ERASMUS+

„Erasmus+“ yra Europos Sąjungos rėmimo programa, suteikianti mokymosi ir tobulėjimo galimybių įvairaus amžiaus, statuso, profesijų asmenims bei galimybę įvairioms organizacijoms, įstaigoms, institucijoms įgyvendinti programos kriterijus atitinkančius projektus.

Oficialus Erasmus+ puslapis: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/lt

Kolpingo kolegijai suteikta “Erasmus+” aukštojo mokslo chartija dalyvauti “Erasmus+” programoje 2021-2027 metais. Chartijos suteikimas patvirtina, kad „Erasmus+“ tikslai yra ir pačios institucijos tarptautiškumo strategijos dalis, o institucija įsipareigoja laikytis visų keliamų „Erasmus+“ įgyvendinimo reikalavimų bei Europos bendradarbiavimo principų.

Kolpingo kolegijos Erasmus+“ chartija 

Erasmus Policy Statement 2021-2027

ERASMUS programa studentams

ES jau 35 metų finansuoja programą „Erasmus“, kuri daugiau kaip trims milijonams Europos studentų suteikė galimybę dalį studijų laiko praleisti kitoje Europos aukštojo mokslo įstaigoje ar organizacijoje.

„Erasmus+“ – 2021–2027 m. ES švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa. Programoje daug dėmesio skiriama socialinei įtraukčiai, žaliajai ir skaitmeninei pertvarkai ir jaunimo dalyvavimui demokratiniame gyvenime skatinti.

Kviečiame keistis kartu su „Erasmus+“!

Žaliasis Erasmus+ (Green Erasmus)

Dalyvavimo „Erasmus+“ programoje nauda

Dalyvaudami mobilumo veiklose galėsite pasiekti vieną arba daugiau iš šių rezultatų:

 • padidinti įsidarbinimo galimybes ir pagerinti karjeros perspektyvas;
 • sustiprinti iniciatyvumą ir verslumą;
 • padidinti pasitikėjimą savimi;
 • pagerinti mokymosi rezultatus;
 • pagerinti užsienio kalbų žinias ir skaitmeninę kompetenciją;
 • padėti geriau suprasti kitas kultūras;
 • paskatinti aktyvesnį dalyvavimą visuomenės gyvenime;
 • padėti geriau suprasti Europos projektą ir bendras ES vertybes;
 • po užsienyje praleisto mobilumo laikotarpio padidinti motyvaciją tęsti mokslus (formalioje ar neformalioje aplinkoje).

Erasmus+ studento chartija

Šalys, kuriose gali vykti veiklos:

Visuose programos „Erasmus+“ veiksmuose dalyvauja ES valstybės narės:

Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Kipras, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Мalta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovėnija, Slovakija, Suomija, Švedija, Vengrija, Vokietija.

Taip pat šios Programos asocijuotosios trečiosios šalys:

Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija, Šiaurės Makedonija, Turkija, Serbija.

Erasmus+ partnerių sąrašas 

Studentai gali vykdyti tokią veiklą:

 • studijos užsienio aukštojo mokslo ir studijų institucijoje partnerėje;
 • mokomoji arba profesinė praktika užsienio įmonėje, organizacijoje ar kitoje tinkamoje darbo vietoje;
 • mišrusis mobilumas – fizinio mobilumo derinimas su virtualiosios veiklos komponentu.
 • Studentų mobilumo studijų tikslais trukmė yra nuo 2 mėnesių (arba vieno akademinio semestro) iki 12 mėnesių.
 • Studentų mobilumas stažuotės (mokomosios praktikos) tikslais gali būti nuo 2 iki 12 mėnesių.
 • Mišraus mobilumo kai derinamas fizinio mobilumo laikotarpis su virtualiosios veiklos komponentu, fizinio mobilumo dalies trukmė turi būti nuo 5 iki 30 dienų.
 • Absolventų stažuotės trukmė įskaičiuojama į maksimalų 12 mėnesių laikotarpį toje studijų pakopoje, kurioje teikiama paraiška dėl stažuotės. Dalyvausiantys absolventai atrenkami paskutiniais jų studijų metais, ir stažuotę (mokomąją praktiką) užsienyje jie turi atlikti ir užbaigti per metus nuo mokslo baigimo.
 • Vieno studento mobilumo laikotarpiai negali viršyti 12 mėnesių fizinio mobilumo kiekvienoje studijų pakopoje, nepriklausomai nuo mobilumo veiksmų skaičiaus ir mobilumo veiklos rūšies.

Studentams gali būti skiriama „Erasmus+“ stipendija, iš dalies padengianti jų kelionės ir pragyvenimo išlaidas, patirtas „Erasmus+“ mobilumo laikotarpiu užsienyje.

  Priimančioji šalis

 

STUDIJOS

(ES  „Erasmus+“ dotacijos suma mėnesiui, EUR)

PRAKTIKA

(ES  „Erasmus+“ dotacijos suma mėnesiui, EUR)

1 grupė

Programos šalys, kuriose pragyvenimo išlaidos didžiausios

Airija, Danija, Islandija, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Norvegija, Suomija, Švedija 520 670
2 grupė

Programos šalys, kuriose pragyvenimo išlaidos vidutinės

Austrija, Belgija, Graikija, Ispanija, Italija, Kipras, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Vokietija 520 670
3 grupė

Programos šalys, kuriose pragyvenimo išlaidos mažiausios

Bulgarija, Šiaurės Makedonija, Čekija, Estija, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Turkija, Vengrija, Serbija 450 600
 • Trumpalaikio fizinio mobilumo veikloje (mišrus mobilumas) dalyvaujantys studentai ir absolventai iki 14-tos veiklos dienos gauna 70 EUR per dieną ir 50 EUR per dieną 15 – 30 veiklos dienomis.
 • Mobilumų dalyviai, kurie renkasi ekologišką kelionę, gauna vienkartinę 50 EUR papildomą individualią paramą.
 • Mažiau galimybių turintys studentai ir absolventai gauna papildomą individualią dotacija pagal fiksuotą dydį:
 • ilgalaikio mobilumo atveju – 250,00 Eur per mėnesį;
 • trumpalaikio mobilumo atveju – 100,00 Eur (kai mobilumo trukmė 5–14 dienų); 150,00 Eur (kai mobilumo trukmė 15–30 dienų).
 • Galima papildoma individuali parama asmenims, turintiems specialiųjų poreikių, pagal realiai patirtas išlaidas. Daugiau informacijos: https://erasmus-plius.lt/programa/papildoma-parama-aukstojo-mokslo-studentams/
 • „Erasmus+“ studentai yra atleisti nuo mokesčio už mokslą priimančioje institucijoje, tačiau moka įprastus mokesčius siunčiančiai institucijai. „Erasmus+“ studijų laikotarpiu užsienyje išvykstantiems studentams visų nacionalinių stipendijų arba paskolų mokėjimas negali būti nutrauktas.

Kolegija organizuoja konkursus „Erasmus+“ programos studijoms ir praktikai užsienyje pagal patvirtintą tvarką ir atrankos kriterijus. Atranka gali vykti vieną arba du kartus (rudenį ir pavasarį). Esant laisvų vietų gali būti skelbiama papildoma „Erasmus+“ programos dalyvių atranka. Kvietimas teikti paraiškas ir tikslios atrankų datos skelbiamos kolegijos internetiniame puslapyje, informuojamos visos akademinės grupės.

Studentai užpildo paraiškos dalyvauti atrankoje anketą.

Studentų atrankos Erasmus+ mobilumui konkursą vykdo atrankos komisija.

Pagrindiniai atrankos kriterijai Erasmus + studijoms/praktikai:

 • ankstesnių mokslo metų akademinės bei visuomeninės veiklos rezultatai;
 • geri užsienio kalbos įgūdžiai;
 • studijų/praktikos programos atitikimas studento studijų krypties programai ir pakopai;
 • studento motyvacija studijuoti/atlikti praktiką užsienyje;
 • studento gebėjimas spręsti kylančias problemas.

Po konkurso kiekvienas atrankoje dalyvavęs studentas individualiai informuojamas apie jo rezultatą.

Paskelbus konkurso rezultatus, atrinkti studentai supažindinami su išvykimo į užsienio šalių mokyklas ar įmones dokumentų pildymo, stipendijos išmokėjimo, atsiskaitymo už išbūtą laikotarpį tvarka.

STUDENTŲ ATSILIEPIMAI

Laura Matiukaitė. Vaiko gerovės ir socialinės apsaugos absolventė

Atliekant absolvento praktiką pagal „Erasmus+“ programą įgijau daug naudingos patirties, ypač dirbant su vaikais. Praktikos metu taip pat sutikau daug nuostabių šeimų. Nors eigoje teko susidurti su vadybos problemomis organizacijoje džiaugiuosi, jog komandos nariai buvo draugiški ir nevengė padėti, todėl pavyko sėkmingai įveikti kilusius iššūkius. Jų dėka gavau daug naudingos gyvenimiškos patirties bei pasitikėjimo savimi. Esu laiminga, jog susiradau nemažai naujų draugų iš skirtingų pasaulio šalių.

Ieva Šmigelskytė. Vaiko gerovės ir socialinės apsaugos absolventė

Kalbant apie mano „Erasmus+“ absolvento praktiką Graikijoje reikia pasakyti, jog turėjau įsimintiną patirtį, kurioje buvo tiek teigiamų, tiek neigiamų aspektų. Praktikos metu turėjau galimybę bendrauti su įvairių tautybių vaikais. Tarpusavio komunikacija paskatino tam tikrą kultūrinį supratimą, leido patobulinti anglų kalbos įgūdžius, suteikė galimybę asmeniniam augimui. Praktikos eigoje teko susidurti su vadybos problemomis organizacijoje. Šių iššūkių dėka įgijau nemažai naudingos gyvenimiškos patirties.

Inna Khairulina. Transporto logistikos studijų programos 2 kurso studentė

Praktiką, pagal „Erasmus+” programą, atlikau Zakinto saloje esančiame viešbutyje, Graikijoje. Praktikos metu mano pagrindinis tikslas buvo išmokti efektyviai dirbti, organizuoti įvairias veiklas, bendrauti su klientais bei patobulinti komandinio darbo įgūdžius. Spręsdama įvairias situacijas ir dirbdama su klientų grupėmis tapau drąsesnė ir imlesnė. Supratau, jog geriausius rezultatus įmanoma pasiekti tik išėjus iš savo komforto zonos. Bendradarbiavimas komandoje man leido įgyti komandinio darbo įgūdžių, prisitaikyti prie įvairių darbo stilių bei pasinaudoti kolegų sukaupta patirtimi. Išmokau vertinti abipusę paramą ir kiekvieno komandos nario indėlį. Apibendrinant galiu pasakyti, jog praktika Graikijoje ne tik suteikė naujų organizavimo ir bendravimo įgūdžių, bet ir sustiprino mano pasitikėjimą savimi. Supratau, jog atvirumas naujoms patirtims ir noras bendradarbiauti yra sėkmingo profesinio bei asmeninio tobulėjimo pagrindas.

Paulius Mikšta. Transporto logistikos studijų programos 2 kurso studentas

Pagal „Erasmus+“ programą praktiką atlikau Korfu saloje, Graikijoje. Iš pradžių buvo sunku, kadangi savo darbe turėjau labai daug komunikuoti su klientais, taip pat buvo daug man nežinomų veiklų, kurių anksčiau nedariau. Dėl šių priežasčių kartais mane aplankydavo tam tikra baimė ir sumišimas. Džiaugiuosi, jog savo kolegų padrąsintas greitai visas baimes nuvijau į šalį. Laikui bėgant man buvo patikėta organizuoti daug veiklų, palaikyti komunikaciją su klientais. Dirbdamas jaučiausi gerai: pati veikla ėmė vis labiau patikti, o žmonės mielai su manimi bendradarbiavo. Apibendrinus galiu pasakyti, jog sunkiausios buvo tik pirmos kelios savaitės, kol prie visko pripratau. Džiaugiuosi, jog šiuo sunkiu laikotarpiu man labai padėjo kolegos iš įvairių šalių. Tuo metu su jais užsimezgusi draugystė buvo tarsi atpildas už visus sunkumus. Praktika mane, kaip žmogų, pakeitė į gerąją pusę: dabar jaučiuosi daug labiau subrendęs, nei ką tik atvykęs į Graikiją, labiau savimi pasitikiu. Buvo sunku, tačiau naudinga.

Goda Bartkevičiūtė. Transporto logistikos studijų programos 2 kurso studentė

Pagal „Erasmus+“ programą atlikau praktiką viešbutyje Zakinto saloje, Graikijoje. Per šiuos 3 mėnesius įgijau daug patirties ir žinių. Pirmosios dienos buvo gana sunkios ir kupinos iššūkių, bet tuo pačiu įdomios ir pilnos emocijų. Tuo metu viskas buvo nauja, todėl prireikė išlipti iš komforto zonos. Džiaugiuosi, jog laikui bėgant ėmiau viską geriau suprasti ir pažinti. Turėjau galimybę pamatyti kaip dirba mano komandos draugai, kurie padėjo visko išmokti bei parodė koks svarbus yra komandinis darbas. Praktikos metu ne tik artimiau pažinau graikų kultūrą, bet ir patobulinau savo anglų kalbos, komunikacijos, darbo komandoje ir laiko planavimo įgūdžius. Trečiadieniais turėdavau laisvadienį, todėl keliaudavau po Zakinto salą, kur pamačiau daug nuostabių ir kvapą gniaužiančių kraštovaizdžių, kurie privertė dar labiau pamilti šią salą. Ši praktika buvo išties puiki patirtis, leidusi man augti kaip asmenybei. Neabejoju, jog įgytos žinios ir patobulinti įgūdžiai padės man tolimesniame gyvenime ir karjeroje.

Ovidijus Grybauskas. Transporto logistikos studijų programos 2 kurso studentas

Praktiką atlikau Graikijoje, Koso saloje. Nors darbas viešbutyje, iš pradžių, atrodė lengvas, tačiau tikrai prireikė išlipti iš komforto zonos: antrą vasarą čia dirbantys žmonės sakė, kad pirmosios 15 dienų yra sunkiausios, ir jie buvo teisūs. Praktiką teko atlikti net keliuose viešbučiuose. Ten sužinojau, koks yra svarbus komandinis darbas ir geras komandos vadovas. Dirbant  su gera komanda atrodė, jog diena prabėga daug greičiau. Susiradau draugų, ėmiau vis geriau susikalbėti su svečiais, pagerėjo anglų kalba, sustiprėjo atsakomybės jausmas, etiketo svarbos suvokimas, o galiausiai pamiršau galvoti ir savęs nuolat klausti: „Ką žmonės pagalvos apie mane?“. Mūsų darbas glaudžiai siejosi su svečiais. Kai turėdavome daugiau laisvo laiko dažnai su jais pasikalbėdavome. Tenka pripažinti, jog per bendravimą pavyko sutikti daug šaunių ir įdomių žmonių iš viso pasaulio. Ši praktika man, kaip transporto logistikos studentui, buvo tikrai naudinga: išmokau užmegzti pokalbį su žmonėmis ir palaikyti ryšį, pagerinau anglų kalbos žinias,  įgijau vertingos patirties komandiniame darbe, išmokau savarankiškai valdyti problemines situacijas bei priimti tam tikrus sprendimus. Nors ir nebuvo lengva, tačiau džiaugiuosi šia patirtimi, kuri mane tikrai labai pakeitė.

Gabrielė Považajevaitė. Ekoturizmo studijų programos absolventė

Studijuodama 3 kurse, pagal „Erasmus+“ programą išvykau į Įspaniją, kur atlikau baigiamąją praktiką dirbant gido asistente. Mano praktikos mentorius buvo gidas, ekskursijų bei kelionių organizatorius ir vedėjas Raimundas. Įspūdį padarė mano praktikos laikotarpiu vykdomas žygis Šv. Jokūbo keliu, kuriuo, deja, negalėjau pakeliauti daugiau, bet atlikau kitus man paskirtus darbus. Pagrindinė mano praktikos veikla buvo gido įmonės administravimas, bendravimas su klientais, rezervacijų į įvairias ekskursijas ir keliones tvarkymas, maršrutų planavimas bei pagalba sudarant tolimesnių ekskursijų bei kelionių planus. Taip pat turėjau puikią progą ir nemažai laiko pamatyti šalį, aplankyti Barselonos bei Santjago de Kompostela miestus, susipažinti su Ispanijos kultūra, žmonėmis ir vietine virtuve, pagerinti užsienio kalbų, geografines bei informacinių technologijų žinias, bendrauti su įvairių tautų žmonėmis ir dar labiau praplėsti žinias apie studijuojamą programą. Praktika labai patiko ir labai džiaugiuosi, kad turėjau tokią galimybę!

Aivaras Ripinskas. Ekoturizmo studijų programos absolventas

Studijuodamas 3 kurse, pagal „Erasmus+“ programą, išvykau į Įspaniją, kur atlikau baigiamąją praktiką dirbant gido asistentu. Ispanijoje dirbau su gidu Raimondu, kuris organizuoja keliones ir pats veda ekskursijas. Didelį įspūdį padarė jo organizuojami žygiai Jokūbo keliu: skirtingais maršrutais įveikiamos skirtingos atkarpos. Aš, kaip jo praktikantas, padėjau koordinuoti žmonių grupes, pasakodavau apie žygio maršrutą, prieš kiekvieną žygį nurodydavau, kur stosime, valgysime, nakvosime. Siųsdavau klientams el. laiškus su rekomendacijomis, ko prireiks kelionėje, ką pasiimti kartu su savimi, kas įskaičiuota į bendrą kelionės kainą, kas ne. Labai patiko bendrauti su klientais, suteikti informaciją rūpimais klausimais, koordinuoti grupę ir žygio eigos procesą. Keliavome per nuostabias vietas, stebėjomės kraštovaizdžio panoramomis.

Monika Grimalauskaitė. Socialinio darbo vadybos studijų programos 2 kurso (nuolatinių studijų) studentė

Pagal „Erasmus+“ programą išvykau studijuoti į Lenkiją. Lodzės universitete vykstančios paskaitos man tikrai labai patiko, kadangi išskirtinis jų bruožas yra diskusijos metodas ir kūrybinės užduotys. Studijų metu gilinamos ne tik teorinės žinios, bet ir praktiniai gebėjimai. Aš turėjau progą apsilankyti Lodzėje esančiame vaikų dienos centre ir vietoje, kurioje nepasiturintiems asmenims yra dalinami maisto daviniai bei suteikiama medicininė pagalba. Tai buvo puiki proga ne tik pamatyti, kaip socialiniai projektai įgyvendinami praktiškai, bet ir „pasimatuoti“ studijuojamą profesiją. Nors žengti šį žingsnį buvo išties sunku, šiandien, aš džiaugiuosi, kad tada sukaupiau drąsą ir išvykau, didžiuojuosi savimi.

Gytis Kostanja, Transporto logistikos studijų programos 3 kurso (ištęstinių studijų) studentas

Šią vasarą atlikau praktiką pagal „Erasmus+” programą. Praktiką atlikinėjau Lenkijoje, Timocom įmonėje. Tai viena sėkmingiausių IT ir duomenų platformų Europos transporto ir logistikos pramonėje. Timocom teikia Smart Logistics System programos paslaugas. Tai programa, leidžianti ieškoti krovinių, bei siūlyti transporto priemones ir kitus dalykus susijusius su logistika. Savo apsisprendimu, atlikti praktiką kitoje šalyje, džiaugiuosi ir didžiuojuosi. Nemeluosiu, išvažiuoti buvo baisu, ir tai nėra keista, nes nauji ir nežinomi dalykai visada baugina. Tačiau nuvykęs į Vroclavą ir kurį laiką pabuvęs įmonėje supratau, kad nėra ko bijoti. Sutikau daug naujų žmonių, kurie man leido patobulėti ir įgyti daugiau žinių šioje srityje. Džiaugiuosi, kad teko galimybė su jais susipažinti ir sukurti bendrų prisiminimų.

Darijus Patackas, Ekoturizmo studijų programos absolventas

Po studijų kolegijoje pagal Erasmus+ programą išvykau pagilinti profesinių žinių į Korfu salą, Graikijoje, kur pradėjau dirbti animatoriumi 5 žvaigždučių „Corfu imperial hotel” viešbutyje. Darbo kolektyvas buvo draugiškas, geranoriškas, pasiruošęs padėti įsilieti į darbinę aplinką. Dirbau su paaugliais, organizuodavau aktyvias laisvalaikio veiklas: užsiėmimus vandenyje, paplūdimio tinklinį, stalo futbolo ir teniso varžybas ir kitas pramogas. Praktikos pradžioje jaudinausi dėl praktinių anglų kalbos įgūdžių neturėjimo, bet palaipsniui, net nepastebėjau, kaip šis trūkumas dingo. Atlikta praktika likau labai patenkintas, bet labiausiai nudžiugino, kad po gero pusmečio viešbučio personalo vadovas parašė el. laišką ir paskambino, su prašymu – kvietimu, kad vėl atvykčiau pas juos dirbti jau ne kaip praktikantas, bet etatinis darbuotojas. Pasibaigus karantinui, dėl pasaulyje plintančio koronaviruso, vėl išvykstu į Graikiją, nes tai – puiki galimybė įsitvirtinti turizmo sektoriuje, pritaikant kolegijoje įgytas teorines žinias, bei užsidirbti.