TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ – PRAKTINĖ KONFERENCIJA

KONFERENCIJOS TIKSLAI

Suburti įvairių sričių tyrėjus, mokslininkus ir praktikus, siekiant aptarti bendruomenių vaidmenį prisidedant prie darnaus vystymosi nuostatų įgyvendinimo; pristatyti konferencijos tematikai aktualių tyrimų rezultatus, pasidalinti įžvalgomis, patirtimis bei novatoriškomis idėjomis.

KONFERENCIJOS APRAŠYMAS
Darnus vystymasis įgauna vis didesnę prasmę šiuolaikiniame pasaulyje. Bendruomenės atlieka visaverčio socialinio partnerio vaidmenį dalyvaudamos sprendžiant šalies ekonomines, socialines, politines, kultūrines, aplinkosaugines ir kitas darnaus vystymosi problemas. Bendruomenės, pasižymėdamos socialinių ryšių savanoriškumu ir nesavanaudiškumu, moraline vienove ir atsakingumu, bendravimu ir solidarumu bei socialine tapatybe skatina darnaus vystymosi nuostatų įgyvendinimą.

Konferencijos metu bendruomeniškumo skatinimo darnaus vystymosi nuostatų įgyvendinimo klausimai (jaunimo patirtys bendruomenės veiklų kontekste, iššūkiai ugdant bendruomeniškumą, eko sąmoningumo skatinimas bendruomenėse, bendruomeniškumo skatinimas per savanorystę, negalią turinčių asmenų įtrauktis į darnaus vystymosi veiklas ir kt.) bus diskutuojami įvertinus skirtingas Europos šalių patirtis, aptariant kylančius iššūkius bei dalinantis gerąja patirtimi.

KONFERENCIJOS POTEMĖS

Dalyviai kviečiami skaityti pranešimus bei publikuoti straipsnius (anglų arba lietuvių kalbomis) šiose
potemėse:
– Jaunimo patirtys bendruomenės veiklų kontekste.
– Iššūkiai ugdant bendruomeniškumą.
– Bendruomeniškumo skatinimas per savanorystę.
– Negalią turinčių asmenų įtrauktis į darnaus vystymosi veiklas.
– Verslo socialinės atsakomybės svarba darnaus vystymosi kontekste.
– Socialinės inovacijos darniai plėtrai.
– Eko sąmoningumo skatinimas bendruomenėse.

PURPOSES OF THE CONFERENCE
To bring together researchers, scholars and practitioners from various fields to discuss the role of communities in contributing to the implementation of sustainable development provisions; to present the results of research relevant to the topic of the conference, share insights, experiences and innovative ideas.

DESCRIPTION OF THE CONFERENCE
Sustainable development is becoming increasingly important in the modern world. Communities play the role of a full-fledged social partner in addressing the national economic, social, political, cultural, environmental and other issues of sustainable development. Communities are characterized by the voluntary and unselfish nature of social relations, moral unity and responsibility, communication and solidarity, and social identity, which contribute to the implementation of sustainable development. During the conference, issues related to the implementation of community development provisions for sustainable development (young people’s experiences in the context of community activities, community development challenges, promoting eco-awareness in communities, volunteering, inclusion of people with disabilities in sustainable development activities, etc.) will be discussed emphasizing emerging challenges and sharing good practice.

CONFERENCE SUB-THEMES
Participants are invited to make presentations and/or prepare article for conference proceedings (in English) on the following subtopics:
– Youth experiences in the context of community activities.
– Challenges in developing community spirit.
– Promoting community spirit through volunteering.
– Involvement of people with disabilities in sustainable development activities.
– The importance of corporate social responsibility in the context of sustainable development.
– Social innovation for sustainable development.
– Promoting eco-awareness in communities.

Registruotis galima iki 2022 03 07
Straipsnio pateikimo data  iki 2022 04 29
Konferencija vyks 2022 03 17

Registration deadline: March 7, 2022
Articles must be sent by: April 29, 2022
Conference date: March 17, 2022

Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija „Bendruomeniškumo skatinimas darnaus vystymosi kontekste“ vyks nuotoliniu (internetiniu) būdu.

International Scientific-Practical Conference “Promoting Community in the Context of Sustainable Development“ will take place remotely (online).

Kilus klausimams, kreipkitės: [email protected]

More information: [email protected]