Vaiko gerovė ir socialinė apsauga

Vaiko gerovės ir socialinės apsaugos studijų programos tikslas – parengti kvalifikuotą socialinio darbo specialistą vaiko gerovės ir socialinės apsaugos srityse, turintį profesinei veiklai būtinų žinių, bendrųjų ir profesinių gebėjimų, gebantį teikti socialinę pagalbą vaikams ir jų šeimoms, siekiant jų optimalaus funkcionavimo besikeičiančioje visuomenėje; gebantį atlikti į praktiką orientuotus empirinius tyrimus; nuolat tobulėjantį, dalyvaujantį kuriant vaiko gerovės politiką, savo veiklą grindžiant krikščioniška morale.

Per 3 nuolatinių ar 4 ištęstinių studijų metus parengiami vaiko gerovės ir socialinės apsaugos specialistai, gebantys įvertinti vaiko ir jo šeimos socialinės pagalbos poreikį; administruoti vaikui ir jo šeimai teikiamą socialinę pagalbą, taikyti įvairius socialinio darbo metodus, vadovaujantis nacionaliniais, tarptautiniais teisės aktais bei profesine etika. Parengiame specialistus, gebančius  rengti ir įgyvendinti prevencines programas bei projektus socialinių paslaugų organizacijose, veikiančiose vaiko gerovės ir socialinės apsaugos srityse; efektyviai komunikuoti profesinėje aplinkoje.

Vaiko gerovės ir socialinės apsaugos studijų programos absolventai yra kvalifikuoti specialistai, pasiruošę teikti sistemingą ir kompleksinę pagalbą vaikui ir jo šeimai įvairiose socialines paslaugas teikiančiose įstaigose ir organizacijose, siekiant užtikrinti vaiko gerovę ir saugumą. Vaiko gerovės ir socialinės apsaugos studijų programos studentai rengiami dirbti socialinės apsaugos, švietimo, sveikatos, teisėtvarkos ir kt. srityse, kur yra socialinio darbuotojo pareigybės, viešajame, nevyriausybiniame ir privačiame sektoriuose.

Baigus šią programą suteikiamas socialinių mokslų profesinio bakalauro laipsnis.

Valstybinis kodas: 6531JX010
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis / profesinė kvalifikacija: Socialinių mokslų profesinis bakalauras
Studijų krypčių grupė: Socialiniai mokslai Programa registruota: 2013m.
Studijų kryptis: Socialinis darbas
Studijų trukmė: NL – 3 metai, I – 4 metai
Programos apimtis kreditais: 180


TARPTAUTINIŲ MAINŲ GALIMYBĖS

Kipras, Graikija, Malta, Latvija, Ispanija, Čekija, Vokietija, Pietų Afrikos respublika ir kt. (visą sąrašą galite rasti čia).

Studentai taip pat turi galimybę atlikti praktikas įvairiose pasaulinio Kolpingo tinklo organizacijose.

BAIGIAMASIS DARBAS 

Vaiko gerovės ir socialinės apsaugos studijų programa baigiama absolvento kompetencijos įvertinimu per baigiamojo darbo gynimą. Baigiamasis darbas ginamas baigus studijuoti visus studijų programoje numatytus dalykus ir išlaikius visus jų egzaminus bei atlikus visas profesinės veiklos praktikas.

PRAKTIKOS APIBŪDINIMAS

Vaiko gerovės ir socialinės apsaugos studijų programoje numatytos trys mokomosios ir baigiamoji praktika. Praktikų tikslas  – praktinėje veikloje taikyti teorines žinias bei praktinius gebėjimus, remiantis etiniais socialinio darbo principais. Baigiamoji praktika trunka 3,5 mėnesio, tad studentai turi puikią galimybę išbandyti save vaiko gerovės srityje. Šią praktiką ypač vertina mūsų socialiniai partneriai. Studentai mokosi taikyti įvairius socialinio darbo metodus, užmegzti ir vystyti saugumu grįstą ryšį su vaiku bei jo aplinka, numatyti socialinių ir kompleksinių paslaugų įgyvendinimo galimybes vaikui ir jo šeimai. Praktikos pabaigoje studentai parengia ir pristato praktikos ataskaitą.

KUR GALIMA ATLIKTI PRAKTIKĄ?

Vaikų globos namuose, vaikų dienos centruose, paramos šeimai centruose, krizių centruose, Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje-pataisos namuose, Kauno arkivyskupijos šeimos centre, Kartų namuose, vaiko teisių apsaugos skyriuose, socialinių paslaugų centruose, seniūnijose ir kt.

TOLESNIŲ STUDIJŲ IR KARJEROS GALIMYBĖS

Absolventai gali tęsti studijas antrojoje studijų pakopoje, aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.

Baigę studijų programą, absolventai galės dirbti socialiniais darbuotojais apskričių ir savivaldybių socialinės paramos skyriuose, socialinės reabilitacijos centruose, vaikų ugdymo centruose, paramos šeimai centruose, socialinės-psichologinės pagalbos tarnybose, pagalbos šeimai tarnybose, krizių centruose, laikino apgyvendinimo namuose nepilnametėms motinoms su kūdikiais, vaikų globos namuose, socialinių paslaugų centruose, asmens sveikatos priežiūros įstaigose, vaikų ir paauglių dienos centruose, nevyriausybinėse organizacijose, vykdančiose įvairius projektus ir teikiančiose socialines paslaugas vaikams ir šeimoms.

KAS YRA VAIKO GEROVĖ IR SOCIALINĖ APSAUGA?

Vaiko gerovė absoliučiai priklauso nuo kitų žmonių: tėvų, senelių, globėjų… Šiuolaikinėje visuomenėje susiduriama su daugeliu šeimų, kuriose vaiko interesai nepaisomi, jis yra  žalojamas psichologiškai ir net fiziškai. Bet vaikai turi teisę į patogų gyvenimą, moralinį ir fizinį ugdymą, mokslą ir sportą. Jiems turi būti suteikta galimybė žaisti, pažinti, netrukdomai tirti pasaulį. Kai už vaiką atsakingi žmonės negeba aprūpinti šių vaiko poreikių, gelbsti socialiniai darbuotojai. Šie specialistai ruošiami tam, kad gebėtų suprasti vaiką ir suteiktų jam visas galimybes patirti gyvenimą saugiai, ramiai bei užtikrintų jaukią vaikystę prieš tampant suaugusiu visuomenės nariu.

Svarbu sukurti vaikui tokią aplinką, kurioje atsiskleistų jo individualumas ir vyktų socialinis progresas. Šiam tikslui pasiekti įkūrėme „Kolpingo mokyklėlę“, kurioje skatinama darni vaikų socialinė, emocinė, pažintinė bei kalbos raida. Čia ugdomi jų socialiniai gebėjimai, pabrėžiamas savarankiškumas, individualumas, saugumas, saviraiška pagal vaiko raidos pokyčius. O kokią iniciatyvą pasiūlytum Tu, baigęs vaiko gerovės ir socialinės apsaugos studijas?

KAS GALI RINKTIS VAIKO GEROVĖS IR SOCIALINĖS APSAUGOS STUDIJAS?

Jeigu esi altruistas, neabejingas vaikams ir jų ateičiai, turi troškimą padėti šeimų institutams, vaiko gerovės ir socialinės apsaugos studijos skirtos Tau! Kaip patikrinti, ar sugebėsi? Stebėk savo reakciją, kai pamatai alkstančius, mušamus, patiriančius psichologinį smurtą vaikus. Jeigu Tavo viduje sukyla stimulas pakeisti situaciją, padėti, sukurti patrauklią aplinką augti šiam vaikui, esi laukiamas studijuoti vaiko gerovę ir socialinę apsaugą.

TOLESNIŲ STUDIJŲ IR KARJEROS GALIMYBĖS

Absolventai gali tęsti studijas antrojoje studijų pakopoje, aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.

Baigę studijų programą, absolventai galės dirbti socialiniais darbuotojais apskričių ir savivaldybių socialinės paramos skyriuose, socialinės reabilitacijos centruose, vaikų ugdymo centruose, paramos šeimai centruose, socialinės-psichologinės pagalbos tarnybose, pagalbos šeimai tarnybose, krizių centruose, laikino apgyvendinimo namuose nepilnametėms motinoms su kūdikiais, vaikų globos namuose, socialinių paslaugų centruose, asmens sveikatos priežiūros įstaigose, vaikų ir paauglių dienos centruose, nevyriausybinėse organizacijose, vykdančiose įvairius projektus ir teikiančiose socialines paslaugas vaikams ir šeimoms.

Studijų krypties dalykai – Socialinio darbo pagrindai ir profesinė etika; Vaiko raidos teorijos; Bendravimo psichologija; Sociologijos pagrindai; Informacinės technologijos; Vaikų ugdymas ir socializacija; Individualus socialinis darbas; Šeimos psichologija; Socialinė politika; Šeimos teisė; Krizių intervencija; Socialinis darbas su grupe ir bendruomene; Socialinis darbas su socialinę riziką patirinčiais vaikais; Vaiko teisių apsauga; Socialinių projektų valdymas; Tyrimų metodai socialiniame darbe; Tarpkultūrinis socialinis darbas; Socialinė reabilitacija ir integracija.

Bendrieji dalykaiI-oji užsienio kalba; II-oji užsienio kalba; Kalbos kultūra; Krikščioniškas socialinis mokymas; Filosofija.

Studijų programa Pirmasis dalykas Pirmojo dalyko svertinis koeficientas Antrasis dalykas

 

Antrojo dalyko svertinis koeficientas Trečiojo dalyko, nesutampančio su kitais dalykais, svertinis koeficientas Lietuvių kalbos ir literatūros

svertinis koeficientas

Vaiko gerovė ir socialinė apsauga istorija 0,4 matematika arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba 0,2 0,2 0,2

Daugiau informacijos:
[email protected]
+370 37 201528 arba +370 620 30636

Baigę šią programą studentai gebės:

  • Žinos vaiko ir jo šeimos psichosocialines problemas bei jų kompleksinę raišką, išmanys socialinės politikos, socialinės apsaugos priemones, socialinių paslaugų administravimą ir gebės taikyti šias žinias vaiko gerovės ir socialinės apsaugos srityje.
  • Gebės atlikti į praktiką orientuotus empirinius tyrimus bei tyrimo rezultatus taikyti sprendžiant konkrečias vaiko gerovės ir socialinės apsaugos srities psichosocialines problemas.
  • Gebės valdyti vaikui ir jo šeimai teikiamos socialinės pagalbos procesą, taikant atitinkamus socialinio darbo metodus, vadovaujantis vaiko gerovės, vaiko teisių apsaugos, šeimos teisės, socialinės apsaugos nacionaliniais ir tarptautiniais teisės aktais bei profesine etika.
  • Gebės rengti ir įgyvendinti prevencinius ir intervencinius projektus socialinių paslaugų organizacijose, veikiančiose vaiko gerovės ir socialinės apsaugos srityse.
  • Gebės komunikuoti su klientu (-ais), bendradarbiauti su savo srities, kitų profesijų atstovais ir atitinkamomis institucijomis lietuvių ir užsienio kalba, siekiant vaiko ir šeimos įgalinimo bei socialinės gerovės.
  • Gebės kritiškai vertinti ir tobulinti savo profesinę veiklą, reflektuoti savo, kaip profesionalo, augimą, savo veiklą grindžiant krikščioniška morale.
vaiko gerove 4