VERSLAS IR SOCIALINĖS INOVACIJOS

Studijų programa skirta parengti kvalifikuotus verslo vadybos specialistus, turinčius naujaisiais atradimais pagrįstas verslo, vadybos ir socialinių inovacijų žinias, gebančius kūrybiškai spręsti verslo įmonių kūrimo ir vystymo problemas, pasitelkiant socialines inovacijas bei vadovaujantis profesine etika ir socialinės atsakomybės principais.

Baigus šią programą suteikiamas verslo vadybos profesinis bakalauro laipsnis.


Valstybinis kodas: 6531LX050
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis / profesinė kvalifikacija:Verslo vadybos profesinis bakalauras
Studijų krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba Programa registruota: 
Studijų kryptis: Verslas
Studijų trukmė: NL – 3 metai, I – 4 metai
Programos apimtis kreditais: 180

TARPTAUTINIŲ MAINŲ GALIMYBĖS

Kipras, Graikija, Malta, Latvija, Ispanija, Čekija, Vokietija, Pietų Afrikos respublika ir kt. (visą sąrašą galite rasti čia).
Studentai taip pat turi galimybę atlikti praktikas įvairiose pasaulinio Kolpingo tinklo organizacijose.

TOLESNIŲ STUDIJŲ IR KARJEROS GALIMYBĖS

Absolventai gali tęsti studijas antrojoje studijų pakopoje, aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.

Įsidarbinimo galimybės:

 • Tarptautinėse ir Lietuvos verslo
  įmonėse
 • Verslo ir inovacijų paramos
  organizacijose
 • Verslo sektoriuje, kur vykdoma
  socialiai atsakinga veikla
 • Viešojo sektoriaus įstaigose
 • Socialinio verslo organizacijose
 • Savo įkurtose verslo įmonėse

KAS YRA SOCIALINIS VERSLAS?

Socialinio verslo terminą suformulavo Nobelio premijos laureatas, Bangladešo ekonomistas ir visuomenės veikėjas Muhammad Yunus. Pagrindinė tokio verslo idėja – pasiekti socialinį tikslą, sprendžiantį konkrečią visuomenės problemą. Socialinio verslo variklis yra inovatyvūs metodai, filantropinė prigimtis, absoliuti auka nesiekiant finansinės naudos. Tai visiškai kitoks verslo modelis lyginant su kapitalistine laisva rinka. Nuolatinis varžymasis, konkurencija ir beatodairiškas pelno siekimas praranda prasmę, nes socialinio verslo esme laikoma pagalba visuomenei visą sugeneruotą pelną investuojant į verslo išlaikymą ir plėtrą.

KAS GALI RINKTIS SOCIALINĮ VERSLĄ?

Jeigu Tau rūpi mūsų visuomenė ir jos gerovė, bendros žmonijos problemos skatina Tave imtis veiksmų, socialinio verslo studijos – Tavo pašaukimas! Tokį verslą gali kurti asmenys, kurie grindžia savo gyvenimo sprendimus kertinėmis vertybėmis, kovoja už geresnį pasaulį be skurdo, socialinės atskirties, palaiko atsinaujinančios energetikos plitimą, propaguoja tvarios ekonomikos principus. Reikalavimai socialinio verslo atstovui labai žemiški, tačiau šių laikų visuomenėje įvykdomi tikrai ne kiekvienam – tai atsidavimas, empatija, noras duoti, o ne imti. Tik socialinio sąmoningumo įkvėpta visuomenė gebės pasiekti tikslus bei išsaugoti mūsų planetą ateities kartoms.

TOLESNIŲ STUDIJŲ IR KARJEROS GALIMYBĖS

Absolventai gali tęsti studijas antrojoje studijų pakopoje, aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.

Baigę studijų programą, absolventai gebės įkurti ir dirbti socialinėje verslo įmonėje, kuri taikydama rinkos modelius inovatyviai spręs socialines problemas. Pagal šiandienines tendencijas, verslas, kuriantis didelę pridėtinę vertę nori būti vertinamas bendruomenėje, kaip jos dalis, tuo tikslu vis daugiau įmonių dalį pelno skiria socialinėms programoms. Šios programos absolventai išmanantys tiek verslo principus, tiek socialinę problematiką galės organizuoti socialines programas, kurias vykdo socialiai atsakingo verslo atstovai. Programos absolventai galės dirbti nevyriausybinėse organizacijose ir joms padėti ne tik verslumo srityje, bet ir mažinant priklausomybę nuo rėmėjų, ugdant visuomenės supratimą apie pilietiškumo svarbą.

Studijų krypties dalykai: Mikroekonomika ir makroekonomika,Vadyba, Matematika ir statistika, Socialinio verslo pagrindai, Socialinė ekonomika, Socialinė raida, Verslo teisė, Verslo strategija, Socialinio verslo planavimas ir organizavimas ir kt.

Bendrieji dalykai – dvi užsienio kalbos, filosofija, Kalbos Kultūra, Krikščioniškas Socialinis Mokymas.


Studijų programa Pirmasis dalykas Pirmojo dalyko svertinis koeficientas Antrasis dalykas

 

Antrojo dalyko svertinis koeficientas Trečiojo dalyko, nesutampančio su kitais dalykais, svertinis koeficientas Lietuvių kalbos ir literatūros

svertinis koeficientas

Verslas ir socialinės inovacijos matematika 0,4 istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba 0,2 0,2 0,2

Daugiau informacijos:
info@kolpingokolegija.lt
+370 37 201528 arba +370 620 30636

soc verslas 4Baigę šią programą studentai gebės:

 • atpažinti socialinio verslo principus, rūšis bei jų raišką rinkoje;
 •  taikyti socialinio verslo sritį reglamentuojančius aktus praktinėje veikloje;
 • apibūdinti socialinę naudą ir numatyti jos realizavimo galimybes įvairiuose kontekstuose;
 • rinkti, analizuoti ir apibendrinti informaciją apie socialinę įmonės veiklą, naudojantis įvairiais informacijos šaltiniais ir IKT priemonėmis;
 • analizuoti, sisteminti ir vertinti socialinės įmonės veiklą, remiantis ekonominiais ir socialiniais rodikliais;
 • analizuoti informaciją apie socioekonominės aplinkos pokyčius ir numatyti jos kaitos tendencijas;
 • tirti ir vertinti socialinės įmonės veiklos rezultatus atsižvelgiant į socialinio verslo specifiką;
 • planuoti socialinio verslo įmonės ir jos padalinių veiklą;
 • parengti socialinio verslo įmonės ar jos padalinių  teikiamas paslaugų inovacijas;
 • parengti socialinio verslo įmonės vidinę ir išorinę veiklą reglamentuojančius dokumentus;
 • teikti paslaugas arba prekes tikslinėms socialinėms grupėms vadovaujantis socialinio verslo principais;
 • demonstruoti vadybinius gebėjimus  bendradarbiaujant su kolegomis, partneriais ir klientais;
 • kritiškai ir konstruktyviai vertinti savo profesinę praktiką, žinias ir vertybes, reflektuoti savo profesinį tobulėjimą;
 • prisiimti atsakomybę už savo profesinę veiklą ir identifikuoti mokymosi poreikius.
soc verslas
soc verslas 3
soc verslas 2
soc verslas 4