Kokybė

KOKYBĖS POLITIKA

VšĮ Kolpingo kolegija įgyvendina kokybės politiką ir plėtoja veiklą, padedančią užtikrinti studijų, mokslo ir kitos veiklos kokybę.

Kokybės užtikrinimo politika įgyvendinama taikant įvairius vidinio kokybės užtikrinimo procesus, apibrėžtus Kolegijos kokybės vadove. Ši politika yra nuolat peržiūrima, žinoma ir suprantama Kolegijos darbuotojams, viešai skelbiama ir prieinama visuomenei.

VšĮ Kolpingo kolegijos kokybės politika

Grįžtamasis ryšys studentams

KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMA

VšĮ Kolpingo kolegija, įgyvendindama savo misiją ir strateginius tikslus, sukūrė ir nuolat gerina vidinės kokybės užtikrinimo sistemą, kuri yra integrali Kolegijos strateginio valdymo dalis ir tenkina Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo reikalavimus, Europos kreditų kaupimo ir perkėlimo sistemos diegimo, Europos aukštojo mokslo erdvės kokybės užtikrinimo nuostatas ir gaires.

Šiuo tikslu Kolegija:

  • nustatė kokybės užtikrinimo sistemos procesus, seką ir sąveiką;
  • nuolat apsirūpina reikiamais šių procesų vykdymui ir kontrolei ištekliais ir informacija;
  • kontroliuoja, matuoja ir analizuoja šiuos procesus;
  • imasi veiksmų, kad būtų pasiekti suplanuoti rezultatai, o procesai būtų nuolat tobulinami.

Kokybės užtikrinimo sistema taikoma visoje Kolegijoje ir yra nuolat tobulinama, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymo keliamus reikalavimus kokybės užtikrinimui, kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius studijų ir mokslo veiklą, bei siekiant dermės su Europos aukštojo mokslo erdvės studijų kokybės užtikrinimo nuostatomis.

Kokybės užtikrinimo veiklos pagrindą sudaro glaudžiai tarpusavyje susiję tikslai – atskaitomybė ir tobulinimas. Taip puoselėjama kokybės kultūra.

Kolegijoje taikoma teikiamų paslaugų (valdomų procesų) matavimo metodika, kurioje nustatyti veiklos procesų efektyvumą ir rezultatyvumą atskleidžiantys rodikliai. Matavimo rezultatai naudojami valdant kasdienę veiklą, vertinant ir gerinant procesus, paslaugų kokybę, atsižvelgiant į Kolegijos kokybės politiką ir tikslus.

Kolegijos teikiamų edukacinių paslaugų vertinime dalyvauja visos suinteresuotos šalys, iš kurių gaunamas grįžtamasis ryšys vykdant apklausas.

Vidinė Kolpingo kolegijos kokybės užtikrinimo sistema yra kuriama ir atnaujinama, remiantis: