Steigėjo stipendija

VŠĮ Kolpingo kolegijos STEIGĖJO STIPENDIJA – tai Kolpingo kolegijos steigėjo kasmet skiriama stipendija valstybės nefinansuojamose studijų vietose studijuojantiems studentams. Kolpingo kolegija teikia steigėjui studentų, pretenduojančių gauti steigėjo stipendiją, sąrašą. Į steigėjo skiriamą stipendiją pretenduoti gali valstybės nefinansuojamose studijų vietose studijuojantys nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai, nepriklausomai nuo Valstybinio studijų fondo teikiamos socialinės stipendijos ir valstybės remiamų paskolų (studijų kainai ar gyvenimo išlaidoms sumokėti), gaunamos tikslinės ar kitų išmokų.

Stipendija skiriama vieną kartą per metus už praėjusių mokslo metų rudens ir pavasario semestrą, atsižvelgiant į:

 • studento studijų rezultatus ir akademinius laimėjimus;
 • studento aktyvų dalyvavimą socialinėje, kultūrinėje, sportinėje bei studentiškoje visuomeninėje veikloje reprezentuojant kolegiją;
 • studento socialinės paramos poreikį.

Į stipendiją gali pretenduoti studentai, kurie iki kovo mėn. 1 dienos pateikia prašymą stipendijai gauti (prašymus registruoja Studentų paslaugų centro koordinatorė spc@kolpingokolegija.lt) bei užpildytą Stipendijos kriterijų atitikimo formą.

Stipendija gali būti skiriama studentui, atitinkančiam ne mažiau nei du Stipendijos teikimo kriterijus.

Stipendija studentams teikiama kasmetinės Kolpingo kolegijos organizuojamos Kolpingo savaitės metu.

Gavę steigėjo stipendiją, studentai privalo pateikti prašymą vyr. buhalterei pervesti stipendiją į banko kortelės sąskaitą iki balandžio mėn. 1 d. Nepateikus prašymo iki nurodytos datos, studentas netenka paskirtos stipendijos.

Stipendijos dydžiai ir mokėjimo terminai yra nustatomi Kolegijos visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu.

PRAŠYMO FORMA

STIPENDIJOS TEIKIMO KRITERIJAI

VŠĮ Kolpingo kolegijos STEIGĖJO STIPENDIJA STUDIJOMS – tai Kolpingo kolegijos steigėjo kasmet skiriama stipendija studijoms valstybės nefinansuojamose studijų vietose studijuojantiems studentams. Kolpingo kolegija teikia steigėjui studentų, pretenduojančių gauti steigėjo studijų stipendiją, sąrašą.

Į steigėjo studijų stipendiją gavimą pretenduoti gali studentai nepriklausomai nuo pasirinktos studijų programos ir formos (nuolatinės/ištęstinės).

Asmenims, pretenduojantiems studijuoti Kolpingo kolegijoje, stipendija gali būti skiriama atsižvelgiant į:

 • stojančiojo motyvaciją studijuoti;
 • stojančiojo įsipareigojimą tinkamai atstovauti Kolpingo kolegiją ir dalyvauti jos organizuojamuose renginiuose;
 • stojančiojo socialinės paramos poreikį;
 • stojančiojo konkursinį balą.

Studentams, studijuojantiems Kolpingo kolegijoje, stipendija skiriama atsižvelgiant į:

 • studento profesinę motyvaciją;
 • studento pažangumą;
 • studento aktyvų dalyvavimą socialinėje, kultūrinėje, sportinėje bei visuomeninėje veikloje reprezentuojant kolegiją.

 

Į 1 kursą stojantys asmenys, nepriklausomai nuo pasirinktos studijų programos bei formos, iki rugsėjo mėn. 14 d. (imtinai) Studijų skyriui pateikę:

 • užpildytą prašymo formą (Priedas Nr. 1);
 • motyvacinį laišką;
 • papildomus dokumentus (pagal poreikį).

Stojantieji į 1 kursą apie jiems paskirtą Steigėjo stipendiją studijoms informuojami telefonu.

Steigėjo stipendiją gaunantys bei pageidaujantys ją gauti 1 – 3 kurso studentai, kiekvienais metais, iki birželio mėn. 15 d.
(imtinai) Studentų paslaugų centro koordinatorei el. paštu spc@kolpingokolegija.lt  pateikia:

 • užpildytą prašymo formą (Priedas Nr. 1).;
 • užpildytą Steigėjo stipendijos studijoms kriterijų atitikimo formą (Priedas Nr. 2).

Studentai apie jiems paskirtą Steigėjo stipendiją studijoms informuojami elektroniniu paštu rugsėjo mėn. pirmąją savaitę

STIPENDIJOS SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

PRAŠYMO FORMA (PRIEDAS NR. 1)

STIPENDIJOS KRITERIJŲ ATITIKIMO FORMA (PRIEDAS NR. 2)

IMG_0221
IMG_0226
diplomu iteikimai