TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ – PRAKTINĖ KONFERENCIJA 2024

KONFERENCIJOS TIKSLAI

Suburti įvairių sričių tyrėjus, mokslininkus ir praktikus, siekiant aptarti tvaraus vystymosi iššūkius ir perspektyvas; pristatyti konferencijos tematikai aktualių tyrimų rezultatus, pasidalinti įžvalgomis, patirtimis bei novatoriškomis idėjomis.

KONFERENCIJOS APRAŠYMAS

Tvarus vystymasis įgauna vis didesnę prasmę šiuolaikiniame pasaulyje. Tvaraus vystymosi tikslai apima pačias įvairiausias mūsų gyvenimo sritis – tiek socialines, tiek ekonomines, tiek gamtos išteklius šiems socialiniams ar ekonominiams poreikiams tenkinti. Šie tikslai gali būti įgyvendinami tiek vieno asmens, tiek valstybės mastu – nuo atliekų rūšiavimo, patyčių sustabdymo iki orių darbo vietų kūrimo ar energijos gaunamos iš atsinaujinančių šaltinių.

Konferencijos metu aptariami tvaraus vystymosi klausimai (jaunimo vaidmuo tvarių veiklų kontekste, iššūkiai ugdant tvarią bendruomenę, turizmas, bendruomenė ir socialinis-kultūrinis tvarumas, bendruomeniškumo skatinimas per savanorystę, negalią turinčių asmenų įtrauktis į tvaraus vystymosi veiklas ir kt.) bus diskutuojami įvertinus skirtingas Europos šalių patirtis, aptariant kylančius iššūkius bei dalinantis gerąja patirtimi.

KONFERENCIJOS POTEMĖS

Dalyviai  kviečiami  skaityti  pranešimus  bei  publikuoti  straipsnius  (anglų  arba  lietuvių  kalbomis)  šiose potemėse:

 • Tvarumo principų įgyvendinimas organizacijose.
 • Tvaraus vystymosi problemos ir jų sprendimo būdai.
 • Atsakinga gamyba ir vartojimas.
 • Klimato kaita.
 • Visuomenės gerovė.
 • Kokybiškas švietimas.
 • Iššūkiai ugdant tvarią bendruomenę.
 • Negalią turinčių asmenų įtrauktis.
 • Tvarumas versle.
 • Žiedinė ekonomika tvarios gerovės kontekste.
 • Turizmas, bendruomenė ir socialinis-kultūrinis tvarumas.

PURPOSES OF THE CONFERENCE

To bring together researchers, scientists and practitioners from various fields to discuss the challenges and perspectives of sustainable development; present the results of research relevant to the topic of the conference, share insights, experiences and innovative ideas.

DESCRIPTION OF THE CONFERENCE

Sustainable development is gaining more and more meaning in the modern world. The goals of sustainable development cover the most diverse areas of our lives – both social and economic, as well as the natural resources to meet these social or economic needs. These goals can be implemented both on an individual and national scale – from sorting waste, stopping bullying, to creating dignified jobs or using energy from renewable sources.

During the conference, issues of sustainable development (the role of youth in the context of sustainable activities, challenges in developing a sustainable community, tourism, community and socio-cultural sustainability, promoting community through volunteering, inclusion of persons with disabilities in sustainable development activities, etc.) will be discussed after evaluating the different experiences of European countries, discussing emerging challenges and sharing best practices.

CONFERENCE SUB-THEMES

Participants are invited to read reports and publish articles (in English or Lithuanian) in the following subtopics:

– Implementation of sustainability principles in organizations.

– Problems of sustainable development and ways to solve them.

– Responsible production and consumption.

– Climate change.

– Public welfare.

– Quality education.

– Challenges in developing a sustainable community.

– Inclusion of persons with disabilities.

– Sustainability in business.

– Circular economy in the context of sustainable prosperity.

– Tourism, community and socio-cultural sustainability.

Registruotis galima iki 2024 03 06
Straipsnio pateikimo data  iki 2024 04 30
Konferencija vyks 2024 03 14

Registration deadline: March 6, 2024
Articles must be sent by: April 30, 2024
Conference date: March 14, 2024

PROGRAMA/PROGRAM

Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija „TVARAUS VYSTYMOSI IŠŠŪKIAI IR PERSPEKTYVOS“ vyks nuotoliniu (internetiniu) būdu.

International Scientific-Practical Conference “CHALLENGES AND PROSPECTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT“ will take place remotely (online).

Kilus klausimams, kreipkitės:

[email protected]

 

More information: [email protected]