Verslo ir viešojo sektoriaus finansų apskaita

Studijų programos tikslas(-ai): rengti plataus profilio kvalifikuotus finansų apskaitos specialistus, gebančius savarankiškai organizuoti ir tvarkyti verslo įmonių bei viešojo sektoriaus subjektų apskaitą, parengti finansinių ataskaitų bei biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius, mokestines ir statistines ataskaitas, apskaičiuoti mokesčius, analizuoti, kontroliuoti ir planuoti verslo įmonių bei viešojo sektoriaus subjekto finansinius, materialiuosius ir žmogiškuosius resursus, savo veikloje vadovautis apskaitą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, Verslo apskaitos standartais.

Baigus šią programą suteikiamas viešojo sektoriaus finansų apskaitos profesinio bakalauro laipsnis.

Valstybinis kodas: 6531LX049
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis / profesinė kvalifikacija:Verslo vadybos profesinis bakalauras
Studijų sritis: Socialiniai mokslai
Studijų kryptis: Finansai
Studijų trukmė: NL – 3 metai, I – 4 metai
Programos apimtis kreditais: 180

TARPTAUTINIŲ MAINŲ GALIMYBĖS

Kipras, Graikija, Malta, Latvija, Ispanija, Čekija, Vokietija, Pietų Afrikos respublika
Studentai taip pat turi galimybę atlikti praktikas įvairiose pasaulinio Kolpingo tinklo organizacijose.

TOLESNIŲ STUDIJŲ IR KARJEROS GALIMYBĖS

Absolventai gali tęsti studijas antrojoje studijų pakopoje, aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.

Baigę studijų programą, absolventai galės dirbti verslo įmonėse, viešojo sektoriaus įstaigose, organizacijose, biudžetinėse įstaigose – apskaitos ir finansų padalinių specialistais, audito įmonėse – auditoriaus padėjėjais ir vidaus auditoriais, steigti apskaitos tvarkymo įmonę.

Studijų krypties dalykai – Taikomoji matematika, Informacinės technologijos, Mikroekonomika ir makroekonomika, Vadybos pagrindai, Finansų teorijos pagrindai, Buhalterinės apskaitos pagrindai, Viešojo sektoriaus institucijų sistema, Statistika, Viešieji finansai, Viešojo sektoriaus biudžeto planavimas, Mokesčiai, Teisės pagrindai, Audito pagrindai, Viešojo sektoriaus apskaitos standartai ( VSAFAS) , Apskaita viešajame sektoriuje (KD), Ekonominė analizė, Vidaus kontrolė viešajame sektoriuje, Finansinis auditas, Viešojo sektoriaus administravimas, Strateginis valdymas, Finansų ir investicijų valdymas , Kompiuterizuotos  apskaitos programos,Vidaus auditas viešajame sektoriuje.

Bendrieji dalykai – dvi užsienio kalbos, filosofija, Kalbos Kultūra, Krikščioniškas Socialinis Mokymas.

KONKURSINIS BALAS
Brandos egzaminai Matematika  (0,4), lietuvių kalba ir literatūra (0,2)
Brandos egzaminai ARBA dalykų metinis pažymys Istorija ar geografija (0.2)
Dalykų metinis pažymys (tik vienas iš išvardintų dalykų, kurisneturi sutapti su prieš tai pasirinktais dalykais) Užsienio kalba /informacinės technologijos/ biologija/ geografija/ istorija/ menai/  (0,2)

Daugiau informacijos:
info@kolpingokolegija.lt
+370 37 201528

Baigę šią programą studentai gebės:

  • formuoti verslo ir viešojo sektoriaus subjekto apskaitos politiką,
  • planuoti, organizuoti apskaitos tarnybos darbą,
  • tvarkyti verslo ir viešojo sektoriaus subjekto apskaitą,
  • parengti finansines, mokestines ir statistines ataskaitas,
  • kontroliuoti apskaitos politikos nuostatų taikymą,
  • parinkti ir taikyti ūkinių procesų įforminimo ir atsiskaitymo kontrolės formas,
  • vykdyti finansinę kontrolę,
  • taikyti finansinę veiklą apibūdinančius rodiklius ir atlikti jų analizę,
  • apibendrinti ir vertinti viešojo sektoriaus subjekto finansinės būklės, veiklos rezultatus,
  • rengti biudžetus ir kontroliuoti jų vykdymą.
apskaita 2
apskaita
apskaita 4
apskaita 3