Socialinio darbo vadyba

Socialinio darbo vadybos studijų programos tikslas – parengti kvalifikuotą socialinio darbo specialistą, turintį profesinei veiklai būtinų žinių, bendrųjų ir profesinių gebėjimų, gebantį teikti socialinę pagalbą individui, šeimai ir (ar) klientų grupei siekiant jų optimalaus socialinio funkcionavimo besikeičiančioje visuomenėje, savo veiklą grindžiant krikščioniška morale, gebantį atlikti į praktiką orientuotus empirinius tyrimus, nuolat tobulėjantį.

Per 3 nuolatinių ar 4 ištęstinių studijų metus parengiami socialinio darbo specialistai, gebantys ne tik organizuoti ir teikti konkrečias socialines paslaugas skirtingoms klientų grupėms, bet ir vadovauti socialinių paslaugų organizacijoms. Parengiame specialistus, išmanančius socialinių paslaugų plėtrą, socialinių paslaugų įstaigų, programų ir projektų vadybą. Siekiame, kad mūsų absolventai gebėtų efektyviai veikti užimdami vadovaujančias pareigas socialinių paslaugų įstaigose.

Socialinio darbo vadybos studijų programos absolventai yra kvalifikuoti specialistai, pasiruošę veikti praktiniame socialinio darbo lauke, kuris vykdomas įvairiose socialines paslaugas teikiančiose įstaigose ir bendruomenėse, siekiant asmens ar jų grupių įgalinimo. Socialinio darbo vadybos studijų programos studentai rengiami teikti socialines paslaugas, vadovauti socialinių paslaugų įstaigoms ir dirbti socialinės apsaugos, švietimo, sveikatos, teisėtvarkos ir kt. srityse, kur yra socialinio darbuotojo pareigybės, viešajame, nevyriausybiniame ir privačiame sektoriuose.

Baigus šią programą suteikiamas socialinių mokslų profesinio bakalauro laipsnis.

Valstybinis kodas: 6531JX009
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis / profesinė kvalifikacija: Socialinių mokslų profesinis bakalauras
Studijų krypčių grupė: Socialiniai mokslai Programa registruota: 2001 m. rugsėjo 1 d.
Studijų kryptis: Socialinis darbas
Studijų trukmė: NL – 3 metai, I – 4 metai
Programos apimtis kreditais: 180

TARPTAUTINIŲ MAINŲ GALIMYBĖS

Kipras, Graikija, Malta, Latvija, Ispanija, Čekija, Vokietija, Pietų Afrikos respublika ir kt. (visą sąrašą galite rasti čia).

Studentai taip pat turi galimybę atlikti praktikas įvairiose pasaulinio Kolpingo tinklo organizacijose.

BAIGIAMASIS DARBAS 

Socialinio darbo vadybos studijų programa baigiama absolvento kompetencijos įvertinimu per baigiamojo darbo gynimą. Baigiamasis darbas ginamas baigus studijuoti visus studijų programoje numatytus dalykus ir išlaikius visus jų egzaminus bei atlikus visas profesinės veiklos praktikas.

PRAKTIKOS APIBŪDINIMAS

Socialinio darbo vadybos studijų programoje numatyta pažintinė, mokomoji ir baigiamoji praktika. Praktikų tikslas  – praktinėje veikloje taikyti teorines socialinio darbo žinias bei ugdyti praktinius gebėjimus, remiantis etiniais socialinio darbo principais. Baigiamoji praktika trunka 3,5 mėnesio, tad studentai turi puikią galimybę išbandyti save profesinėje veikloje. Šią praktiką ypač vertina mūsų socialiniai partneriai. Studentai mokosi taikyti įvairius socialinio darbo metodus, kurti bei įgyvendinti atvejo planus, numatyti socialinių paslaugų organizacijos plėtros galimybes. Praktikos pabaigoje studentai parengia ir pristato praktikos ataskaitą.

KUR GALIMA ATLIKTI PRAKTIKĄ?

Socialinių paslaugų centras, Socialinės paramos skyriai, Krizių centrai, Nakvynės namai, Kauno Kartų namai, Kauno arkivyskupijos šeimos centras, Lietuvos Caritas, globos namai „Senjorų vila“, seniūnijos ir kt., kur yra socialinio darbuotojo pareigybe.

KAS YRA SOCIALINIO DARBO VADYBA?

Socialinio darbo vadybos studijos parengtos siekiant paruošti specialistus, kuriems rūpi visuomenės gerovė. Prieš renkantis šias studijas, svarbiausia pagalvoti apie savo pašaukimą. Tik toks žmogus, kuris nėra abejingas kito žmogaus problemoms, giliai jaučiantis vidinę pilnatvę padėdamas, galės dirbti socialinį darbą. Čia būtina nuolat ugdyti žmogiškąsias savybes – empatiją, jautrumą, altruizmą, tačiau ir išlaikyti kritinį mąstymą, ieškoti strateginių problemų sprendimo būdų.

Socialinio darbo vadyba – tai studijos, paruošiančios specialistą išeiti į visuomenę su aiškiu suvokimu, kokios yra kertinės bendruomenės problemos, kaip bendrauti su socialiai silpnomis visuomenės grupėmis, kokią metodiką taikyti sprendžiant įvairias individų, šeimų ir tam tikrų visuomenės grandžių problemas.

KAS GALI RINKTIS SOCIALINIO DARBO VADYBĄ?

Socialinio darbo vadybą gali rinktis tik psichologiškai stiprus žmogus. Pasak vieno iš socialinio darbo pradininkų Mary E. Richmond, tokį darbą gali dirbti idealistas, tvirtai stovintis ant kojų bei jaučiantis meilę padėdamas kitiems žmonėms. Socialinio darbo vadybą baigusio specialisto nuolat laukia iššūkiai, susiduriama su kūrybiniu procesu siekiant užmegzti santykį su jautriais ir problemų kamuojamais žmonėmis, privalu operatyviai reaguoti į iškilusius sunkumus, todėl šaltas protas ir kantrybė – būtinos savybės socialiniam darbuotojui.

TOLESNIŲ STUDIJŲ IR KARJEROS GALIMYBĖS

Absolventai gali tęsti studijas antrojoje studijų pakopoje, aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.

Baigę studijų programą, absolventai galės dirbti socialinio darbo įstaigose, socialinėse įmonėse, kitose įmonėse, organizacijose, kuriose yra numatyta socialinio darbuotojo pareigybė ir kt.

Studijų krypties dalykai – Socialinio darbo pagrindai ir profesinė etika; Žmogaus teisės socialiniame darbe; Psichologijos pagrindai; Ekonomikos ir vadybos pagrindai; Sociologijos pagrindai; Edukologijos pagrindai; Socialinio darbo teorijos; Organizacinė psichologija; Socialinė politika; Socialinis darbas su individu ir šeima; Socialinis darbas su grupe ir bendruomene; Individualus ir grupinis konsultavimas; Socialinė reabilitacija ir integracija; Socialinių projektų valdymas ir Darnios plėtros pricipai; Tyrimų metodai socialiniame darbe; Informacinės technologijos; Verslumo ir inovacijų vadyba.

Bendrieji dalykai – I-oji užsienio kalba; II-oji užsienio kalba; Kalbos kultūra; Krikščioniškas socialinis mokymas; Filosofija.

Studijuojant Socialinio darbo vadybos studijų programą, III-ame kurse, galite savo turimas žinias gilinti vienoje iš pasirinktų specializacijų – Socialinių paslaugų organizavimas, Socialinis darbas bendruomenėje arba Socialinis darbas su pabėgėliais.


Socialinių paslaugų organizavimo tikslas – parengti socialinius darbuotojus, gebančius efektyviai dirbti socialines paslaugas teikiančiose institucijose, užimti ir tinkamai atlikti vadovaujančias pareigas, planuoti bei organizuoti socialines paslaugas, vertinti jų teikimo kokybę, priežiūrą ir kontrolę, rengti organizacijos strateginius planus, valdyti materialinius ir žmogiškuosius išteklius.

Specializacijos dalykai: Žmogiškųjų išteklių valdymas, Socialinių paslaugų planavimas ir organizavimas, Atvejo vadyba.


Socialinio darbo bendruomenėje tikslas parengti socialinius darbuotojus, išmanančius bendruomeninio darbo strategijas, gebančius efektyviai dirbti bendruomenėje su skirtingomis klientų grupėmis, planuoti ir organizuoti sociokultūrines paslaugas bendruomenėje, bendradarbiauti tarpžinybinėse grupėse, vadovauti komandai, mobilizuoti žmogiškuosius išteklius bendruomenės organizavimo ir vystymo procese.

Specializacijos dalykai: Bendruomeninio socialinio darbo strategijos, Sociokultūrinė veikla bendruomenėje, Socialinių paslaugų organizavimas bendruomenėje.


Socialino darbo su pabėgėliais tikslas – parengti socialinius darbuotojus gebančius dirbti su skirtingų kultūrų asmenimis, galinčius profesionaliai veikti kintančiose šalies socialinio gyvenimo srityse, gebančius kvalifikuotai planuotis, organizuoti bei teikti socialines paslaugas, padedant pabėgėliams kurti bei stiprinti socialinius ryšius ir integruotis į visuomenę.

Specializacijos dalykai: Teisinis migracijos reguliavimas, Pabėgėlių integracijos proceso valdymas, Socialinio darbo su pabėgėliais organizavimas.

Studijų programa Pirmasis dalykas Pirmojo dalyko svertinis koeficientas Antrasis dalykas

 

Antrojo dalyko svertinis koeficientas Trečiojo dalyko, nesutampančio su kitais dalykais, svertinis koeficientas Lietuvių kalbos ir literatūros

svertinis koeficientas

Socialinio darbo vadyba istorija 0,4 matematika arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba 0,2 0,2 0,2

Daugiau informacijos:
[email protected]
+370 37 201528 arba +370 620 30636

Baigę šią programą studentai gebės:

  • administruoti klientui teikiamas socialines paslaugas, vadovaujantis nacionaliniais ir tarptautiniais teisės aktais bei profesine etika;
  • dalyvauti formuojant ir įgyvendinant valstybės socialinę politiką;
  • taikyti socialinio darbo bei kitų socialinių mokslų teorijas, socialinio darbo metodus ir naujoves, siekiant žmonių įgalinimo bei teigiamų pokyčių asmens, grupės, bendruomenės socialiniame gyvenime;
  • rengti ir įgyvendinti prevencinius socialinių problemų projektus ir programas;
  • stiprinti savo profesinę kompetenciją, siekiant savo asmeninio ir profesinio augimo per mokymąsi visą gyvenimą.
socialinis darbas
EnglishGerman