Konferencija/Conference

International Scientific-Practical Conference “CHALLENGES OF SOCIAL INCLUSION: THE PERSPECTIVE OF CROSS-CULTURAL SOCIAL WORK”

PURPOSE OF THE CONFERENCE:  to bring researchers, scholars and practitioners from various fields to hold a scientific-practical discussion addressing the challenges of social inclusion from the perspective of cross-cultural social work, to present the latest research findings, to share insight, experiences and innovations in the area.

DESCRIPTION OF THE CONFERENCE

Social inclusion is understood as the strategies and process used for tackling social exclusion in order to promote the active and full participation of individuals in social, economic and cultural life. Social inclusion depends on the welfare state and the social policy implemented in the country as well as the available social, healthcare, educational and other services facilitating the integration of excluded individuals into the society. Therefore, the complex nature of social inclusion (integration of ethnic minorities and migrants, integration of vulnerable groups, social inclusion in rural and urban areas, poverty, promotion of equal opportunities, youth and social exclusion, human rights, etc.) will be discussed in the international context of social work. The conference will address the challenges of social inclusion which are specific to different countries in Europe, Asia, and South America. It will also serve as a forum for the sharing of the best international practises in social work.

CONFERENCE SUB – THEMES

Participants may contribute to the conference discourse by presentations (English or Lithuanian) or/ and papers (only in English). Proposals under the following conference sub-themes are welcomed:

 • Social work with migrants: challenges in cross-cultural dialogue.
 • Integration of ethnic minorities into society.
 • Challenges of multiculturalism in the context of social exclusion / vulnerable groups.
 • Social inclusion in rural and urban areas.
 • Youth and social exclusion.
 • Social inclusion of elderly people.
 • Social inclusion of people with disabilities.
 • Promotion of equal opportunities.
 • Poverty and social work.
 • Development of cross-cultural competence in social work studies.
 • Awareness of social worker’s own cultural identity.

Language: English, Lithuanian.


Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija “SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES IŠŠŪKIAI: TARPKULTŪRINIO SOCIALINIO DARBO PERSPEKTYVA”

KONFERENCIJOS TIKSLAS: suburti įvairių sričių tyrėjus, mokslininkus ir praktikus, siekiant aptarti socialinės įtraukties iššūkius žvelgiant per tarpkultūrinio socialinio darbo perspektyvą, pristatyti konferencijos tematikai aktualių tyrimų rezultatus, pasidalinti įžvalgomis, patirtimis bei novatoriškomis idėjomis.

KONFERENCIJOS APRAŠYMAS

Socialinė įtrauktis suvokiama kaip socialinės atskirties įveikimo strategijos ir procesas, siekiant aktyvaus ir pilnavertiško individų dalyvavimo socialiniame, ekonominiame ir kultūriniame gyvenime. Socialinė įtrauktis priklauso nuo gerovės valstybės ir šalyje vykdomos socialinės politikos, egzistuojančių socialinių, sveikatos, švietimo ir kitų paslaugų, gerinančių atskirtyje esančių asmenų integraciją į visuomenę. Tad socialinės įtraukties kompleksiškumas (tautinės mažumos ir migrantų integracija, socialiai pažeidžiamų grupių integracija, socialinė įtrauktis kaimo ir miesto regionuose, skurdas, lygių galimybių užtikrinimas, jaunimas ir socialinė atskirtis, žmogaus teisės ir kt.) bus diskutuojamas tarptautiniame socialinio darbo kontekste. Konferencijos metu bus nagrinėjami skirtingose Europos, Azijos ir Pietų Amerikos šalyse kylantys specifiniai socialinės įtraukties iššūkiai, bus dalinamasi gerąja tarptautine socialinio darbo patirtimi.

KONFERENCIJOS POTEMĖS

Dalyviai kviečiami skaityti pranešimus (anglų arba lietuvių kalbomis) bei rengti straipsnius (tik anglų kalba) tokiose potemėse:

 • Socialinis darbas su migrantais: tarpkultūrinio dialogo iššūkiai.
 • Tautinės mažumos integracija į visuomenę.
 • Socialinės atskirties/ socialiai pažeidžiamų grupių multikultūriškumo iššūkiai.
 • Socialinė įtrauktis kaimo ir miesto regionuose.
 • Jaunimas ir socialinė atskirtis.
 • Vyresnio amžiaus asmenų socialinė įtrauktis.
 • Negalią turinčių asmenų socialinė įtrauktis.
 • Lygių galimybių užtikrinimas.
 • Skurdas ir socialinis darbas.
 • Tarpkultūrinės kompetencijos ugdymas socialinio darbo studijose.
 • Socialinių darbuotojų kultūrinio identiteto suvokimas.

Kalba: lietuvių, anglų.

THE LAYOUT REQUIREMENTS FOR RESEARCH PAPERS
Text editor: MS Word, Times New Roman; margins: top and bottom 2 cm, left 3 cm, right 1 cm. Each paragraph should start with 1 cm indention. Spaces between lines – one. Papers should be written using APA (American Psychological Association) citation style.

THE STRUCTURE OF THE PAPER
Title of the paper
(all caps, centered, bold, 14 pt).
Author’s name, surname (all caps, centered, bold, italic, 12 pt).
Name of the college, school or university (centered, normal, 12 pt).
Annotation (up to 100 words, italic, 11 pt, there should be title, institution, author and annotation text).
Introduction, chapters and conclusions (title bold, text normal, 12 pt, alignment left; with 1 cm indention).
Tables (title – centered, bold, 10 pt, typewritten above the table; Arabic numbering should be used; table – normal, 10 pt).
Pictures (titles – centered, bold, 10 pt, typewritten under the pictures).
Formulas (formulas have to be formatted with equation editor of MS Word, have to be numbered, 10 pt).
List of literature (should be presented using APA style; title – centered, bold; text – normal, 12 pt).


STRAIPSNIO MAKETAVIMO REIKALAVIMAI
Teksto redaktorius: MS Word, šriftas Times New Roman; paraštės: viršuje ir apačioje 2 cm, kairėje 3 cm, dešinėje 1 cm. Pastraipos įtrauka 1 cm. Tekstas pateikiamas su 1 pt eilėtarpiu (line spacing). Straipsniai rengiami remiantis APA (Amerikos psichologijos asociacija) citavimo reikalavimais.

STRAIPSNIO STRUKTŪRA
Pavadinimas (didžiosiomis raidėmis, centruota, pajuodintas bold, 14 pt)
Autoriaus vardas, pavardė (didžiosiomis raidėmis, centruota, pajuodintas, pasviras italic, 12 pt)
Atstovaujama organizacija (centruota, normalus, 12 pt)
Anotacija (lietuvių ir anglų kalbomis) (iki 100 žodžių, pasviras italic, 11 pt), anotacijoje anglų k. turi būti pateikti pavadinimas, organizacija, autorius ir anotacijos tekstas.
Įvadas, skyriai, išvados (pavadinimas pajuodintas bold, kitas tekstas normalus, 12 pt, lygiavimas pagal kairį kraštą su 1 cm įtrauka)
Lentelės (lentelės pavadinimas (centruotas, pajuodintas bold, 10 pt) pateikiamas virš lentelės, numeruojama arabiškais skaitmenimis. Lentelės duomenys (normalus,10 pt)).
Paveikslai (paveikslo pavadinimas (centruotas, pajuodintas bold, 10 pt) pateikiamas po paveikslu)
Formulės (formulės surinktos MS Word formulių redaktoriumi (normalus,10 pt), numeruojamos)
Literatūros sąrašas (nuorodos ir literatūros sąrašas pateikiamos APA (American Psychological Association) standartu; pavadinimas centruotas, pajuodintas bold, kitas tekstas normalus, 12 pt)

STRAIPSNIO RAŠYMO REIKALAVIMAI

In progress.


Informacija ruošiama.

Registration deadline:  September 15, 2017.

Please register at:  https://goo.gl/ObngUV


Registracija vyksta iki 2017 m. rugsėjo 15 d.

Registracijos forma: https://goo.gl/ObngUV

Kolpingo kolegija / Kolping University of Applied Sciences,

A. Jakšto g. 6, Kaunas, Lietuva.

Žemėlapis / Maps

Full text submission deadline till August 25, 2017.
The papers must be sent to conference2017@kolpingokolegija.lt

All papers are reviewed. Accepted papers will be published in the conference proceedings

Registration deadline:  September 15, 2017.

Fees paid till September 15, 2017.

Participation in the conference:
Participation with presentation fee – 15 EUR (after September 15 – 25 EUR).
Participation with presentation and paper – 30 EUR (after September 15 – 40 EUR)

Account details for money transfer:
Account No.: LT13 7044 0600 0323 1710;
Bank: AB SEB bankas
Account Holder: Kolping University of Applied Sciences (Registration Number 193038291)


Konferencija vyks 2017 m. spalio 5 d.

Pilno straipsnio pateikimas iki 2017 m. rugpjūčio 25 d.
Straipsnius siųsti adresu: conference2017@kolpingokolegija.lt

Visi straipsniai recenzuojami. Priimti straipsniai bus spausdinami konferencijos leidinyje.

STRAIPSNIO RAŠYMO REIKALAVIMAI

Registracija vyksta iki 2017 m. rugsėjo 15 d.

Konferencijos apmokėjimas iki 2017 m. rugsėjo 15 d.:

Dalyvavimas konferencijoje:
Dalyvio su pranešimu mokestis – 15 eurų (po rugsėjo 15 d. – 25 eurai).
Dalyvio su pranešimu ir straipsniu mokestis – 30 eurų (po rugsėjo 15 d. – 40 eurų).

Informacija pinigų pervedimui:
Kolpingo kolegija (įm.k.193038291)
Sąskaitos Nr.: LT13 7044 0600 0323 1710
AB SEB bankas