TARPTAUTINIS SIMPOZIUMAS/INTERNATIONAL SYMPOSIUM

INTERNATIONAL SYMPOSIUM “CHALLENGES OF SOCIAL INCLUSION: THE PERSPECTIVE OF CROSS-CULTURAL SOCIAL WORK”

PURPOSE OF THE SYMPOSIUM: to bring researchers, scholars and practitioners from various fields to hold a scientific-practical discussion addressing the challenges of social inclusion from the perspective of cross-cultural social work; to present the latest research findings, to share insight, experiences and innovations in the area.

DESCRIPTION OF THE SYMPOSIUM

The complex nature of social inclusion (integration of ethnic minorities and migrants, integration of vulnerable groups, social inclusion in rural and urban areas, poverty, promotion of equal opportunities, youth and social exclusion, human rights, etc.) will be discussed from the perspective of cross-cultural social work. The conference will address the challenges of social inclusion which are specific to different countries in Europe, Asia, and South America. It will also serve as a forum for the sharing of the best international practices in social work.

SYMPOSIUM SUB-THEMES

Participants may contribute to the conference discourse by presentations (English or Lithuanian) or/ and papers (only in English). Proposals under the following conference sub-themes are welcomed:
– Social work with migrants: challenges in cross-cultural dialogue. – Integration of ethnic minorities into society.
– Challenges of multiculturalism in the context of social exclusion/ vulnerable groups.
– Social inclusion in rural and urban areas. – Youth and social exclusion. – Social inclusion of elderly people. – Social inclusion of people with disabilities.
– Promotion of equal opportunities.
– Poverty and social work.
– Development of cross-cultural competence in social work studies.
– Awareness of social worker’s own cultural identity.
SYMPOSIUM LANGUAGE: English, Lithuanian.


TARPTAUTINIS SIMPOZIUMAS  “SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES IŠŠŪKIAI: TARPKULTŪRINIO SOCIALINIO DARBO PERSPEKTYVA”

SIMPOZIUMO TIKSLAI: suburti įvairių sričių tyrėjus, mokslininkus ir praktikus, siekiant aptarti socialinės įtraukties iššūkius tarpkultūrinio socialinio darbo kontekste; pristatyti konferencijos tematikai aktualių tyrimų rezultatus, pasidalinti įžvalgomis, patirtimis bei novatoriškomis idėjomis.

SIMPOZIUMO APRAŠYMAS

Socialinės įtraukties kompleksiškumas (tautinių mažumų ir migrantų integracija, socialiai pažeidžiamų grupių integracija, socialinė įtrauktis kaimo ir miesto regionuose, skurdas, lygių galimybių užtikrinimas, jaunimas ir socialinė atskirtis, žmogaus teisės ir kt.) bus diskutuojamas žvelgiant iš tarpkultūrinio socialinio darbo perspektyvos. Konferencijos metu bus nagrinėjami skirtingose Europos, Azijos ir Pietų Amerikos šalyse kylantys specifiniai socialinės įtraukties iššūkiai, bus dalinamasi gerąja tarptautine socialinio darbo patirtimi.

SIMPOZIUMO POTEMĖS

Dalyviai kviečiami skaityti pranešimus (anglų arba lietuvių kalbomis) tokiose potemėse:
– Socialinis darbas su migrantais: tarpkultūrinio dialogo iššūkiai. – Tautinių mažumų integracija į visuomenę.
– Socialinės atskirties/ socialiai pažeidžiamų grupių daugiakultūriškumo iššūkiai.
– Socialinė įtrauktis kaimo ir miesto regionuose. – Jaunimas ir socialinė atskirtis. – Vyresnio amžiaus asmenų socialinė įtrauktis. – Negalią turinčių asmenų socialinė įtrauktis.
– Lygių galimybių užtikrinimas.
– Skurdas ir socialinis darbas.
– Tarpkultūrinės kompetencijos ugdymas socialinio darbo studijose.
– Socialinių darbuotojų kultūrinio identiteto suvokimas.

SIMPOZIUMO KALBA: lietuvių, anglų.

Registration deadline:  September 15, 2017.

Fees paid till September 15, 2017.

Participation with presentation (Lithuanian or English) fee – 15 EUR (after September 15 – 25 EUR).

Account details for money transfer:
Account No.: LT13 7044 0600 0323 1710;
Bank: AB SEB bankas
Account Holder: Kolping University of Applied Sciences (Registration Number 193038291)


Konferencija vyks 2017 m. spalio 5 d.

Registracija vyksta iki 2017 m. rugsėjo 15 d.

Konferencijos apmokėjimas iki 2017 m. rugsėjo 15 d.:

Dalyvio su pranešimu (lietuvių arba anglų k.) mokestis – 15 eurų (registruojantis po rugsėjo 15 d. – 25 eurai).

Informacija pinigų pervedimui:
Kolpingo kolegija (įm.k.193038291)
Sąskaitos Nr.: LT13 7044 0600 0323 1710
AB SEB bankas

Registration deadline:  September 15, 2017.

Please register at:  https://goo.gl/ObngUV


Registracija vyksta iki 2017 m. rugsėjo 15 d.

Registracijos forma: https://goo.gl/ObngUV

Kolpingo kolegija / Kolping University of Applied Sciences,

A. Jakšto g. 6, Kaunas, Lietuva.

Žemėlapis / Maps