Kolpingo kolegijos biblioteka yra kolegijos padalinys, teikiantis informacines paslaugas, kaupiantis dokumentų fondą bei padedantis įgyvendinti studijų ir mokymosi tikslus – užtikrinti kolegijos prioritetinių studijų krypčių informacinį ir dokumentinį aprūpinimą, padaryti prieinamais vidinius ir išorinius mokymo ir mokymosi išteklius bei teikti paslaugas, atitinkančias studentų, dėstytojų ir administracijos poreikius.

Bibliotekos fondas pradėtas formuoti nuo 1996 metų. Jį sudaro socialinių ir humanitarinių mokslų (filosofijos, teisės, ekonomikos, verslo, politikos, istorijos ir kt.) spaudiniai, periodika, metodinė medžiaga, susijusi su kolegijoje vykdomomis studijų programomis.

Bibliotekos skaitytojai (nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai, dėstytojai bei kitas personalas, užtikrinantis kolegijos veiklą) turi teisę naudotis visa bibliotekoje saugoma literatūra bei teikiamomis paslaugomis nustatyta tvarka.

  • Siekti, kad kolegijos biblioteka taptų moderniu aukštosios mokyklos padaliniu, pasižyminčiu jame kaupiamų informacijos išteklių gausa;
  • Diegti ir pritaikyti savo poreikiams modernias technologijas, pasižymėti teikiamų paslaugų įvairove ir kokybe;
  • Siekti aukštos aptarnavimo kultūros;
  •  Atsižvelgiant į Europos integracijos procesus, orientuotis į mokymosi visą gyvenimą programą.

2011 m. biblioteka tapo Lietuvos akademinių bibliotekų informacinės infrastruktūros mokslui ir studijoms palaikymo ir plėtros konsorciumo (LABIIMSPPK) nare, siekia integruotis į Lietuvos aukštųjų mokyklų tinklą (LABT). Pradėta įsisavinti bibliotekinių procesų automatizavimo bibliotekinė sistema ALEPH 500 (Izraelio firma ExLibris).

Naudojantis bendruoju Lietuvos mokslo ir studijų virtualios bibliotekos portalu (www.lvb.lt) interneto vartotojai gali naršyti LABT bibliotekų, nacionalinės bibliotekos, žymiausių užsienio bibliotekų el. katalogus, daugelio Lietuvos ir užsienio mokslo leidinių duomenų bazes.

Nuo 2012 m. vasario 22 d. kolegijos biblioteka tapo Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos (LMBA)  nare ir nuo šiol gali naudotis LMBA Lietuvai prenumeruojamomis duomenų bazėmis. Narystė asociacijoje suteikia mums prieigą prie populiariausių akademinėje bendruomenėje EBSCO Publishing, Taylor&Francis (humanitarinių, socialinių ir kitų mokslų viso teksto mokslinių straipsnių) ir Emerald Management e. Journals Collection (verslo, vadybos, marketingo, informacijos ir komunikacijos mokslų viso teksto mokslinių žurnalų) duomenų bazių ne tik bibliotekoje, bet ir namuose.

•    Aprūpinti visas kolegijos studijų kryptis informaciniais leidiniais, kaupti ir nuolat atnaujinti fondą;
•   Sudaryti sąlygas kolegijos bendruomenei naudotis bibliotekoje turimais ir išoriniais informacijos ištekliais (pradėta įsisavinti     bibliotekinė informacinė sistema ALEPH 500 (Izraelio firma ExLibris);
•    Sudaryti sąlygas savarankiškoms bei individualioms studijoms;
•    Analizuoti vartotojų informacinius poreikius;
•    Remti kolegijos strateginės veiklos programas.

PATVIRTINTA
Kolpingo kolegijos direktoriaus
2009  m. rugsėjo  01d. įsakymu Nr. 1A

NAUDOJIMOSI  VšĮ KOLPINGO KOLEGIJOS BIBLIOTEKA TAISYKLĖS

I. BENDROJI DALIS

1.      Šios taisyklės nustato bendrą naudojimosi Kolpingo kolegijos biblioteka tvarką.
2.      Bibliotekos fondai yra nacionalinis turtas, saugomas valstybės įstatymų nustatyta tvarka.
3.      Naudotis biblioteka turi teisę visi kolegijos bendruomenės nariai.
4.      Biblioteka garantuoja kiekvienam skaitytojui teikiamos informacijos išsamumą, dokumentų, neatsižvelgiant į jų autorių ar juose užfiksuotų žinių politinę ar ideologinę orientaciją, prieinamumą.
5.      Naudojimasis biblioteka yra nemokamas, išskyrus paslaugas, numatytas šių taisyklių 19 punkte.

II. SĄVOKOS

6.      Skaitytojas – fizinis asmuo, užsiregistravęs bibliotekoje, turintis teisę naudotis bibliotekos paslaugomis.
7.      Dokumentas – knyga, tęstinis leidinys, periodiniai, kartografiniai, audio, video, elektroniniai leidiniai (CD, DVD).

III. SKAITYTOJŲ APTARNAVIMO ORGANIZAVIMAS

8.  Kolegijos darbuotojai ir studentai, norėdami naudotis bibliotekoje saugomais dokumentais, privalo užsiregistruoti bibliotekoje.
9.  Kolegijos studentai registruojami, pateikus studento pažymėjimą arba pagal patvirtintą studentų sąrašą. 10. Kiekvienas studentas ar darbuotojas tampa skaitytoju tik susipažinęs su naudojimosi biblioteka taisyklėmis ir registracinėje kortelėje ar formuliare parašu patvirtindamas įsipareigojimą jas vykdyti.
11. Reti ir vertingi arba naujai gauti ir didelę paklausą turintys, specialybiniai dokumentai į namus neišduodami. Jais galima naudotis tik skaitykloje.
12. Dokumentus, paimtus laikinam naudojimui į namus, į formuliarą įrašo bibliotekos darbuotojas arba skaitytojas įsirašo pats ir pasirašo. Parašas formuliare liudija spaudinio paėmimo faktą ir sutikimą su grąžinimo terminu.
13. Grąžinus dokumentą, bibliotekininkas pasirašo formuliare. Bibliotekininko parašas liudija dokumento grąžinimo faktą.
14. Naudotis bibliotekoje esančiais kompiuteriais nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai turi teisę bibliotekos darbo laiku, pateikę studento pažymėjimą.

IV. SKAITYTOJŲ APTARNAVIMO TVARKA

15. Dokumentai į namus išduodami ne ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui, išskyrus mokomąją literatūrą, kurią skaitytojai privalo grąžinti semestro arba mokslo metų pabaigoje.
16. Terminuotai gautus dokumentus skaitytojai privalo grąžinti terminui, nurodytam formuliare, pasibaigus. Terminas gali būti pratęsiamas, atnešus dokumentą į biblioteką, atsižvelgiant į esančių fonde konkrečių dokumentų skaičių.
17. Ištęstinių studijų studentams sesijos metu dokumentai į namus išduodami tik terminuotai, išskyrus kolegijos dėstytojų darbus. Ne sesijos metu – tik darbui skaitykloje.
18. Dokumentų išdavimas apskaitomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos standartu LST 1403:1995.
19. Skaitytojas gali naudotis ir kitomis bibliotekoje teikiamomis paslaugomis: kopijavimu.
20. Kopijavimui dokumentai išduodami bibliotekininko nustatytam terminui.
21. Knygos klijuotais spaudos lankais nekopijuojamos.
22. Bibliotekoje dirbti prie kompiuterių studentas gali 2 valandas per dieną. Jeigu nėra laukiančiųjų, studentas gali darbą tęsti.
23. Kompiuterinius žaidimus žaisti draudžiama.

V. SKAITYTOJO TEISĖS

24. Skaitytojai turi teisę:
24.1. Gauti iš bibliotekos fondo dokumentus laikinam naudojimui į namus arba į skaityklą.
24.2. Gauti išsamią informaciją apie bibliotekos fondą ir jos teikiamas paslaugas.
24.3.Naudotis visomis bibliotekos teikiamomis mokamomis paslaugomis.
24.4.Pareikšti savo nuomonę žodžiu ar raštu apie bibliotekos darbą ir jos teikiamas paslaugas, prašyti pratęsti dokumentų grąžinimo terminą.

VI. SKAITYTOJO PAREIGOS

25. Skaitytojas privalo:
25.1. Tausoti ir saugoti bibliotekos dokumentus, negadinti bibliotekos inventoriaus.
25.2. Neišnešti dokumentų iš bibliotekos patalpų, jei jie neįrašyti į skaitytojo formuliarą.
25.3. Užsakydamas leidinį, pilnai nurodyti autorių ir antraštę.
25.4. Užregistruoti vietoje skaitomą dokumentą.
25.5 Skaitytojas į formuliarą įsirašęs dokumentą, privalo skaitytojo formuliarą grąžinti
darbuotojui.
25.6. Nurodytu laiku grąžinti paimtus dokumentus ar pratęsti naudojimosi jais terminą.
25.7. Pasikeitus asmens dokumentų duomenims (pavardei, gyvenamajai vietai, grupei ir
kt.), informuoti bibliotekos darbuotoją.
25.8. Bibliotekos patalpose laikytis tylos, netrukdyti dirbti kitiems skaitytojams ir
bibliotekininkams.
25.9. Bibliotekoje draudžiama naudotis mobiliuoju telefonu.
25.10. Esant nemažesnei 18 laipsnių oro temperatūrai, bibliotekoje lankytojai privalo
nusivilkti ir pasikabinti viršutinius drabužius tam skirtose vietose.

VII. SKAITYTOJO ATSAKOMYBĖ

26. Skaitytojas atsako:
26.1. Skaitytojas, praradęs ar nepataisomai sugadinęs dokumentą, privalo pakeisti jį
tokiu pačiu ar lygiaverčiu.
27. Studentas, baigęs studijas ar dėl kokių nors priežasčių nutraukęs mokymąsi, privalo tinkamai atsiskaityti su biblioteka.
28. Darbuotojas, nutraukęs darbo sutartį ar išvykęs ilgalaikei komandiruotei, grąžina iš bibliotekos paimtus dokumentus .
29. Skaitytojui, nesilaikančiam naudojimosi biblioteka taisyklių, kolegijos direktoriaus įsakymu terminuotai ar visam laikui gali būti atimta teisė naudotis biblioteka.

VIII. BIBLIOTEKOS DARBUOTOJŲ PAREIGOS IR TEISĖS

30.  Bibliotekos darbuotojai privalo:
30.1. Informuoti skaitytoją apie dokumentų fondą ir teikiamas paslaugas.
30.2. Užtikrinti galimybę skaitytojams naudotis bibliotekos fondais.
30.3. Nuolatos tobulinti skaitytojų aptarnavimo organizavimą.
31. Bibliotekos darbuotojai turi teisę:
31.1. Reikalauti apmokėti už prarastus, sugadintus dokumentus bei įrangą.
32. Suderinus su vadovybe, vieną dieną per mėnesį (paskutinę mėnesio darbo dieną) neaptarnauti skaitytojų. Šią dieną skirti patalpų ir fondų valymui, dezinfekavimui ir kitiems bibliotekos vidaus darbams

Užsienio prenumeruojamos duomenų bazės
EBSCO Publishing (eIFL.net duomenų bazių paketas) Humanitariniai, socialiniai mokslai, medicina, sveikatos apsauga ir kt.http://search.epnet.com/

Prenumeruojama iki 2019 m. gruodžio 31 d.

Viso teksto mokslinių straipsnių duomenų bazių paketas Naudotis iš kolegijos kompiuterių arba su slaptažodžiu iš namų
Emerald Management eJournals Collection Į Emerald Management eJournals Collection duomenų bazę įeina verslo, vadybos, marketingo, informacijos ir komunikacijos mokslų viso teksto žurnalai.

http://www.emeraldinsight.com/ft

Prenumeruojama iki 2021 m. kovo 31 d.

Viso teksto mokslinių žurnalų duomenų bazė. Naudotis iš kolegijos kompiuterių.
Taylor&Francis Humanitariniai, socialiniai mokslai, medicina, sveikatos apsauga ir kt. Žurnalų sąrašas.

http://www.informaworld.com/

Prenumeruojama iki 2019 m. gruodžio 31 d.

Viso teksto mokslinių žurnalų duomenų bazė. Naudotis kolegijos kompiuterių tinkle

 

Išsamiai apie įvairias duomenų bazes, o kartu ir apskritai apie mokslinės informacijos paiešką yra parašyta mokymosi moduliuose. Šiuos modulius galite rasti adresu http://www.lmba.lt/node/8177.

Dėl prisijungimui prie prenumeruojamos duomenų bazės iš namų reikalingo slaptažodžio krepkitės į bibliotekos darbuotoją.

Naudojimosi EBSCO duomenų baze instrukcija.

Lietuvos prenumeruojama duomenų bazė
Infolex. Teismų praktika Tai duomenų bazė, kurioje skelbiami visi aukštesniųjų teismų procesiniai sprendimai, o taip pat konsultacijos, apžvalgos ir kita; vykdoma nauja, išsami teisės aktų paieška.

Prenumeruojama iki 2020 m. kovo 31 d.

Naudotis kolegijos kompiuterių tinkle su slaptažodžiu

 

Atviros prieigos duomenų bazės
Euroverslo Naujienos Informuoja Lietuvos verslo visuomenę apie prekybos normas ir sąlygas Lietuvoje ir Europos Sąjungoje (ES) bei supažindina juos su teisės aktais
Educator’s Reference Desk Tai vienas didžiausių pasaulyje švietimo šaltinių, kuriame pateikta virš milijono referatų, žurnalų ir straipsnių nuo 1966 m.
ERIC Digests Visatekstė edukologijos išteklių duomenų bazė.
Oxford Scholarship Online Duomenų bazė, siūlanti laisvą prieigą prie 2763 pilnateksčių Oxford knygų.
The European Library Europos šalių nacionalinių bibliotekų portalas. Paieška nacionalinių bibliotekų kataloguose, visateksčiuose ištekliuose, natų, vaizdų, rankraščių kolekcijose
ES teisės aktai http://www3.lrs.lt/n/eu/DPaieskaeu.html
Lietuvos Respublikos teisės aktų duomenų bazė http://www3.lrs.lt/DPaieska.html
Lietuvos nacionalinė M.Mažvydo biblioteka  http://www.lnb.ltInformacijos ieškoti:

1.  Duomenų bazės  – laisvai prieinamos duomenų bazės

2.  Nuorodos (nuorodų katalogas)

P.S.Nacionalinės bibliotekos virtualiems vartotojams siūloma paslaugą – prisiregistravus su vienu slaptažodžiu, naršyti Nacionalinės bibliotekos prenumeruojamas ir terminuotos prieigos užsienio duomenų bazes ne bibliotekoje.

Šiomis duomenų bazėmis galite naudotis iš bet kurio kompiuterio.

Pateikiame aktualių ir naudingų mokslinių šaltinių sąrašą pagal temas:

TEISĖ

VERSLAS, EKONOMIKA

SOCIALINIS DARBAS, VAIKO GEROVĖ

EKOTURIZMAS

ĮVAIRŪS


Leidinių paieška:

Ekoturizmo literatura
anglu kalba
teisinis aptarnavimas