Ekoturizmas

Ekoturizmo studijų programos tikslas – parengti šiuolaikiškus kvalifikuotus verslo vadybos specialistus, gebančius įgytus gebėjimus pritaikyti praktikoje, turinčius reikiamas kompetencijas, įgūdžius analizuoti ir kritiškai vertinti turizmo sektoriaus veiklas, jas kurti ir vystyti pagal darnaus vystymosi ir ekoturizmo principus, sėkmingai derinant ekoturizmo tikslus su ekonomika, vadyba, rinkodara, finansais, psichologija, teise bei adaptuojantis šiuolaikinėje informacinių technologijų aplinkoje, savo veiklą grindžiant krikščioniška morale, nuolat tobulėjančius ir siekiančius prisidėti prie šalies darnaus vystymosi.
Po trijų studijų metų suteikiamas Verslo vadybos profesinio bakalauro diplomas. Studijas baigę studentai išmano darbo specifiką turizmo organizacijose, siekiant jų veiklos efektyvumo darnos aspektu, įgytas kompetencijas gali pritaikyti dirbdami tiek verslo sektoriuje, tiek viešajame sektoriuje (nacionalinių ir regioninių parkų administracijose, botanikos ir zoologijos soduose, valstybiniame sektoriuje, turizmo informacijos centruose, kaimo turizmo sodybose) bei kurti nuosavą verslą.

Baigus šią programą suteikiamas verslo vadybos profesinio bakalauro laipsnis.

Valstybinis kodas: 6531LX048
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis / profesinė kvalifikacija: Verslo vadybos profesinis bakalauras
Studijų krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba Programa registruota: 2011 m. gruodžio 23d.
Studijų kryptis: Turizmas ir poilsis
Studijų trukmė: NL – 3 metai, I – 4 metai
Programos apimtis kreditais: 180

TARPTAUTINIŲ MAINŲ GALIMYBĖS

Kipras, Graikija, Malta, Latvija, Ispanija, Čekija, Vokietija, Lenkija, Pietų Afrikos respublika ir kt. (visą sąrašą galite rasti čia).
Studentai taip pat turi galimybę atlikti praktikas įvairiose pasaulinio Kolpingo tinklo organizacijose.

TOLESNIŲ STUDIJŲ IR KARJEROS GALIMYBĖS

Absolventai gali tęsti studijas antrojoje studijų pakopoje, aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.

Baigę studijų programą, absolventai gali įkurti savo ekoturizmo įmonę arba dirbti kitose organizacijose: ekoturizmo kelionių organizatoriais ir vadovais; ekoturizmo sodybose; turizmo agentūrose, kurių veikla orientuota į ekoturizmo keliones; viešbučiuose, turinčiuose „Žaliojo rakto“ programos sertifikatus; kitose organizacijose, kuriantiems poilsio, turiningo edukacinio laisvalaikio ir rekreacijos ekoturizmo filosofiją šalyje (Ekoturizmo centruose, Turizmo informacijos centruose bei konferencijų biuruose, nacionalinių ir regioninių parkų lankytojų centruose, savivaldybėse, Turizmo departamente ir kt.), organizuojant ekoturizmo renginius, seminarus, konferencijas ir pan.

PRAKTIKOS APIBŪDINIMAS

Ekoturizmo studijų programoje numatytos keturios profesinės veiklos praktikos ir baigiamoji praktika. Praktikų tikslas – išmokti taikyti teorines žinias praktikoje: susipažinti su ekoturizmo veiklos organizavimo principais, rūšimis ir metodais, vesti ekskursijas, keliones pagal ekoturizmo maršrutus Lietuvos ir užsienio turistams, pristatant šalies geografiją, išteklius, edukacines kultūrinio paveldo programas ir eko produktus, atlikti turizmo įmonės ekoturizmo sertifikavimo galimybių analizę. Praktikos pabaigoje studentai rengia ir pristato individualias praktikos ataskaitas.

Studentai praktikas atlieka pasirinktose turizmo įmonėse, viešbučiuose, gamtos ir poilsio parkuose, informacijos centruose, regioniniuose parkuose, kelionių ir laisvalaikio organizavimo įmonėse, kaimo turizmo sodybose, oro uostuose,  Zoologijos sode, Lietuvos liaudies buities muziejuje, Kauno botanikos sode administratoriaus, turizmo vadybininko, konferencijų organizatoriaus, edukatoriaus, gido padėjėjo ir kitose pozicijose. Po baigiamosios praktikos dauguma studentų pakviečiami pasilikti nuolatiniam darbui.

KAS YRA EKOTURIZMAS?

Ekoturizmas – tai kompleksinis mokslas, atstovaujantis turizmo sektorių bei papildytas ekologijos principais. Šios studijos skirtos asmenybėms, siekiančioms užmegzti darnius santykius su natūraliu pasauliu,žmogiškuoju ir gamtiškuoju paveldu. Baigę ekoturizmą, absolventai įgis kompetencijas, leidžiančias efektyviai planuoti, organizuoti bei įgyvendinti ekoturizmo veiklas, sudaryti sąlygas žmonėms pažinti pasaulį ekoturistinėmis kelionėmis.

KAS GALI RINKTIS EKOTURIZMĄ?

Jeigu Tavo gyvenimo variklis ir didysis įkvėpimas slypi gamtoje, save geriausiai realizuoji kelionėse, ekoturizmas išties gali tapti svajonių darbu. Dažnai būsimas ekoturizmo specialistas jau iki studijų paragauja ekoturistinių kelionių: kopimas į kalnus, ekstremalus dviračių sportas, nardymas, paukščių ir gyvūnų stebėjimas, augalų atpažinimas, gėrėjimasis miškais, ežerais bei kitais gamtos stebuklais, lankymasis senuosiuose kaimuose – tai ekoturizmu gyvenančio žmogaus saviraiška. Jei Tau gamtos draugija sukelia tik teigiamas emocijas bei tiki, jog sugebėtum suplanuoti ir tobulai suorganizuoti ekokeliones kitiems žmonėms, tuomet rinkis ekoturizmo studijas!

TOLESNIŲ STUDIJŲ IR KARJEROS GALIMYBĖS

Absolventai gali tęsti studijas antrojoje studijų pakopoje, aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.

Ekoturizmo žinios, papildytos ekonomikos, vadybos, rinkodaros, psichologijos mokslais suformuoja platų akiratį ir svarias kompetencijas. Ekoturizmo specialistas savo kvalifikacija galės dalintis verslo sektoriuje, dirbant ekoturizmo sodybose ir viešbučiuose vadovais, turizmo agentūrose ekokelionių organizatoriais.  Viešajame sektoriuje absolventai laukiami nacionalinių ir regioninių parkų administracijose, savivaldybėse, Turizmo departamente. Nebijantiems iššūkių, ekoturizmas atveria nuosavos ekoturizmo įmonės steigimo galimybę. Organizuojant bei koordinuojant ekoturistines keliones, paremtas giliomis gamtos išsaugojimo ir jos pažinimo vertybėmis, realizuosite save ir suteiksite atradimo džiaugsmą žmonėms. Taip pat turėsite galimybę ekoturistine filosofija dalintis įvairiuose seminaruose bei konferencijose eko temomis.

Studijų krypties dalykai: Verslumas turizme; Informacinės technologijos; Bendroji ekologija; Turizmo pagrindai; Svetingumas ir profesinė etika; Turizmo statistitinė analizė; Ekoturizmo geografija ir ištekliai; Teisės pagrindai turizme; Turizmo vadyba; Ekskursijų vedimo metodika; Žmogiškųjų išteklių valdymas; Tarpkultūrinė  komunikacija ir vartotojų elgsena; Aplinkos apsauga turizme; Paslaugų kokybės vadyba; Organizacinė psichologija; Ekoturizmo marketingas; Darnus vystymasis ir turizmas; Ekoturizmo kelionių maršrutų rengimas; Muzijieninkystė; Verslo tyrimai; Finansinės veiklos apskaita ir analizė; Gamtinis turizma; Skaitmeninis turizmas

Bendrieji dalykai: I-oji užsienio kalba (anglų k.); Kalbos kultūra; Krikščioniškas socialinis mokymas; Filosofija; II-oji užsienio kalba (rusų k.)

Studijų programa Pirmasis dalykas Pirmojo dalyko svertinis koeficientas Antrasis dalykas

 

Antrojo dalyko svertinis koeficientas Trečiojo dalyko, nesutampančio su kitais dalykais, svertinis koeficientas Lietuvių kalbos ir literatūros

svertinis koeficientas

Ekoturizmas istorija 0,4 matematika arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba 0,2 0,2 0,2

Daugiau informacijos:
[email protected]
+370 37 201528 arba +370 620 30636

Baigę šią programą studentai gebės:

• įgyvendinti ekoturizmo veiklos verslo planą, siūlant konkurencingas paslaugas;
• rinkti, analizuoti informaciją, naudojantis įvairiais informacijos šaltiniais, turizmo ir ekoturizmo veikloje;
• analizuoti, susisteminti ir vertinti tyrimų duomenis, reikalingus turizmo ir ekoturizmo veiklų vykdymo srityse;
• vertinti turizmo veiklos aplinką, remiantis darnaus vystymosi principais;
• atlikti į ekoturizmo veiklos praktiką orientuotus empirinius tyrimus, siekiant surasti darnaus vystymosi problemų sprendimo būdus;
• įvertinti esamą ekoturizmo veiklos įmonės/organizacijos ir jos padalinių veiklos kokybę, remiantis darnaus vystymosi principais;
• parengti ekoturizmo įmonės/organizacijos ar jos padalinių paslaugų inovacijas, jas reprezentuoti, taikant informacines komunikacines technologijas;
• parengti ekoturizmo įmonės/organizacijos produktus ir jų marketingo strategiją;
• organizuoti veiklos procesus ekoturizmo įmonėje/organizacijoje ar jos padaliniuose, atsižvelgiant į tarpkultūrinės komunikacijos, vartotojų, konkurentų elgsenos, verslo etikos, darnaus vystymosi ypatumus;
• užtikrinti ekoturizmo veiklos įmonės/organizacijos svetingumą ir veiklos kokybę, veiklą grindžiant darnaus vystymosi principais;
• vertinti ekoturizmo įmonės/organizacijos veiklos organizavimą ir atsakingai komunikuoti apie veiklos rezultatus skirtingų interesų grupėms;
• teikti ekoturizmo paslaugas, organizuojant ekskursijas/keliones pagal ekoturizmo maršrutus Lietuvos bei užsienio turistams, pristatant šalies geografiją, išteklius, edukacines kultūrinio paveldo programas ir ekoproduktus, organizuojant ekoturizmo renginius, seminarus, konferencijas;
• demonstruoti verslumo ir kūrybinio mąstymo gebėjimus, organizuodami klientų paiešką bei marketingo veiklas;
• mokėti elgtis nestandartinėse situacijose, spręsti konfliktines/ skundų situacijas, susijusias su ekoturizmo įmonės/organizacijos veikla;
• kritiškai ir konstruktyviai vertinti turizmo profesinę praktiką, žinias ir vertybes, reflektuoti savo profesinį tobulėjimą, suvokiant mokymosi ir darnos siekio visą gyvenimą svarbą;
• prisiimti atsakomybę už savo profesine karjerą ir gilinti profesines žinias, nuolat taikydami mokymosi visą gyvenimą principus.

eko