Socialinis verslas

Studijų programos tikslas(-ai) – parengti kvalifikuotus specialistus, turinčius socialinio verslo išmanymą suteikiančias, naujaisiais atradimais pagrįstas žinias, mokančius šias žinias taikyti sprendžiant socialinio verslo įmonių kūrimo ir vystymo problemas, gebančius analizuoti ir vertinti socialinį verslą vadybos, ekonomikos, rinkodaros, finansų ir teisės aspektais, sugebančius vadovautis profesine etika ir pilietinės atsakomybės principais bendradarbiaujant su kolegomis, priimant sprendimus bei planuojant profesinės karjeros perspektyvą, suvokiančius moralinę atsakomybę už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį sociokultūrinei aplinkai.

Baigus šią programą suteikiamas verslo vadybos profesinis bakalauro laipsnis.


Valstybinis kodas: 653N10013
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis / profesinė kvalifikacija:Verslo vadybos profesinis bakalauras
Studijų sritis: Socialiniai mokslai Programa registruota: 
Studijų kryptis: Verslas
Studijų trukmė: NL – 3 metai, I – 4 metai
Programos apimtis kreditais: 180

TARPTAUTINIŲ MAINŲ GALIMYBĖS

Kipras, Graikija, Malta, Latvija, Ispanija, Čekija, Vokietija, Pietų Afrikos respublika
Studentai taip pat turi galimybę atlikti praktikas įvairiose pasaulinio Kolpingo tinklo organizacijose.

TOLESNIŲ STUDIJŲ IR KARJEROS GALIMYBĖS

Absolventai gali tęsti studijas antrojoje studijų pakopoje, aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.

Baigę studijų programą, absolventai gebės įkurti ir dirbti socialinėje verslo įmonėje, kuri taikydama rinkos modelius inovatyviai spręs socialines problemas. Pagal šiandienines tendencijas, verslas, kuriantis didelę pridėtinę vertę nori būti vertinamas bendruomenėje, kaip jos dalis, tuo tikslu vis daugiau įmonių dalį pelno skiria socialinėms programoms. Šios programos absolventai išmanantys tiek verslo principus, tiek socialinę problematiką galės organizuoti socialines programas, kurias vykdo socialiai atsakingo verslo atstovai. Programos absolventai galės dirbti nevyriausybinėse organizacijose ir joms padėti ne tik verslumo srityje, bet ir mažinant priklausomybę nuo rėmėjų, ugdant visuomenės supratimą apie pilietiškumo svarbą.

KAS YRA SOCIALINIS VERSLAS?

Socialinio verslo terminą suformulavo Nobelio premijos laureatas, Bangladešo ekonomistas ir visuomenės veikėjas Muhammad Yunus. Pagrindinė tokio verslo idėja – pasiekti socialinį tikslą, sprendžiantį konkrečią visuomenės problemą. Socialinio verslo variklis yra inovatyvūs metodai, filantropinė prigimtis, absoliuti auka nesiekiant finansinės naudos. Tai visiškai kitoks verslo modelis lyginant su kapitalistine laisva rinka. Nuolatinis varžymasis, konkurencija ir beatodairiškas pelno siekimas praranda prasmę, nes socialinio verslo esme laikoma pagalba visuomenei visą sugeneruotą pelną investuojant į verslo išlaikymą ir plėtrą.

KAS GALI RINKTIS SOCIALINĮ VERSLĄ?

Jeigu Tau rūpi mūsų visuomenė ir jos gerovė, bendros žmonijos problemos skatina Tave imtis veiksmų, socialinio verslo studijos – Tavo pašaukimas! Tokį verslą gali kurti asmenys, kurie grindžia savo gyvenimo sprendimus kertinėmis vertybėmis, kovoja už geresnį pasaulį be skurdo, socialinės atskirties, palaiko atsinaujinančios energetikos plitimą, propaguoja tvarios ekonomikos principus. Reikalavimai socialinio verslo atstovui labai žemiški, tačiau šių laikų visuomenėje įvykdomi tikrai ne kiekvienam – tai atsidavimas, empatija, noras duoti, o ne imti. Tik socialinio sąmoningumo įkvėpta visuomenė gebės pasiekti tikslus bei išsaugoti mūsų planetą ateities kartoms.

TOLESNIŲ STUDIJŲ IR KARJEROS GALIMYBĖS

Absolventai gali tęsti studijas antrojoje studijų pakopoje, aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.

Baigę studijų programą, absolventai gebės įkurti ir dirbti socialinėje verslo įmonėje, kuri taikydama rinkos modelius inovatyviai spręs socialines problemas. Pagal šiandienines tendencijas, verslas, kuriantis didelę pridėtinę vertę nori būti vertinamas bendruomenėje, kaip jos dalis, tuo tikslu vis daugiau įmonių dalį pelno skiria socialinėms programoms. Šios programos absolventai išmanantys tiek verslo principus, tiek socialinę problematiką galės organizuoti socialines programas, kurias vykdo socialiai atsakingo verslo atstovai. Programos absolventai galės dirbti nevyriausybinėse organizacijose ir joms padėti ne tik verslumo srityje, bet ir mažinant priklausomybę nuo rėmėjų, ugdant visuomenės supratimą apie pilietiškumo svarbą.

Studijų krypties dalykai: Mikroekonomika ir makroekonomika,Vadyba, Matematika ir statistika, Socialinio verslo pagrindai, Socialinė ekonomika, Socialinė raida, Verslo teisė, Verslo strategija, Socialinio verslo planavimas ir organizavimas ir kt.

Bendrieji dalykai – dvi užsienio kalbos, filosofija, Kalbos Kultūra, Krikščioniškas Socialinis Mokymas.


KONKURSINIS BALAS
Brandos egzaminai Matematika (0,4), lietuvių kalba ir literatūra (0,2)
Brandos egzaminai ARBA dalykų metinis pažymys Istorija arba geografija (0.2)
Dalykų metinis pažymys (tik vienas iš išvardintų dalykų, kuris neturi sutapti su prieš tai pasirinktais dalykais) Užsienio kalba /informacinės technologijos /biologija / menai/ geografija/ istorija (0.2)

Daugiau informacijos:
info@kolpingokolegija.lt
+370 37 201528

soc verslas 4Baigę šią programą studentai gebės:

 • atpažinti socialinio verslo principus, rūšis bei jų raišką rinkoje;
 •  taikyti socialinio verslo sritį reglamentuojančius aktus praktinėje veikloje;
 • apibūdinti socialinę naudą ir numatyti jos realizavimo galimybes įvairiuose kontekstuose;
 • rinkti, analizuoti ir apibendrinti informaciją apie socialinę įmonės veiklą, naudojantis įvairiais informacijos šaltiniais ir IKT priemonėmis;
 • analizuoti, sisteminti ir vertinti socialinės įmonės veiklą, remiantis ekonominiais ir socialiniais rodikliais;
 • analizuoti informaciją apie socioekonominės aplinkos pokyčius ir numatyti jos kaitos tendencijas;
 • tirti ir vertinti socialinės įmonės veiklos rezultatus atsižvelgiant į socialinio verslo specifiką;
 • planuoti socialinio verslo įmonės ir jos padalinių veiklą;
 • parengti socialinio verslo įmonės ar jos padalinių  teikiamas paslaugų inovacijas;
 • parengti socialinio verslo įmonės vidinę ir išorinę veiklą reglamentuojančius dokumentus;
 • teikti paslaugas arba prekes tikslinėms socialinėms grupėms vadovaujantis socialinio verslo principais;
 • demonstruoti vadybinius gebėjimus  bendradarbiaujant su kolegomis, partneriais ir klientais;
 • kritiškai ir konstruktyviai vertinti savo profesinę praktiką, žinias ir vertybes, reflektuoti savo profesinį tobulėjimą;
 • prisiimti atsakomybę už savo profesinę veiklą ir identifikuoti mokymosi poreikius.
soc verslas
soc verslas 3
soc verslas 2
soc verslas 4