Ramunė Bagdonaitė-Stelmokienė. Kolpingo kolegijos direktorė

Kokiose Kolpingo bendruomenės veiklose dalyvaujate (kokiai Kolpingo organizacijai priklausote, kokią darbo poziciją užimate / kokios jūsų pareigos)?

Nuo 2009 m. rugsėjo mėn. savo kelią Kolpingo kolegijoje pradėjau kaip socialinio darbo dalykų dėstytoja,  2010 m. perėmiau Socialinio darbo katedros vedėjos pareigas. Nuo 2014 m., apjungus katedras, pradėjau eiti Socialinės gerovės centro vadovės pareigas., o  nuo 2018 m. liepos mėn. esu Kolpingo kolegijos direktorė.

Nuo kada dalyvaujate Kolpingo bendruomenės veikloje, kaip į ją įsitraukėte ir kaip esate susiję su Kolpingo kolegija?

2009 metais, tik baigusi socialinio darbo magistrantūros studijas, iš vieno savo profesoriaus gavau pasiūlymą prisijungti prie Kolpingo kolegijos ir dėstyti socialinio darbo studentams. Mane tai iš karto sudomino, nes turėjau ne tik reikiamų žinių, bet ir profesinės patirties, dirbdama kaip socialinė darbuotoja. Tad norėjau dalintis savo patirtimi su kitais. Visgi jaudinausi eidama į pokalbį su tuometine kolegijos direktore Lina Kalibataite. Galvojau, kaip mane priims, ką galvos, juk ką tik baigusi studijas, keli metai darbo patirties, nors ir labai noriu, ar tikrai sugebėsiu išpildyti man keliamus lūkesčius? Jau žinojau, jog Kolpingo kolegijoje dirba tik savo sritį išmanantys dėstytojai: praktikai ir mokslininkai – visi savo srities profesionalai. Pasirodo, be reikalo jaudinausi, nes buvau labai maloniai sutikta, padrąsinta ir jau po pirmo pokalbio, pajutusi Kolpingo dvasią, supratau – čia aš noriu būti. Tad kibau į darbus.

Po metų, t. y. 2010 m. perėmiau Socialinio darbo katedros vedėjos pareigas (dabar – Socialinės gerovės centras). Laukė dar vienas iššūkis – būti atsakingai už socialinio darbo studijų programą, studijų kokybę, vadovauti dėstytojų komandai. Iš prigimties esu lyderė, tad ir šį iššūkį priėmiau su užsidegimu ir besąlygišku tikėjimu, kad su komanda galėsime kalnus nuversti. Taip, subūrusi komandą, 2013 m. sukūrėme naują socialinio darbo studijų krypties studijų programą – Vaiko gerovė ir socialinė apsauga, kuri turi itin didelį stojančiųjų susidomėjimą, atliepia ne tik Kauno regionui, bet ir visai Lietuvai reikalingų specialistų poreikį.

Dažnai sakau, jog Kolpingas mane užaugino. Nors jau buvau įgijusi magistro laipsnį, turėjau praktinės patirties, visgi esu dėkinga Kolpingo kolegijai už tai, kokia dabar esu, kokia asmenybe tapau ir už atskleistus mano talentus. Džiaugiuosi, jog būtent Kolpingo kolegijoje galėjau įveiklinti visas savo stipriąsias puses ir jas toliau ugdyti: empatija, mokymas ir mokymasis, lyderystė, žingeidumas, komandinis darbas, įgalinimas. Ir toliau siekiau tobulėti, tad 2015 m. įstojau į edukologijos doktorantūros studijas ir jas itin sėkmingai baigiau, gaudama geriausiai 2020 m. apgintos disertacijos edukologijos mokslų kryptyje įvertinimą. Tikiu, jog tai pavyzdys mūsų studentams, absolventams, dėstytojams, darbuotojams – rasti savo pašaukimą, nebijoti svajoti, užsibrėžti savo tikslus ir drąsiai, su užsidegimu jų siekti!

Nuo 2018 m. vasaros mane pakvietė perimti ir visos kolegijos laivo vairą – pradėjau eiti direktorės pareigose. Dar vienas priimtas iššūkis.

Kokį savo asmeninį indėlį, darbą ar pasiekimą įvardintumėte kaip labiausiai prisidėjusį prie Kolpingo kolegijos augimo Lietuvoje?

Nedrįsčiau sakyti, jog kažkoks asmeninis indėlis ar pasiekimas labiausiai prisidėjo prie kolegijos augimo Lietuvoje. Aš niekada nebuvau viena. Kolegija – bendruomenė žmonių, su savo talentais, tikėjimu, vertybėmis. Man beliko tik juos padrąsinti ir įgalinti prisiimant lyderystės vaidmenį. Mano kaip direktorės uždavinys ir toliau stiprinti kolegijos bendruomenės tapatumą, puoselėti partnerystės ryšius su didžiuliu tarptautiniu Kolpingo tinklu, užtikrinti integraliai organizuotą studijų procesą, kurio metu vystomos kiekvieno žmogaus ne tik profesinės, bet ir asmeninės kompetencijos, bei toliau vystyti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais.

Žvelgiant į 25 Kolpingo kolegijos gyvavimo metus, koks Jums įsimintiniausias įvyks, situacija, atvejis, istorija yra įstrigusi? Kodėl?

Per daugiau kaip 12 metų darbo kolegijoje patyriau daug įsimintinų įvykių, kiekvieni metai savyje turėjo ir iššūkių, ir kartu padovanojo daug gražių prisiminimų. Vienas iš įsimintinesnių – kolegijos 20-mečio proga pačių mūsų studentų suorganizuotas renginys „Quiz run“, skirtas Kauno miesto moksleiviams. Prisijungė net 14 mokyklų su savo komandomis ir mokytojais. Jos varžėsi dėl geriausiai Kauno miesto objektus ir erdves pažįstančių vardo. Šis edukacinis renginys buvo išties labai jaunatviškas, nuotaikingas, pilnas jaudinančio šurmulio. Labiausiai didžiavausi mūsų studentų komanda – šio renginio organizatoriais. Tai tik dar kartą įrodė, jog mūsų kolegijoje kiekvienas gali save realizuoti, atskleisti savo gebėjimus ir talentus.

Kasmet vienas iš įsimintiniausių renginių – aukštojo mokslo diplomų įteikimo ceremonija, kurios metu kaskart patiriu daugialypius jausmus. Pirmiausiai jaučiu begalinį džiaugsmą, pakylėjimą ir pasididžiavimą mūsų studentais, kurie per visus studijų metus ne tik įgijo žinių, išugdė reikiamus gebėjimus, pasiruošė profesinei veiklai, bet augo ir stiprėjo kaip atsakingos, pasitikinčios, tvirtos asmenybės. Ir kartu tą dieną jaučiu širdyje liūdesį, kuomet reikia atsisveikinti su dar viena užauginta studentų karta. Atsisveikinti su tais, su kuriais tris ar keturis metu kartu mokėmės, juokėmės, kartais pasipykome ir taikėmės – visai kaip šeimoje. Bet žvelgiu visada į tai viltingai, tai diena, kuri žymi vieno etapo pabaigą, bet kartu ir kito etapo pradžią – mūsų absolventai iškeliauja toliau ieškoti savo kelio, jiems veriasi naujos galimybės, ir sakau mūsų absolventams: kad ir kur jie bebūtų, toli ar arti, Lietuvoje ar už jūrų marių, tegul visada atsimena, jog jie yra ir visada liks Kolpingo kolegijos bendruomenės nariais. Čia visuomet laukiame jų sugrįžtant.

Kaip, Jūsų manymu, studijos Kolpingo kolegijoje padeda jaunimui, prisideda prie jų asmeninio augimo, asmenybės atsiskleidimo?

Drąsiai ir su pasididžiavimu galiu teigti, jog Kolpingo kolegija – ypatinga, vienintelė Lietuvoje tokia unikali aukštoji mokykla, kuri savo veikloje vadovaujasi Kolpingo mokymo(si) filosofija. Jos dėka ne tik jaunoji karta, bet visi siekiantys tobulėti čia gauna ne tik reikiamų žinių, gebėjimų, bet ir įgyja daugiau pasitikėjimo savimi. Mūsų absolventai – savimi pasitikintys, reikiamų profesinių žinių ir gebėjimų turintys, ir svarbiausia – kitu besirūpinantys, pagarbūs ir socialiai atsakingi žmonės. Tikiu, jog jie ir toliau neša Kolpingo vardą savo mintyse, savo lūpose, savo širdyse ir įrodo tai savo darbais. Matau, kaip jie neša Kolpingo šviesą ne tik savo, bet visų sutiktų žmonių kelyje.

Kiekvienas žmogus yra dovana, vertybė, mes tikime, kad kiekvienas žmogus turi teisę ir gali mokytis, tad siekiame sudaryti visas reikiamas sąlygas įgyti kokybišką aukštojo mokslo išsilavinimą. Kolegijoje užtikrinamas ko-konstrukcinis mokymas(is), kuomet žinios nėra pasyviai perduodamos, o aktyviai konstruojamos kartu su besimokančiais per santykį, patirtis, per bendradarbiavimą tarp studentų, dėstytojų, administracijos darbuotojų, absolventų, darbdavių. Kolegijoje vykdomos į studentą orientuotos studijos, suvokiant, kad kiekvienas yra unikalus ir skirtingas, tad didelis dėmesys skiriamas individualizuotam studijų procesui, leidžiančiam jaunam žmogui mokytis ir tobulėti savo tempu, atliepiant jo poreikius.

Jūsų nuomone, kodėl jaunimas turėtų rinktis studijas būtent Kolpingo kolegijoje?

Kolegijoje ypatingas dėmesys yra skiriamas studento asmenybei, jos ugdymui, pasitikėjimo stiprinimui. Čia kuriama bendruomeniškumo aura persismelkia visuose santykiuose: tiek tarp darbuotojų, dėstytojų, tiek tarp studentų. Tad mūsų studentai netgi patys sako, jog tik įstojus į kolegiją jie patiria džiaugsmingą šoką – kolegijoje kiekvienas yra priimamas kaip vertingas, ypatingas asmuo, kiekvienas yra svarbus, nėra aukštesnio ar žemesnio už kitus, mažiau ar daugiau vertingo. Tad bendruomeniškumo puoselėjimas, aukšta studijų kokybė, profesionali dėstytojų ir darbuotojų komanda leidžia parengti puikius specialistus, kurie ne tik turi reikiamų žinių ir gebėjimų, bet ir išauga kaip stiprios, socialiai atsakingos, savimi pasitikinčios asmenybės. Kolegijoje sudaromos sąlygos nuolat tobulėti ir vystyti savo asmeninį identitetą – o tai labai svarbu jaunam žmogui, vis dar ieškančiam savęs ir savo kelio.

Palinkėjimas, pasveikinimas, paskatinimas Kolpingo kolegijos bendruomenei 25-mečio proga.

Kolpingo kolegijos 25-mečio veiklos proga nuoširdžiai noriu palinkėti visiems mūsų bendruomenės nariams ir toliau savo užsidegimu rodyti pavyzdį, išlikti drąsiems, svajoti ir karštai šių svajonių siekti. O šalia visada bus žmonės, kurie jus palaikys, padės ir pastiprins. Tokia yra Kolpingo dvasia! Palaimintasis Adolfas Kolpingas yra pasakęs: „Gėrio ir džiugesio pilnos širdys atsiveria lengvai ir greitai viena kitą supranta“. Ir pamatysite, kiekvienam sutiktam jūs patys įpūsite į jų širdis daugiau drąsos, tikėjimo, meilės, ir rytojus taps šviesesnis.