TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ – PRAKTINĖ KONFERENCIJA

„EKO MĄSTYMO SVARBA ŠIUOLAIKINĖJE VISUOMENĖJE“

2021 m. kovo 18 d.

KONFERENCIJOS TIKSLAI

Suburti įvairių sričių tyrėjus, mokslininkus ir praktikus, siekiant aptarti eko mąstymo vietą ir svarbą šiuolaikinėje visuomenėje; pristatyti konferencijos tematikai aktualių tyrimų rezultatus, pasidalinti įžvalgomis, patirtimis bei novatoriškomis idėjomis.

KONFERENCIJOS  APRAŠYMAS

Darnia plėtra siekiama išsaugoti ne tik dabarties žmonijos, bet ir ateities kartų galimybes tenkinti savo poreikius, pagrįstus žmogaus vertybėmis. Ekologinis švietimas padeda suvokti esamos ekologinės problematikos, pasiekusios kritinį lygį, mastą ir pavojus. Dėl klaidingo požiūrio į ekologinį švietimą dalis visuomenės turi menkai išvystytą poreikį praktiškai spręsti ekologines problemas, nes požiūris į gamtą dažnai yra vartotojiškas. Šiuolaikinėmis sąlygomis eko mąstymas formuojasi suvokus gamtos pokyčius, kuriuos lėmė gamybinė veikla, ir pripažinus būtinybę spręsti ekologines problemas.

Konferencijos metu eko mąstymo svarbos šiuolaikinėje visuomenėje klausimai (ekologinis švietimas ir dvasingumas, eko mąstymo ugdymas mokykloje, eko mąstymas kasdieniame ir profesiniame gyvenime, jaunimo darnaus verslumo ugdymas, verslo socialinė ir ekologinė atsakomybė ir kt.) bus diskutuojami įvertinus skirtingas Europos šalių patirtis, aptariant kylančius iššūkius bei dalinantis gerąja patirtimi.

KONFERENCIJOS POTEMĖS

Dalyviai  kviečiami  skaityti  pranešimus  bei  publikuoti  straipsnius  (anglų  arba  lietuvių  kalbomis)  šiose potemėse:

 • Ekologinis švietimas ir ekologinis dvasingumas.
 • Eko mąstymo ugdymas mokykloje.
 • Eko sąmoningumo skatinimas bendruomenėje, kasdieniame ir profesiniame gyvenime.
 • Jaunimo darnaus verslumo ugdymas.
 • Verslo socialinė ir ekologinė atsakomybė.
 • Nevyriausybinių organizacijų aplinkosauginės veiklos tendencijos.
 • Integralios ekologijos problemos.
 • Europos šalių bendradarbiavimas darnaus verslumo kontekste.
 • Inovacijų kūrimas sprendžiant aplinkosaugines problemas.

KONFERENCIJOS KALBA

Anglų, lietuvių.


“THE IMPORTANCE OF ECO-THINKING IN MODERN SOCIETY”

18th of March 2021

PURPOSES OF THE CONFERENCE

To bring together researchers, scholars and practitioners from various fields to discuss the place and importance of eco-thinking in modern society; to present the results of research relevant to the topic of the conference, share insights, experiences and innovative ideas.

DESCRIPTION OF THE  CONFERENCE

Sustainable development aims to preserve not only the capabilities of present-day humanity, but also the ability of future generations to meet their own needs based on human values. Ecological education helps understand the scale, and dangers of existing ecological problems that have reached a critical level. Misconceptions about ecological education have an underdeveloped need in society to address ecological issues in practice, as attitudes towards nature are often consumerist. In modern conditions, eco-thinking is formed by understanding the changes in nature caused by productive activities and recognizing the need to address ecological problems.

During the conference, the importance of eco-thinking in modern society (ecological education and spirituality, eco-thinking in school, eco-thinking in everyday and professional life, development of sustainable entrepreneurship of young people, corporate social and environmental responsibility, etc.) will be discussed as well as challenges and practice will be shared.

CONFERENCE SUB-THEMES

Participants  are invited to make presentations and/or prepare article for conference proceedings (in English) on the following subtopics:

–          Ecological education and ecological spirituality.

–          Development of eco-thinking in school.

–          Promoting eco-awareness in the community, in everyday and professional life.

–          Education for sustainable entrepreneurship of young people.

–          Corporate social and environmental responsibility.

–          Trends in environmental activities of non-governmental organizations.

–         Integral ecology problems.

–         Cooperation between European countries in the context of sustainable entrepreneurship.

–         Creating innovation to address environmental issues.

CONFERENCE LANGUAGE

English, lithuanian.

 

Straipsnių (lietuvių arba anglų k.) pateikimas iki 2021 m. balandžio 30 d.

Straipsnius siųsti adresu: conference2021@kolpingokolegija.lt

BENDROSIOS NUOSTATOS STRAIPSNIO RAŠYMUI

Autorius, rašydamas straipsnį, turi:

 • Straipsnį rengti laikantis bendrinės lietuvių ar anglų kalbos normų ir dalykinės terminijos.
 • Argumentuotai išdėstyti savo nuomonę analizuojamos temos klausimais.
 • Sudaryti naudotos literatūros sąrašą APA (American Psychology Association) standartu
 • https://www.apastyle.org/learn/index

Straipsnio tekstas įforminamas:

 • Times New Roman 12 pt šriftu ir 1 intervalu tarp eilučių.
 • Paraštės kairėje – 30 mm, dešinėje – 15 mm, viršuje – 20 mm ir apačioje – 20 mm.
 • Teksto pastraipų pirmosios eilutės įtrauka 10 mm (atstumas nuo kairiosios paraštės).
 • Tekste galima paryškinti atskirus žodžius ar sakinius.
 • Paveikslai ir lentelės tekste numeruojamos ištisai (pavyzdžiui, 1 lentelė, 3 paveikslas).

STRAIPSNIO STRUKTŪRA

 • Pavadinimas (didžiosiomis raidėmis, centruota, pajuodintas (bold), 14 pt).
 • Autoriaus vardas, pavardė (didžiosiomis raidėmis, centruota, pajuodintas, pasviras (bold, italic) 12 pt).
 • Atstovaujama organizacija (centruota, normalus (normal) 12 pt).
 • Anotacija (lietuvių ir anglų k.) (iki 100 žodžių, pasviras (italic), 11 pt). Anotacijoje anglų turi būti pateikti pavadinimas, organizacija, autorius ir anotacijos tekstas, kuris  turėtų atsakyti į klausimus: kuo aktuali straipsnio tema?; koks straipsnio tikslas ir objektas?; kokie yra tyrimo uždaviniai?; kokia tyrimo metodika naudota?; kokie yra tyrimo rezultatai ir kokios išvados?
 • Įvadas, skyriai, išvados (pavadinimas pajuodintas (bold), kitas tekstas normalus (normal), lygiavimas pagal kairį kraštą su 1 cm įtrauka, 12 pt).
 • Literatūra (nuorodos literatūros sąraše pateikiamos APA (American Psychological Association) standartu, abėcėlės tvarka, 11 pt).
 • Lentelės (lentelės pavadinimas (10 pt, pajuodintas (bold), centruotas) pateikiamas virš lentelės, numeruojama arabiškais skaitmenimis. Lentelės duomenys (10 pt, normalus (normal)).
 • Paveikslai (paveikslo pavadinimas (10 pt, pajuodintas (bold), centruotas), pateikiamas po paveikslu).
 • Formulės (formulės surinktos Ms Word formulių redaktoriumi (10pt), numeruojamos).

Recenzuoti   straipsniai   bus   išleisti   atskiru   leidiniu   „Iššūkiai   ir   socialinė atsakomybė versle“, kuris yra indeksuojamas EBSCOhost duomenų bazėje.


Submission of articles to the conference publication deadline: April 30, 2021.

Send articles to: conference2021@kolpingokolegija.lt

THE LAYOUT REQUIREMENTS FOR RESEARCH PAPERS

 • Text editor: MS Word, Times New Roman; margins: top and bottom 2 cm, left 3 cm, right 1 cm. Each paragraph should start with 1 cm indention.
 • Spaces between lines – one.
 • Papers should be written using APA (American Psychological Association) citation style. More information: https://www.apastyle.org/learn/index

THE STRUCTURE OF THE PAPER

 • Title of the paper (all caps, centered, bold, 14 pt).
 • Author’s name, surname (all caps, centered, bold, italic, 12 pt).
 • Name of the college, school or university (centered, normal, 12 pt).
 • Annotation (up to 100 words, italic, 11 pt).
 • Introduction, chapters and conclusions (title bold, text normal, 12 pt, alignment left; with 1 cm indention).
 • Tables (title – centered, bold, 10 pt, typewritten above the table; Arabic numbering should be used; table – normal, 10 pt).
 • Pictures (titles – centered, bold, 10 pt, typewritten under the pictures).
 • Formulas (formulas have to be formatted with equation editor of MS Word, have to be numbered, 10 pt).
 • List of literature (should be presented using APA style; title – centered, bold; text – normal, 12 pt).

Conference material will be published in the conference proceedings “Challenges and Social Responsibility in Business” (indexed in EBSCOhost database). All papers are reviewed.

PROGRAMA


PROGRAM

Dalyvio registracija iki  2021 m. kovo 8 d.:

shorturl.at/dnDOR


Registration deadline: March 8, 2021. Online registration:

shorturl.at/dnDOR

VšĮ Kolpingo kolegija

Jakšto g. 6, Kaunas, Lietuva.

Bavarijos salė.

Konferencija gali vykti nuotoliniu būdu.


Kolping University of Applied Sciences

Jakšto str. 6, Kaunas, Lithuania.

Bavarian hall.

If needed the conference can be held remotely.

Dėl detalesnės informacijos kreipkitės:

Prof. dr. Daiva Beržinskienė-Juozainienė

VšĮ Kolpingo kolegija

Raguvos g. 7, LT-44275, Kaunas, Lietuva

Tel. +370 37 22 00 30

El. paštas: conference2021@kolpingokolegija.lt


If you need any further information please contact:

Prof. dr. Daiva Beržinskienė-Juozainienė

Kolping University of Applied Sciences

Raguvos str. 7, LT-44275, Kaunas, Lithuania

Tel. +370 37 22 00 30

E-mail: conference2021@kolpingokolegija.lt