TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ – PRAKTINĖ KONFERENCIJA

TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ – PRAKTINĖ KONFERENCIJA SOCIALINIO VERSLUMO UGDYMAS KINTANČIOJE VISUOMENĖJE

Akivaizdu, jog socialinis verslumas šių dienų visuomenėje tapo itin svarbia kompetencija. Tai gebėjimas sukurti novatoriškus sprendimus socialinių ir aplinkosauginių problemų sprendimui ir mobilizuoti informaciją, idėjas, išteklius ir socialines struktūras tvariems socialiniams pokyčiams įgyvendinti. Tačiau nuolat kintančiomis visuomenės sąlygomis socialinio verslumo ugdymas tampa dar aktualesnis. Konferencijos metu socialinio verslumo klausimai (Nevyriausybinių organizacijų ir verslo socialinė partnerystė, verslumo kompetencijos ugdymas mokykloje, jaunimo verslumo ugdymas, socialinės atsakomybės iššūkiai turizme ir kt.) bus diskutuojami remiantis skirtingomis Europos šalių patirtimis, aptariant specifinius iššūkius socialinio verslumo ugdyme bei dalinantis gerąją patirtimi.

KONFERENCIJOS TIKSLAI

Suburti įvairių sričių tyrėjus, mokslininkus ir praktikus, siekiant aptarti socialinio verslumo ugdymo iššūkius nuolat kintančioje visuomenėje; pristatyti konferencijos tematikai aktualių tyrimų rezultatus, pasidalinti įžvalgomis, patirtimis bei novatoriškomis idėjomis

KONFERENCIJOS POTEMĖS

Dalyviai kviečiami skaityti pranešimus (anglų arba lietuvių kalbomis) tokiose potemėse:

 • Socialinio verslo charakteristikos ir jų kaita
 • Jaunimo verslumo ugdymas
 • Verslumo kompetencijos ugdymas mokykloje
 • Nevyriausybinių organizacijų (NVO) ir verslo socialinė partnerystė
 • Bendruomeniškumo ir savanoriškos veiklos plėtra
 • Socialinė atsakomybė turizme
 • Aplinkosaugos problemų sprendimas pasitelkiant socialinio verslumo kompetencijas
 • Europos šalių bendradarbiavimas socialinio verslumo kontekste
 • Inovacijų kūrimas sprendžiant socialines problemas

KONFERENCIJOS PRANEŠIMŲ KALBA IR STRAIPSNIO PRISTATYMAS

Konferencijos straipsnių ir pranešimų kalba – lietuvių ir anglų.

Recenzuoti straipsniai bus išleisti atskiru leidiniu „Iššūkiai ir socialinė atsakomybė versle“, kuris yra indeksuojamas EBSCOhost duomenų bazėje.

Straipsnius siųsti adresu: conference2019@kolpingokolegija.lt

BENDROSIOS NUOSTATOS STRAIPSNIŲ RAŠYMUI


INTERNATIONAL SCIENTIFIC – PRACTICAL CONFERENCE “DEVELOPMENT OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN CHANGING SOCIETY

PURPOSES OF THE CONFERENCE. To bring together researchers, scholars and practitioners from various fields to discuss the challenges of social entrepreneurship development in constantly changing society; to present the results of research relevant to the topic of the conference, share insights, experiences and innovative ideas.

DESCRIPTION OF THE  CONFERENCE

It is obvious that social entrepreneurship has become a very important competence in today’s society. It is the ability to develop innovative solutions for social and environmental problems and mobilize information, ideas, resources and social structures for sustainable social change. However, in the situation of constantly changing society, development of social entrepreneurship is becoming even more relevant.

During the conference, the issues of social entrepreneurship (social partnership between non-governmental organizations and business, development of entrepreneurial competence at school, youth entrepreneurship education, challenges of social responsibility in tourism, etc.) will be discussed on the basis of different experiences of European countries, discussing specific challenges in social entrepreneurship education and sharing good practices.

CONFERENCE SUB-THEMES

Participants  are invited to make presentations and/or prepare article for conference proceedings (in English) on the following subtopics:

 • Characteristics of social business and their change;
 • Youth entrepreneurship education
 • Development of entrepreneurial competence at school
 • Social partnership between non-governmental organizations (NGOs) and business
 • Development of community spirit and volunteering
 • Entrepreneurship in social work
 • Social responsibility in tourism
 • Addressing environmental issues through social entrepreneurship competencies
 • European cooperation in the context of social entrepreneurship
 • Creating innovations in solving social problems

Submission of articles to the conference publication deadline: April 25, 2019. https://goo.gl/ycSdHj

Send articles to: conference2019@kolpingokolegija.lt

Conference material will be published in the conference proceedings “Challenges and social responsibility in business” (indexed in EBSCOhost database). . All papers are reviewed.

MORE INFORMATION

Konferencijos diena – 2019 m. kovo 21 d.

 • Dalyvio su straipsniu ir pranešimu (lietuvių arba anglų k.) mokestis – 27 Eur (registruojantis po kovo 14 d. – 32 Eur).
 • Dalyvio tik su pranešimu (lietuvių arba anglų k.) mokestis – 15 Eur (registruojantis po kovo 14 d. – 20 Eur).
 • Dalyvio mokestis – netaikomas (norint gauti 8 ak. val. pažymėjimą – 10 Eur).

Informacija pinigų pervedimui: 
VŠĮ Kolpingo kolegija (įm.k.193038291)
Sąskaitos Nr.: LT13 7044 0600 0323 1710
AB SEB bankas
Mokėjimo paskirtis: tarptautinė konferencija 2019


Conference Day – March 21, 2019.

 • Participation with presentation and article (Lithuanian or English) fee – 27 EUR (after March 14 – 32 EUR).
 • Participation with presentation (Lithuanian or English) fee – 15 EUR (after March 14 – 20 EUR).
 • Participation in the conference is free of charge. On request, a participant’s certificate will be issued (8 hours). Participant’s certificate price is 10 EUR.

Account details for money transfer:
Account No.: LT13 7044 0600 0323 1710
Bank: AB SEB bank
Account Holder: Kolping University of Applied Sciences (Registration Number 193038291)
Payment Purpose: International Conference 2019

Informacija ruošiama.

Dalyvio registracija iki  2019 m. kovo 14 d.: https://goo.gl/ycSdHj

Pranešimo anotacijos (lietuvių arba anglų k.) registracija iki 2019 m. kovo 14 d.: https://goo.gl/ycSdHj

Straipsnio anotacijos (lietuvių arba anglų k.) registracija iki 2019 m. kovo 14 d.: https://goo.gl/ycSdHj

Straipsnių (lietuvių arba anglų k.) pateikimas iki 2019 m. balandžio 25 d.

Straipsnius siųsti adresu: conference2019@kolpingokolegija.lt

Recenzuoti straipsniai bus išleisti atskiru leidiniu „Iššūkiai ir socialinė atsakomybė versle“, kuris yra indeksuojamas EBSCOhost duomenų bazėje.

Konferencijos diena – 2019 m. kovo 21 d.

 


Registration deadline: March 14, 2019. Online registration: https://goo.gl/ycSdHj

Registration for presentation annotation deadline: March 14, 2019. https://goo.gl/ycSdHj

Registration of an article annotation deadline: March 14, 2019. https://goo.gl/ycSdHj

Submission of articles to the conference publication deadline: April 25, 2019.

Send articles to: conference2019@kolpingokolegija.lt

Conference material will be published in the conference proceedings “Challenges and social responsibility in business”. All papers are reviewed.

Conference Day – March 21, 2019.

Kolpingo kolegija/Kolping University of Applied Sciences

A. Jakšto g. 6, Kaunas, Lietuva

Žemėlapis / Maps

Dėl detalesnės informacijos kreipkitės:
Gintarė Trakelytė
VŠĮ Kolpingo kolegija
Raguvos g. 7, LT-44275, Kaunas, Lietuva
Tel. +370 613 82601
El. paštas: conference2019@kolpingokolegija.lt

_____________________________________________________________________________________________

Contact Person:
Gintarė Trakelytė
Kolping University of Applied Sciences
Raguvos str. 7, LT-44275, Kaunas, Lithuania
Tel. +370 613 82601
E-mail: conference2019@kolpingokolegija.lt