybės politikos įgyvendinimą instituciniu ir akademiniu lygiu. Su ja yra supažindinti visi Kolegijos darbuotojai, ji viešai skelbiama internetinėje svetainėje.

VšĮ Kolpingo kolegijos kokybės politika

KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMA

Kolegija, įgyvendindama savo misiją ir strateginius tikslus, sukūrė ir periodiškai tobulina vidinės kokybės užtikrinimo sistemą, kuri yra integrali Kolegijos strateginio valdymo dalis ir tenkina Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo reikalavimus, Europos kreditų kaupimo ir perkėlimo sistemos diegimo, Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo nuostatas ir gaires (ESG). Kolegijos vidinės kokybės užtikrinimo sistemos pamatinė teorinė koncepcija reprezentuoja kokybės vertybių viešinimą / realizavimą dialogo kultūros kontekste per valdymą, mokslo žinias, studijų procesą ir organizacijos kultūrą. Vidinės kokybės užtikrinimo sistemos paskirtis – užtikrinti, kad Kolegijoje vykdomų procesų ir jų sąveikų visuma būtų planuojama, vykdoma, įvertinama ir tobulinama remiantis nustatytais ir aprašytais reikalavimais, kurie grindžiami Europos aukštojo mokslo erdvės studijų kokybės užtikrinimo nuostatais bei kitais Kolegijos veiklos kokybei svarbiais dokumentais.

Vidinė kokybės užtikrinimo sistema periodiškai tobulinama:

  • Atsižvelgiant į Europos aukštojo mokslo erdvės studijų kokybės užtikrinimo nuostatas
  • Studijų procesas organizuojamas ir studijų programos tobulinamos siekiant įgyvendinti į studentą orientuotų studijų modelį ir Bolonijos procese suformuluotas Europos Aukštojo Mokslo Erdvės (EAME) nuostatas
  • Kolegijoje vykdomų akredituotų studijų krypčių programos derinamos su Europos Sąjungos direktyvomis.
  • Kolegijos veiklose, taip pat rengiant ir tobulinant studijų programas, organizuojant studijų procesą, įgyvendinamos Lietuvos teisės aktų, reglamentuojančių studijas, nuostatos (Mokslo ir studijų įstatymas, Lietuvos kvalifikacijos sandaros aprašas, Studijų pakopų aprašas ir kiti studijų kokybės užtikrinimą reglamentuojantys dokumentai
  • Atsižvelgiant į socialinių dalininkų (studentų, dėstytojų, administracijos darbuotojų, darbdavių, socialinių partnerių, absolventų) apklausų rezultatus.
  • Atliekant išorinį studijų kokybės vertinimą ir vidinį studijų kokybės vertinimą.

SOCIALINIŲ DALININKŲ VEIKLOS IR VAIDMENYS, GERINANT STUDIJŲ KOKYBĘ KOLPINGO KOLEGIJOJE

Kolegija yra nusistačiusi vidines ir išorines suinteresuotąsias šalis, socialinius dalininkus bei jų indėlį tobulinant kokybės užtikrinimo sistemą. Kolegijoje studijų kokybės užtikrinimas pagrįstas Kolegijos bendruomenės atsakomybe už studijų kokybę ir jos gerinimą, sistemingai atliekamų tyrimų (grįžtamojo ryšio) duomenimis, visų suinteresuotų šalių (studentų, dėstytojų, administracijos, absolventų, darbdavių, socialinių partnerių ir kt.) įtraukimu į studijų kokybės tobulinimo procesus, aiškiu ir skaidriu atsakomybės pasidalijimu, palankios aplinkos kokybei užtikrinti kūrimu.

GRĮŽTAMASIS RYŠYS

Vertinant Kolegijos veiklas, renkamas grįžtamasis ryšys iš suinteresuotų grupių. Grįžtamasis ryšys apima studentų apklausas (apie atskirus studijų dalykus, dėstymo kokybę, studijų programą bendrai, studijų sąlygas, adaptacijos procesą, bendradarbiavimą su administracijos darbuotojais ir t.t.), dėstytojų apklausas (apie dėstymo kokybę, studentų pasirengimą ir motyvaciją studijoms, studijų programą, darbo aplinkos sąlygų užtikrinimą, kvalifikacijos kėlimo sąlygas, motyvavimo sistemą ir t.t.), administracijos darbuotojų apklausas (apie Kolegijos kultūros, mikroklimato, motyvacijos ir darbo sąlygų kokybę), absolventų apklausas (apie profesinę veiklą ir / ar tolimesnes studijas, apie įgytas žinias ir įgūdžius, jų pakankamumą ir pritaikymą profesinėje veikloje), praktikos vadovų apklausas (apie studentų profesinio pasirengimo tinkamumą), neformaliojo suaugusiųjų švietimo dalyvių apklausas (apie suteiktų paslaugų kokybę ir jų lūkesčius), partnerių, darbdavių, visuomeninių draugijų atsiliepimus ir vertinimus. Kolegija nuolat renka informaciją iš minėtų suinteresuotųjų šalių apklausų būdu, o gautus duomenis naudoja Kolegijos procesų valdymo veiksmingumui ir studijų kokybei užtikrinti.

Apklausų planas

Grįžtamasis ryšys studentams